Катерина Банџо Орешковиќ

Д-р Катерина Банџо Орешковиќ дипломирала во 2007 год. на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, магистрирала на Факултетот за земјоделски науки и храна во 2010год., на тема: „Црешова мува (Rhagoletis cerasi L.) и влијание на некои карактеристики на сорти цреши врз процентот на заразеност на плодовите”. Докторирала во 2015 година на Факултетот за […]

Гордана Глаткова

Проф. д-р Гордана Глаткова дипломирала во 1997 год. на Земјоделкиот факултет во Скопје, а магистрирала на Земјоделскиот факултет во 2003 год., на тема: „Чувствителност на некои сорти боранија кон некои хербициди”. Докторирала во 2010 година на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје на темата со наслов: „Чувствителност на некои сорти јачмен кон некои […]

Слободан Банџо

Проф. д-р Слободан Банџо дипломирал во 1981 год. на Земјоделскиот факултет во Скопје, магистрирал на Земјоделскиот факултет во 1989 год., на тема: „Штетна ентомофауна на маслодајната репка во СР Македонија со посебен осврт на Meligethes aeneus Fabr.”. Докторирал во 1999 година на Факултет за земјоделски науки и храна во Скопје на темата со наслов: „Бадемов […]