Горан Миланов

Проф. д-р Горан Миланов дипломирал во 1992 год. на Земјоделскиот факултет во Скопје, амагистрирал во 1996 год. во Белград, Р Србија на тема: „Ампелографска испитивања као основза разврставање и оцену технолошких вредности црних винских сорти у условимаМакедоније”. Докторирал во 2004 година на Земјоделскиот факултет во Скопје на темата сонаслов „Влијание на сортата и технолошките постапки […]