Јулијана Цветковиќ

Проф. д-р Јулијана Цветковиќ дипломирала во 1981 година на Природно-математичкиотфакултет во Скопје, а магистрирала на истиот факултет во 1997 година, на тема:„Спектроскопско испитување на манифестациите на водородното сврзување кај изоморфниодносно изоструктурни кристалохидрати”. Докторирала во 2002 година на Природно-математичкиот факултет во Скопје на темата со наслов: „Развој и модификација на методи заопределување на тешки метали во […]