Милена Тасеска – Ѓорѓијевски

Д-р Милена Тасеска-Ѓорѓијевски дипломирала во 2004 год. на Природно-матемтичкифакултет, Институт за хемија, а магистрирала на истиот факултет во 2009 год., на тема:„Методи за определување на траги од елементи во минерали и соли на бакар, железо иманган со неутронска активациона анализа и атомска апсорпциона спектрометрија”.Докторирала во 2014 година на Природно-математички факултет, Институт за хемија, во Скопјена […]