Добре Андов

Проф. д-р Добре Андов дипломирал во 1983 год. на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“,Земјоделски факултет во Скопје, а магистрирал на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ наЗемјоделски факултет во Скопје, 1987 год., на тема: „Морфолошко–биолошки и хемиско-технолошки својства на некои сорти ориз одгледувани како прва и како втора култура”.Докторирал во 2003 година на Универзитетот Св. „Кирил […]