Христина Попоска

Д-р Христина Попоска дипломирала во 2005 год. на Земјоделскиот факултет во Скопје, амагистрирала на Факултетот за земјоделски науки и храна, Скопје во 2011 год., на тема„Влијание на фолијарното ѓубрење врз приносот и квалитетот кај пченката во Скопскиотрегион”. Докторирала во 2016 година на истиот факултет, на темата со наслов „Влијание нафолијарното ѓубрење врз приносот и квалитетот […]