Климе Белески

Проф. д-р Климе Белески дипломирал во 1993 год. на Земјоделскиот факултет во Скопје, амагистрирал исто така на Земјоделскиот факултет во 1999 год., на тема: „Производни особинина одделни клонови од некои сорти винова лоза во Република Македонија”. Докторирал во2006 година на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје на тема со наслов:„Ботанички, агробиолошки и технолошки […]