Биљана Дрвошанова

Д-р Биљана Дрвошанова дипломирала на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопјево 2009 год. на градинаро-цвеќарска насока, каде и магистрирала на тема: „Калемење –перспективен начин за производство на расад од зеленчук“ во 2012 година. Во 2023 годинадокторира на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, на тема: „Оцена нагенетскиот диверзитет на локални сорти […]