Марија Ѓошева – Ковачевиќ

Д-р Марија Ѓошева Ковачевиќ дипломирала во 1999 год. на Факултетот за земјоделски наукии храна во Скопје, и магистрирала на истиот Факултет во 2012 год., на тема: „Анализа науспехот во работењето на производителите на јаболка во Пелагонискиот регион”. Докториралаво февруари, 2021 година на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања воСкопје на темата со наслов: „Управување со […]