Емилија Симеоновска

Проф. д-р Емилија Симеоновска дипломирала во 1993 год. на Земјоделскиот факултет воСкопје, каде и магистрирала во 1997 год., на тема: „Наследување на некои квантитативнисвојства кај хибриди од пченица (Triticum aestivum ssp. vulgare)“. Докторирала во 2008 годинана Факултетот за земјоделски науки и храна Скопје на темата со наслов: „Ефекти од третманотсо гама-зраци кај некои македонски сорти […]

Винко Станоев

Проф. д-р Винко Станоев дипломирал во 1990 год. на Земјоделски факултет во Скопје, амагистрирал на истиот факултет во 2000 год., на тема: „Морфолошките и производственитекарактеристики на некои сорти тврда пченица Tr. Durum”. Докторирал во 2007 година на УКИМФакултет за земјоделски науки и храна на темата со наслов: „Морфолошки, биолошки ипродуктивни особини на некои хибриди сирак […]

Иво Митрушев

М-р Иво Митрушев дипломирал во 2013 година на Земјоделскиот факултет при Универзитетот„Гоце Делчев“ во Штип, каде што и магистрирал во 2019 година, на тема со наслов: „Односотмеѓу некои квалитетни својства на семето и потенцијалот за раст кај пченицата (Triticumаestivum L.)”. Од 2021 година е вработен на Земјоделскиот институт во Скопје, како асистентистражувач во Одделението за […]

Бранкица Спасевска

М-р Бранкица Спасева дипломирала во 2012 година на Земјоделскиот факултет приУниверзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, а во 2014 година магистрирала на МедитеранскиотЗемјоделски Институт во Бари (Mediterranean Agronomic Institute of Bari – MAIB), Италија, натема: “Waste materials derived bio-effectors used as growth promoters for strawberry plants. Anagronomic and metabolomic study”. Од 2021 година е вработена на […]