Марјан Андреевски

Проф. д-р Марјан Андреевски дипломирал во 1988 год. на Земјоделскиот факултет во Скопје,а магистрирал на Земјоделскиот факултет во Скопје во 1996 год., на тема: „Состав на хумусотна почвите образувани врз варовници и доломити на планината Јабланица”. Докторирал во2005 година на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје на темата со наслов:„Услови за образување на […]

Душко Мукаетов

Проф. д-р Душко Мукаетов дипломирал во 1989 год. на Земјоделскиот факултет во Скопје, аво 1996 год. магистрирал на истиот факултет, на тема: „Состав на атсорптивниот комплекс напочви образувани врз варовник и доломит на планината Јабланица”. Докторирал во 2004година на Земјоделскиот факултет во Скопје на темата со наслов: „Услови за образување,генеза и својства на хидоргените црници […]