Ана Селамовска

Проф. д-р Ана Т. Селамовска дипломирала во 1988 год. на Земјоделскиот факултет во Скопје инаградена како најдобар студент, а магистрирала во 1994 год., на тема: „Развиток нарепродуктивните органи кај некои сорти бадеми во услови на Скопско“. Докторирала во 2006година на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје на тема со наслов:„Модифицирани начини на производство […]

Александар Марковски

Проф. д-р Александар Марковски дипломирал во 1990 год. на Факултетот за земјоделскинауки и храна во Скопје, а магистрирал во 1998 год., на тема: „Биолошки карактеристики накинеската урма (Zyziphus jujuba Mill.) и избор на подлоги за нејзино размножување”.Докторирал во 2008 година на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје на темата сонаслов: „Производни и квалитетни […]

Виктор Ѓамовски

Проф. д-р Виктор Ѓамовски дипломирал во 2000 год. на Факултетот за земјоделски науки ихрана, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а магистрирал на Факултетот заземјоделски науки и храна, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во 2007 год.,на тема: „ Избор на екотипови горчлив бадем (Amygdalus communis var. Amara) како подлога запраска”. […]