Билјана Коруноска

Проф. д-р Биљана Коруноска дипломирала во 1996 год. на Земјоделски факултет во Скопје, амагистрирала на Земјоделски факултет во 2001 год., на тема: „Генотипското варирање кајтрпезните сорти винова лоза како основа за нивното облагородување”. Докторирала во 2007година на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, на темата со наслов:„Ампелографска идентификација, проучување и колекционирање на автохтони […]

Душко Неделковски

Проф. д-р Душко Неделковски дипломирал во 2008 год. на Хемиско-технолошки иметалуршки универзитет во Софија, Р. Бугарија, а магистрирал на истиот универзитет во 2009год., на тема: „Испитување на можностите од четири клона на сортата црн бургундец задобивање на високо квалитетни црвени вина со висока антиоксидантна активност”.Докторирал во 2018 година на Универзитетот за земјоделство во Пловдив, Р. […]