Марија Ѓошева – Ковачевиќ

Д-р Марија Ѓошева Ковачевиќ дипломирала во 1999 год. на Факултетот за земјоделски наукии храна во Скопје, и магистрирала на истиот Факултет во 2012 год., на тема: „Анализа науспехот во работењето на производителите на јаболка во Пелагонискиот регион”. Докториралаво февруари, 2021 година на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања воСкопје на темата со наслов: „Управување со […]

Мелпомена Поповска

Проф. д-р Мелпомена Поповска дипломирала во 1990 год. на Земјоделскиот факултет приУниверзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а магистрирала на истиот факултет во 1998год., на тема: „Биолошки и производни својства на некои сорти цреши и вишни и односите примеѓусебното опрашување”. Докториралa во 2007 година на Факултетот за земјоделски науки ихрана при Универзитетот „Св. Кирил […]

Милена Тасеска – Ѓорѓијевски

Д-р Милена Тасеска-Ѓорѓијевски дипломирала во 2004 год. на Природно-матемтичкифакултет, Институт за хемија, а магистрирала на истиот факултет во 2009 год., на тема:„Методи за определување на траги од елементи во минерали и соли на бакар, железо иманган со неутронска активациона анализа и атомска апсорпциона спектрометрија”.Докторирала во 2014 година на Природно-математички факултет, Институт за хемија, во Скопјена […]

Климе Белески

Проф. д-р Климе Белески дипломирал во 1993 год. на Земјоделскиот факултет во Скопје, амагистрирал исто така на Земјоделскиот факултет во 1999 год., на тема: „Производни особинина одделни клонови од некои сорти винова лоза во Република Македонија”. Докторирал во2006 година на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје на тема со наслов:„Ботанички, агробиолошки и технолошки […]

Христина Попоска

Д-р Христина Попоска дипломирала во 2005 год. на Земјоделскиот факултет во Скопје, амагистрирала на Факултетот за земјоделски науки и храна, Скопје во 2011 год., на тема„Влијание на фолијарното ѓубрење врз приносот и квалитетот кај пченката во Скопскиотрегион”. Докторирала во 2016 година на истиот факултет, на темата со наслов „Влијание нафолијарното ѓубрење врз приносот и квалитетот […]

Јулијана Цветковиќ

Проф. д-р Јулијана Цветковиќ дипломирала во 1981 година на Природно-математичкиотфакултет во Скопје, а магистрирала на истиот факултет во 1997 година, на тема:„Спектроскопско испитување на манифестациите на водородното сврзување кај изоморфниодносно изоструктурни кристалохидрати”. Докторирала во 2002 година на Природно-математичкиот факултет во Скопје на темата со наслов: „Развој и модификација на методи заопределување на тешки метали во […]

Биљана Дрвошанова

Д-р Биљана Дрвошанова дипломирала на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопјево 2009 год. на градинаро-цвеќарска насока, каде и магистрирала на тема: „Калемење –перспективен начин за производство на расад од зеленчук“ во 2012 година. Во 2023 годинадокторира на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, на тема: „Оцена нагенетскиот диверзитет на локални сорти […]

Добре Андов

Проф. д-р Добре Андов дипломирал во 1983 год. на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“,Земјоделски факултет во Скопје, а магистрирал на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ наЗемјоделски факултет во Скопје, 1987 год., на тема: „Морфолошко–биолошки и хемиско-технолошки својства на некои сорти ориз одгледувани како прва и како втора култура”.Докторирал во 2003 година на Универзитетот Св. „Кирил […]