Душко Неделковски

Проф. д-р Душко Неделковски дипломирал во 2008 год. на Хемиско-технолошки иметалуршки универзитет во Софија, Р. Бугарија, а магистрирал на истиот универзитет во 2009год., на тема: „Испитување на можностите од четири клона на сортата црн бургундец задобивање на високо квалитетни црвени вина со висока антиоксидантна активност”.Докторирал во 2018 година на Универзитетот за земјоделство во Пловдив, Р. […]

Виктор Ѓамовски

Проф. д-р Виктор Ѓамовски дипломирал во 2000 год. на Факултетот за земјоделски науки ихрана, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а магистрирал на Факултетот заземјоделски науки и храна, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во 2007 год.,на тема: „ Избор на екотипови горчлив бадем (Amygdalus communis var. Amara) како подлога запраска”. […]