Деспина Поповска Стојанов

М-р Деспина Поповска Стојанов дипломирала во 2014 година на Факултетот за земјоделскинауки и храна при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а магистрирала наЗемјоделскиот факултет при Универзитетот во Белград во 2020 година, на тема: „Politikaruralnog razvoja prema mladim poljoprivrednicima – primer Severne Makedonije”. Од 2015 годинадо денес е вработена на Земјоделскиот институт во Скопје, […]

Лазо Димитров

Д-р Лазо Димитров, дипломирал во 1999 година на УКИМ Земјоделски факултет во Скопје, амагистрирал на истиот факултет во 2009 година на тема: „Влијание на кредитната политика врзкомерцијализација и специјализација на индивидуалните земјоделски стопанства воРепублика Македонија“. Докторирал во 2023 година на УКИМ Економски факултет во Скопјена темата со наслов: „Влијание на меѓународните пазари врз цените на […]