М-р Деспина Поповска Стојанов

Асистент истражувач

М-р Деспина Поповска Стојанов дипломирала во 2014 година на Факултетот за земјоделски
науки и храна при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а магистрирала на
Земјоделскиот факултет при Универзитетот во Белград во 2020 година, на тема: „Politika
ruralnog razvoja prema mladim poljoprivrednicima – primer Severne Makedonije”. Од 2015 година
до денес е вработена на Земјоделскиот институт во Скопје, како Асистент истражувач во
Одделението за Агробизнис, економија и рурален развој.

Научно истражување остварува во областите агроекономија и рурален развој.