М-р Бранкица Спасевска

Асистент инстражувач

М-р Бранкица Спасева дипломирала во 2012 година на Земјоделскиот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, а во 2014 година магистрирала на Медитеранскиот
Земјоделски Институт во Бари (Mediterranean Agronomic Institute of Bari – MAIB), Италија, на
тема: “Waste materials derived bio-effectors used as growth promoters for strawberry plants. An
agronomic and metabolomic study”. Од 2021 година е вработена на Земјоделскиот институт во
Скопје, како асистент истражувач во Одделението за поледелство.

Научно истражување остварува во областа Житни култури.