Лабораторија за вино и алкохолни пијалоци

Во рамките на Одделението за винарство функционира Лабораторија за вино и алкохолни пијалаци (ЛВАП), акредитирана по МКС EN ISO/IEC 17025:2018, која се придржува кон сите ресурсни и процесни барања на системот за управување. Истата е овластена од страна на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство за вршење контрола на вино и алкохолни пијалаци за пуштање во промет во државава и странство.

Лабораторијата поседува компетентен персонал за управување со лабораториските активности, кој делува непристрасно, работи во согласност со системот за управување, има слободен пристап до нормативни и технички документи и поседува компетенции клучни за квалитетот на тестирањето. ЛВАП располага со сопствен простор за извршување на лабораториските активности, со обезбедени работни услови кои не го загрозуваат квалитетот на тестирањето.

Лабораторијата за вино и алкохолни пијалаци е солидно опремена со неопходната мерна опрема и прибор и располага со сите потребни простории. Поседува гасен хроматограф со FID, гасно-масен и инструмент за течна хроматографија, спектрофотометар, дестилатор за алкохол, алкомат, аналитички ваги, евапоратор, центрифуги, водена бања, ултрасонична бања, дигестор за подготовка на раствори и друга опрема и прибор неопходни за извршување на анализите. Мерните инструменти редовно се калибрираат во акредитирани лаборатории за калибрација, со што се обезбедува висока точност и прецизност при тестирањето.

Методите за тестирање се валидирани/верификувани и се соодветни за употреба. Квалитетот на тестирањето се обезбедува и со проценка на мерната неодреденост, при што лабораторијата ги зема во предвид сите придонеси кои се од значење за методата. Обезбедување на валидност на резултатите се врши и преку учество во ПТ шеми, меѓулабораториски и внатрешнолабораториски