Лабораторија за контрола на почва, ѓубрива и растителен материјал

Лабораторијата за контрола на почва, ѓубрива и растителен материјал припаѓа во рамки на одделението за педологија и агрохемија. Од 2018 год. лабораторијата е акредитирана според ISO 17024:2018, од страна на Институтот за акредитација при Р.С. Македонија.
Лабораторијата е вклучена при изработка на научноистражувачките и апликативни дејности на одделението, а на сите заинтересирани корисници им нуди услуги од областа на лабораториски анализи на:

 • почва,
 • ѓубрива
 • растителен материјал.
Анализите во лабораторијата се вршат за научни и едукативни цели, како на доставени примероци од инспекциските органи, така и на примероци од правни и физички лица. Стручниот тим од лабораторијата врши и самостојно земање на примероци, со користење на современа опрема (Eijkelkamp Auger Set for Heterogeneous Soils; GPS, Garmi Montana 700 и др.).

Најзначајна опрема во лаборатријата:

 • pH метар, HACH SensiON pH3;
 • EC метар, Jenway 3540;
 • Сушница, Memmert UN55;
 • Пламенфотометар, Jenway pFp7;
 • Спектрофотометар, Hewlett Packard 8453;
 • Атомски апсорпционен спектрометар;
 • Микробранова печка, Ethos easy-Milestone connect;
 • Дестилатор за азот, Biob.Scientific и др.

 

Лабораторијата активно соработува и со останатите одделенија во рамки на Институтот, а вклучена е и во многубројни меѓуинституционални соработки.