Информации од јавен карактер

Одлука за овластено лице и податоци

Институцуија
УКИМ Земјоделски институт

Одговорно лице за информации од јавен карактер
М-р Деспина Поповска Стојанов

Телефон
+389 77/601-157

E-mail
d.popovska@zeminst.edu.mk