MK | EN

Одделение за агробизнис, економија и рурален развој


Кадар на одделението

М-р Лазо Димитров, Асистент, Раководител на одделението

Дипл. Инж. Агр. Деспина Поповска, Соработник истражувач