MK | EN

Администрација


Админстративен кадар

Панче Ангелов
секретар

Гордана Крстеска
сметководител

Елизабета Гиразова
Библиотекар