MK | EN

Лични податоци
Доц. Д-р Винко Станоев
Доцент
УКИМ Земјоделски институт Скопје
Одделение за поеледлство
Александар Македонски бб, 1000 Скопје
Тел: +389 2 3230910
Фах:+389 2 3114283

Академски квалификации
2007. – Докторска дисертација
УКИМ Земјоделски факултет Скопје
Морфолошки, биолошки и продуктивни особини на некои хибриди сирак
(Sorghum vulgare Pers.) во Скопско
2000. – Магистерска работа
УКИМ Земјоделски факултет Скопје
Морфолошките и производствените карактеристики на некои сорти тврда пченица – Tr. durum
1990. – Дипломска работа
УКИМ Земјоделски факултет Скопје

Научно усовршување
1998.
Студиска посета на Универзитетот во Јалова, Турција.

Работно искуство
1991-сега
УКИМ Земјоделски институт Скопје

Научни интереси
– Селекција на поледелски култури
– Растителни генетски ресурси од житни растенија
– Постконтролни испитувања

Наставна дејност
Програма Растително производство
Подпрограма  Семепроизводство на поледeлски и градинарски растенија
– Припрема на семето за пазар
– Селекција и семепроизводство кај поледелски растенија
– Стручна контрола на семенските посеви кај поледелски растенија
– Семепроизводство на поледелски растенија

Подпрограма Органско производство
– Органско производство на житни култури
– Органско производство на фуражни култури

Подпрограма Интегрално производство
– Интегрално производство на житни култури
– Интегрално производство на фуражни култури

Останати научни и стручни активности
– Раководител на микросортни испитувања кај поледелски растенија
– Сортни опити на Државната сортна комисија на МЗШВ на РМ
– Испитувања на отпорност на почетен материјал од пченка спрема суша
– Активна соработка со Институт за пченка во Земун, Србија
– Изведување пред комисиски опити со хибридна пченка
– Стручна контрола на семенски посеви со поледелски растенија
– Учесник во работни комисии при МЗШВ

Научни и стручни проекти
2011.
Селекција на поважните житни растенија (пченица, јачмен, ориз и пченка) во Република Македонија, МОН.
2011.
Стари сорти за новите генерации – нашето азно неброено, МЗШВ.
2007-2010.
Regional collection an eх situ conservation of Trifolium prаtense L. and Festuca pratensis Hud., SIDA.
2008-2009.
Каталогизација на национални ex situ конзервирани растителни генетски ресурси, МЗШВ.

Научни публикации
Николовски М., Корнети Д., Станоев В. 1995. Испитување на продуктивните особини на некои сорти странски хибриди пченка. Средба “Факултет-Стопанство ‘95”, Скопје, Зб. трудови, 3.

Јованчев П., Николовски М., Станоев В. 1997.  Ефикасност на хербицидот ацетохлор во сузбивањето на плевелите во посев од пченка. Год. зб. Заштита на растенијата, 8.

Николовски М., Станоев В. 1998/99. Влијанието на склопот врз приносот на некои хибриди пченка, група на зреење ФАО 500. Год. зб. Земјоделски институт Скопје, т XVII/XIX.

Станоев В. 2000. Морфолошките и производствените карактеристики на некои сорти тврди пченици. Год. зб. Земјоделски институт Скопје, т XX.

Ангелов И., Манасиевска-Симиќ С., Станоев В. 2001. Новосоздадени сорти и линии пролетен јачмен. 26 Средба “Факултет-Стопанство ‘01”, Скопје, Зб. трудови,Зб. Трудови, Скопје.

Ангелов И., Манасиевска-Симиќ С., Станоев В. 2001. Основни карактеристики на новосоздадените сорти тритикале. 26 Средба “Факултет-Стопанство ‘01”, Скопје, Зб. трудови,Зб. Трудови, Скопје.

Ивановски М., Младеновски Т., Ѓукановиќ Лана, Станоев В. 2002. Актуелне сорте озиме пшенице у Р. Македонији. 3 Саветовање Агроиновације, 10-14.01.2002, Соко Бања.

Ивановски М., Станоев В. 2005/2006. Резултати од примената на фолијарното ѓубре кристалон-специјал кај меката пченица. Год. зб. Земјоделски институт Скопје, т XXIV/XXV.

Николовски М., Станоев В., Гиразова Е. 2005/2006. Сортни испитувања на средностасни хибриди пченка. Год. зб. Земјоделски институт Скопје, т XXIV/XXV.

Николовски М., Станоев В., Гиразова Е. 2005/2006. Принос на зелена маса и сува маса кај некои хибриди пченка одгледувани како прва култура. Год. зб. Земјоделски институт Скопје, т XXIV/XXV.

Станоев В. 2009. Некои морфолошки карактеристки на хибриден сирак (Sorghum vulgare Pers.) произведен во Скопскиот реон. Јубилеен годишен зборник на Земјоделскиот институт- Скопје, том ХХVI/ХХVII, 2008-2009, (111-116).
Станоев В., Николовски М., Ивановски П. 2009.  Принос и квалитетни својства на зрно кај некои хибриди сирак во Скопско. Јубилеен годишен зборник на Земјоделскиот институт – Скопје, том ХХVI/ХХVII, Скопје 2008-2009, (117-120).

Станоев В., Симеоновска Е . 2009. Александар- Новосоздадена сорта есенски пивски јачмен. Јубилеен годишен зборник на Земјоделскиот институт- Скопје, том ХХVI/ХХVII, Скопје 2008-2009, (79- 87).

Гиразова Е., Станоев В. 2009. Малеш- Нова сорта тритикале. Јубилеен годишен зборник на Земјоделскиот институт – Скопје, том ХХVI/ХХVII Скопје,   2008-2009, (89-98).

Николовски М., Агич Р., Станоев В. 2009.  Селекциска работа на одделението за поледелство и градинарство во Земјоделскиот институт- Скопје. Јубилеен годишен зборник на Земјоделскиот институт – Скопје, том ХХVI/ХХVII Скопје,  2008-2009, (21-29).

Stanoev V., Jankulovski LJ., Kratovalieva S., Simeonovska E., Popsimonova G.,Ivanovska S. 2009. Grain protein content in Macedonian cereal landraces in: V. Meglic, Vladimir/ur), Bastar, Manje-Tina(ur). 19 th EUCARPIA  Conference, Genetic Resources Section, Maj 26 th- 29 th, Ljubljana, Slovenia. Book of abstracts. Ljubljana: Kmetijski institut Slovenia, 2009, 85, (COBISS. SI-ID 30418961).

Младеновски Т., Андов Д., Станоев В. 2012. Производство на сертифициран  семенски материјал кај житните растенија. Учебник. УКИМ Земјоделски институт Скопје.