MK | EN

Лични податоци
Доц. Д-р Виктор Ѓамовски
Доцент
УКИМ Земјоделски институт Скопје
Одделение за овоштарство
Александар Македонски бб, 1000 Скопје
Тел: +389 2 3230910
Фах:+389 2 3114283
e-mail: v.gjamovski@zeminst.edu.mk

Академски квалификации
2011. – Докторска дисертација
УКИМ Факултет за земјоделски науки и храна Скопје
Проучување на влијанието на различни слабо бујни подлоги врз порастот, приносот и квалитетот на јаболката
2007. – Магистерска работа
УКИМ Факултет за земјоделски науки и храна Скопје
Избор на екотипови горчлив бадем (Amygdalus communis var. amara) како подлога за праска
2001. – Дипломска работа
УКИМ Земјоделски факултет Скопје

Научно усовршување
2006.
Лабораториски дијагностички методи на растителната вирологија, Wageningen University, Wageningen, The Netherlands
2005.
Интегрално производство на овошните култури и цитруси, CHIEAM International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies, Bari, Italy

Работно искуство
2007. – сега
УКИМ Земјоделски институт Скопје
2005. – 2007.
Државна фитосанитарна лабораторија

Научни интереси
Подлоги од овошните култури
Помологија
Генетски ресурси од овошните култури
Современи тенологии во овоштарското производство

Наставна дејност
Програма Растително производство
Подпрограма Расадничко производство
– Клонска и санитарна селекција
– Сертификациски шеми за производство на саден материјал

Подпрограма Интегрално производство
– Интегрално производство на овошни култури

Подпрограма Органско производство
– Органско производство на овошни култури

Останати научни и стручни активности

Научни и стручни проекти
2012-2015 COST Action FA1104 – Sustainable production of high-quality sherries for the European market
Европска унија
2012-2014 Мерки на адаптација во однос на климатските промени во земјоделството
USAID
2009. – 2010. Collection and field evaluation of local plum (Prunus domestica) genetic resources from South East European network. SEEDNet (Nordic Gene bank and Swedish Biodiversity Centre), национален координатор
2009-2010. Пилот проект за органско производство на слива. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на РМ, раководител
2009. – 2010. Characterization of apple local varieties (Malus × domestica Borkh.) from South East European region. SEEDNet (Nordic Gene bank and Swedish Biodiversity Centre), национален координатор
2007. – 2008. Survey of autochthonous apple populations in the area of South-East Europe. SEEDNet (Nordic Gene bank and Swedish Biodiversity Centre), национален координатор
2007. – 2008. Survey of autochtonous Prunus domestica populations in the South-East Europe countries with regard on inventory, collecting, identification and description. SEEDNet (Nordic Gene bank and Swedish Biodiversity Centre), национален координатор
2005. – 2010. COST action 863: Euroberry research for genomic to sustainable production, quality and health. Европска унија, учесник
2005. – 2007. Микроразмножување на подлоги од јаболчести и коскести овошни видови и сорти јагоди за производство на сертифициран посадочен материјал. Министерство за наука и образование на РМ, билатерален проект со Р Бугарија, учесник
2004. – 2006. Вегетативно размножување на подлоги од овошни видови и винова лоза и селекција на сорти. Министерство за наука и образование на РМ, учесник
2003. – 2006. Воведување на нови концепции и сортимент во производстото на јаболка. Министерство за наука и образование на РМ, учесник
2000. – 2002. Осовременување на сортиментот кај некои економски значајни овошни видови и производство на здрав посадочен материјал. Министерство за наука и образование на РМ, учесник

Научни публикации
Gјamovski V., M. Popovska, 2002. Pollen germination of some sour cherry cultivars in “in vitro” conditions. Proceedings of the five scientific practical conferences with international participation for the young scientists, Kustendil 19-23.

Христов Н., Поповска Мелпомена, Поповски Б., Поповски Х., Ѓамовски В., 2003. Пројавување на вегетативните својства на некои сорти и елитни хибриди цреши во текот на јувенилниот период. Годишен зборник на Земјоделскиот факултет . Vol. 48, (103-110).

Kiprijanovski M., Gjamovski V., Arsov T., 2004. Water conservation in strawberry orchards by mulching of soil surface, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, Bulgaria Vol.7 number 4, (447-455).

Kiprijanovski M. Ristevski B, Arsov T. Gjamovski V.; 2004. Preliminary investigation of some scab resistant apple varieties. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. Vol. 7. N. 6, 728-737.

Русевски Р., Ѓамовски В., Кузмановска Билјана, 2005. Сертификација на овошен посадочен материјал,  Годишен зборник на Факултетот за земјоделски науки и храна, Vol. 50. (63-72).

Кипријановски М., Арсов Т., Ѓамовски В., 2006. Оценување на подлоги за праска во насад, Годишен зборник на Факултетот за земјоделски науки и храна, Vol. 51. (29-40).

Русевски Р., Ѓамовски В., Арсов Т, 2007. Лабораториска дијагностика во функција на следливост на вирусните заболувања на растенијата во Република Македонија, Заштита на растенијата, Vol XVIII (5-8).

Русевски Р., Арсов Т., Поповска Мелпомена, Селамовска Ана, Марковски А., Ѓамовски В., 2007. Микропропагација на подлоги од некои овошни видови како дел од процесот на сертификација, Заштита на растенијата, Vol XVIII (9-11).

Kratovalieva S., Popsimonova G., Ivanovska S., Agic R., Dimov Z., Beleski K., Simeonovska E., Stefkov Gj., Gjamovski V., 2007. Plant genetic resources in R. of Macedonia. International Researches Conference, Plant Genetic Stock – The Basis of Agriculture of today and tomorrow, Plovdiv, 261-263

Kiprijanovski M., Arsov T., Gjamovski V., Damovski K., 2009. Study of certain introduced apple cultivars in the Prespa region. ISHS Acta Horticulturae 825, 125-132.

Kiprijanovski M., Ristevski B., Arsov T., Gjamovski V., 2009. Influence of planting distance to the vegetative growth and bearing of apples cultivar Jonagold on rootstock MM106. ISHS Acta Horticulturae 825, 453-458.

Gjamovski V., Rusevski R., Popovska Melpomena, Arsov T., 2009. Evaluation of different type of media for multiplication and rooting on apple rootstock M 26. ISHS Acta Horticulturae 825, 269-272.

Kiprjanovski M., Duralija B., Cmelik Z, Arsov T., Gjamovski V., 2009. Possibilities of out of season strawberry production in Republic of Macedonia. ISHS Acta Horticulturae 825, 357-361.

Поповска М., Марковски А., Ѓамовски В., 2009. Осврт на селекциската работа на одделението за овоштарство при Земјоделскиот институт-Скопје. Јубилеен годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопје, Том XXVI/XXVII, 59-74.

Kiprjanovski M., Gjamovski V., Arsov T., 2010. Comparative investigation of some peach rootstocks. Contemporary Agriculture. The Serbian Journal of Agricultural Science. Vol 59, No. 1-2, 105-111.

Kiprjanovski M., Arsov T., Gjamovski V., 2010. Alba. Maya and roxana-newly introduced strawberry varieties in Macedonia. Contemporary Agriculture. The Serbian Journal of Agricultural Science. Vol 59, No. 1-2, 112-118.

Arsov T., Kiprjanovski M., Gjamovski V., 2010. Research of high bush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) cultivated in Macedonia. Contemporary Agriculture. The Serbian Journal of Agricultural Science. Vol 59, No. 1-2, 99-104.

Kajdzanovska, M., Gjamovski V., Arsov T., Kiprijanovski M., Stefova M., 2010. Phenolic profiles of cultivated berries from Macedonia and correlation to antioxidant activity. Pholyphenols communications. Vol 1. 151-152.

Kajdzanovska, M., Gjamovski V., Stefova M., 2010. HPLC-DAD-ESI-MSn identification of phenolic compounds in cultivated strawberries from Macedonia. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol 29, No 2, 181-194.

Gavrilova V., Kajdzanovska, M., Gjamovski V., Stefova M., 2011. Separation, Characterization and Quantification of Phenolic Compounds in Biueberries and Red and Black Currants by HPLC-DAD-ESI-MSn. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 50, 4009-4018.

Gjamovski, V., Kiprijanovski, M., 2011. Influence of nine dwarfing apple rootstocks on vigour and productivity of apple cultivar ‘Granny Smith’. Sciencia  Horticiculturae. Vol 129 issue 4, 742-746.

Popovska M., Popovski B., Gjamovski V., 2011. Criteria for early diagnostics of primary effects of the treatment with gamma rays (Cz137) at some cherry varieties. Plant Sciences. 48, 47-52.

Markovski A., Popovska M., Gjamovski V., 2011. Plant material development of some plum and apricot varieties grafted on ‘Prunus Marianna GF 8/1’ rootstock. Journal of mountain agriculture on the Balkans. Vol 14, 4, 907-920.

Popovska M., Markovski A., Gjamovski V., 2011. Influence of some stone fruit rootstocks on the vegetative characteristics of plum cv. Stanley and apricot cv. Krupna skopjanka plant material. XVI Conference of biotechnology. Book of proceedings. Vol 16 (18), 329-333.

Kiprijanovski M., Arsov T., Gjamovski V., 2011. Research of Agronomic Characteristics of Peach Rootstocks on Calcareous Soil—Twelve Yearly Results. Journal of Agricultural Science and Technology B 1, 810-819