MK | EN

Лични податоци
Проф. Д-р  Трајче Младеновски
Редовен професор
УКИМ Земјоделски институт Скопје
Одделение за испитување на семето
Александар Македонски бб, 1000 Скопје
Тел: +389 2 3230910
Фах:+389 2 3114283

Академски квалификации
1985. – Докторска дисертација
УКИМ Земјоделски факултет Скопје
Некои квалитетни својства на семето пиперка во зависност од местото на оформувањето на плодот на растението
1977. – Магистерска работа
УКИМ Земјоделски факултет Скопје
Период на мирување на семето кај некои градинарски култури од реонот Овче Поле
1971. – Дипломска работа
УКИМ Земјоделски факултет Скопје

Научно усовршување
1987.
Тестирање на квалитетот на семето Кембрич. Англија.

Работно искуство
1972-2012 (во пензија)
УКИМ Земјоделски институт Скопје

Научни интереси
– Испитување на квалитетот на семето
– Законски регулативи од областа на семенарството

Наставна дејност
Програма Растително производство
Подпрограма  Семепроизводство на поледeлски и градинарски растенија
– Биологија и физиологија на семето
– Законска регулатива од областа на семенарството

Подпрограма Органско производство
– Законска регулатива во органското производство

Подпрограма Интегрално производство
– Законска регулатива во интегралното производство

Останати научни и стручни активности
Активен учесник во изготвување на законските регулативи од областа на семенарството во Управата за семе и саден материјал при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Научни и стручни проекти
2004-2006
Инокулација на семе од поважните фуражни култури како начин за  максимална азотофик-сација и имплементација на органското производство
2005
Анализа за задолжително официјално серти-фицирање и етикетирање на семенски и посадочен материјал.
1998-2001
Долговечност на семето пченица
1998-2001
Создавање на нови генотипови на пиперка
1997-2000
Селекција на сорти од различни типови на кромид
1994-1996
Селекција и унапредување на фуражното производство
1991-1993
Селекција и семепроизводство на сончоглед
1988–1990
Подобрување на морфолошките, биолошките и стoпанските својства кај пиперката
1986-1988
Испитување на квалитетните својства на семето од житните култури
1980-1985
Испитување на квалитетот на семето
1975-1980
Испитување на квалитетот на семето
1975-1980
Чување на семето од поважните земјоделски култури

Научни публикации
Младеновски Т., Андов Д., Станоев В. 2012. Производство на сертифициран  семенски материјал кај житните растенија. Учебник. УКИМ Земјоделски институт Скопје.

Младеновски Т. Кратовалиева С. 2012. Контрола на квалитетот на семенски материјал кај земјоделските растенија. Скрипта. Земјоделски институт Скопје.

Младеновски Т.  2012.
Законски регулативи во семепроизводството. (Интерна скрипта). УКИМ Земјоделски институт Скопје.

Младеновски Т.  2012.
Законски регулативи во  органското производство. Скрипта. УКИМ Земјоделски институт Скопје.

Младеновски Т.  2012.
Законски регулативи во интегралното производство. Скрипта. Земјоделски институт Скопје.

Младеновски Т.  2009.
Биолошка долговечност на семето пченица. Зборник на трудови,  вол 26/27, УКИМ Земјоделски институт Скопје.

Мукаетов Д. Младеновски Т.  и др. 2009. Монографија на Земјоделски институт Скопје

Мукаетов Д. Младеновски Т.  и др. 2009. Библиографија на Земјоделски институт Скопје.

Младеновски Т. Кратовалиева С. 2008. Законска регулатива и заштита на нови сорти земјоделски растенија. БИГОСС, Посебна публикација.Скопје.

Младеновски Т. Кратовалиева С. 2008. Правни насоки и законска регулатива  за сертифицирање и етикетирање  на семенски материјал во Република Македонија. БИГОСС. Посебна публикација.Скопје.

Младеновски Т. 2007.
Сертифицирање на семенски материјал од растенија наменети за производство на  влакно, масло и шекер. БИГОСС, Посебна публикација.Скопје

Младеновски Т. 2006
Производство на семенски материјал од растенија наменети за исхрана на добитокот. АЛФА 94, Посебна публикација, Скопје.

Младеновски Т. 2005
Производство на семенски и посадочен материјал од градинарски растенија. АЛФА 94, Посебна публикација, Скопје.

Младеновски Т. 2004
Општо семенарство. Посебна публикација, АЛФА 94, Скопје

Младеновски Т. 2003
Одделение за испитување на семето. Библиографија, Земјоделски институт Скопје.

Младеновски Т., Михајловски  М. 2002  Стандарди и норми за квалитет на семето кај градинарските растенија во РМ.  Меѓунаро-ден симпозиум за хортикултура, Охрид, Зборник на трудови, 224-229.

Младеновски Т., Николовски М. 2001  Стандарди и норми за квалитетот на семето кај житните растенија во РМ. Земјоделски институт Скопје, Зборник на трудови, 46.

Михајловски М., Младеновски Т. 2000 Ртливост на семето домати во зависност од времето и условите на чување. Земјоделски институт Скопје, Зборник на трудови, 20.

Младеновски Т. 1996
Биологија на семето. Земјоделски институт Скопје, Посебна публикација.