MK | EN

Лични податоци
Ред.проф .д-р. Танас Трајчевски
Редовен професор
УКИМ Земјоделски институт Скопје
Одделение за  заштита  на  растенијата
Александар Македонски бб, 1000 Скопје
Тел: +389 2 3230910
Фах:+389 2 3114283
e-mail:  tanastraj4@yahoo.com

Наставна дејност
Програма Растително производство
Подпрограма Расадничко производство
– Клонска и санитарна селекција (двогодишни студии) , (професор)
– Болести  штетници и плевели во расадничко производство (едно и двогодишни студии) (професор)
– Карантински болести и штетници во расадничко производство ( едно и двогодишни студии), (професор).

Подпрограма Интегрално производство
– Интегрална  заштита  на  растенијата ( едно и двогодишни студии) (професор)

Подпрограма Органско производство
– Заштита на растенијата во органското  производство (едно и двогодишни студии) (професор).

Подпрограма  Семепроизводство на поледелски и градинарски  растенија
– Болести, штетници и плевели во Семепроизводството, (едно и двогодишни студии) (професор).

Научни интереси
Заштита  на  растенијата
Интегрална  заштита  на  растенијата
Фитопатологија (Микологија,Вирусологија,Бактериологија, паразитни цветници)
Псеудогаби  од  родот  Phytophthora.
Современи  техники  и  методи  на  заштита  на  растенијата

Тековни научни и стручни проекти
2009-2012
An International effort to study the diversity of  PPV
Европска унија

Академски квалификации
1991. – Докторска дисертација
Poljoprivredni fakultet, Zemun- Belgrad.
– Osetljivost nekih autohtonih  populacija paprike iz Makedonije  prema Phytophthora capsici  Leonian.
1985. – Магистерска работа
Poljoprivredni fakultet, Zemun -Belgrad
–  Phytophthora cryptogea Pethyb et Laf  novi  patogen  u Makedoniji.
1979. – Дипломска работа
Poljoprivredni fakultet,Zemun-Belgrad.
– Osetljivost nekih  tipova kukuruza shecerca prema  virusu mozaika kukuruza.

Научно усовршување
2006. Certificate of attendance training of trainers ,adult learning methodologies in relation to safe & effective use of agrochemicals, Nov.-Dec. 2006

Работно искуство
1990-2012. – сега
УКИМ Земјоделски институт Скопје
1980 -1989.
Земјоделски факултет, Институт за заштита на растенијата, Скопје.

Завршени научни и стручни проекти
1981-1984. Економски поважни болести и штетници во оранжериското производство,.Министерство за  наука на СРМ, учесник
1984-1987.  Пламеница на   пиперoт  (Phytophthora capsici) со посебен осврт на економски оправдани мерки за сузбивање,Министерство за наука на СРМ,учесник
1986-1989 .Фитопатогени габи од родот Phytophthora како причинители на болести кај градинарските култури.Министерство за наука  на СРМ , раководител.
1989-1992, Фитопатогени габи од родот Phytopthora  причинители на болести по растенијата во СР Македонија.Министерство за наука на СРМ, раководител
 1989-1992 .  Проучување  на сивото гниење Botrytis cinerea   со посебен осврт врз економски оправдани мерки за сузбивање. Министерство за наука на РМ.учесник
1990-1993 . Интродукција и селекција  на перспективни  овошни видови сорти и подлоги,Министерство за наука на СРМ, учесник.
1990-1993. Биотехнички методи за репродукција на растенијата. Министерство за наука на СРМ, учесник.
1992-1994 .Испитување и воведување на нови сорти и хибриди градинарски култури, Министерство за наука на РМ, учесник.
1992-1994 . Фитопатогени габи од родот Phytophthora  причинители на  болести по растенијата во  Република Македонија. Министерство за наука на РМ, раководител.
1994-2000. Central   and Eastern Europe II Project,
A Regional Agriculture & Agrobusiness Development Project. Disease of plants, ACD, VOCA, USAID, SAD, учесник
1995-1998 Erwinia amylovora  (Winslov) Buril et al причинител на бактериска пламеница  во Република Македонија и мерки за заштита. Министерство за земјоделство , шумарство и водостопанство на РМ, раководител
1996-1998 .  Проучување на причините за венењето и сушењето (апоплексија ) на виновата лоза во Република Македонија и мерки за  сузбивање на понатамошно ширење.. Министерство за наука на РМ, учесник
1996-1998 Унапредување на производството на домати. Министерство за наука на РМ, учесник
1996-1999 Erwinia amylovora (Winslov) Buril et al  причинителот на пламеница во Република Македонија ,  со посебен осврт на мерките за зааштита. Министерство за наука на РМ, раководител.
1997-1999 Нови биотехнички методи во репродукцијата на растенијата,микроразмножување,емб риокултури,тестирање  на вируси. Министерство за наука на РМ, учесник
1997-1999. Создавање на  нови сорти  кај   овошни видови. Министерство за  наука на РМ, учесник.
1997-2000. Проучување на мерките за заштита на пиперката од нападот на  фитопатогената габа  Phytophthora capsici Leonian причинител на пламеница на пиперката, Светска банка, раководител.
1997-2000. Примена на интегрална зааштита ,посебно на биолошките методи за сузбивање на штетните инсекти и болести   во раноградинарското  (пластеничко) производство за добивање на еколошки здрава храна, Светска банка, учесник.
1997-2000.Воведување во производство нови овошни видови (киви и малина). Светска банка, учесник.
2001. – 2003. Интегрална заштита на јаболко, круша и дуња  со  посебен осврт  за заштита од  Erwinia amylovora  причинителот  на пламеница, Министерство за  наука и образование  на РМ, раководител
2004 – 2006. Создавање и ширење на  нови хибриди пченка во  Република  Македонија.Министерство  за образование  и  наука  на  РМ, учесник.
2004 –  2006. Интродукција на семе од поважни фуражни култури  фам  Fabaceae  како начин за можна азотофиксација  и  имплементација  во  органско производство . Министерство за наука и образование на РМ, учесник
 2007 – 2009. Investigation of diseases and pests roots vegetables , integrated production and opportunities of organic  production.  Mеѓународен ,Билатeрален со Словенија, раководител
2009 – 2012. An International effort to study the diversity of PPV. European Union,  учесник.

Останати научни и стручни активности

Научни публикации
Пејчиновски,Ф; Трајчевски,Т.(1981): Некои аспекти од заштитата на  гарадинарските растенија .VIII Советување  по  заштита  на  растенијата,4-6 , XI . 1981 , Охрид.

Trajčevski,T.(1983):Prilog proučavanju virusa mozaika duvana na  paprici  u staklenicima  SR Makedonije.Glasnik  zaštite bilja,6:198-201. Прилог  проучување  на вирусниот мозаик на тутунот на пиперката во оранжериите во СР Македонија , IX. Советување  по  заштита  на  растенијата ,9-10.XII.1982,Охрид.

Trajčevski,T.(1983): Osetljivost nekih vrsta maka prema Helminthosporium papaveri Saw.- prouzrokovanja crne pegavosti maka.Glasnik zaštite bilja,6:203-206. Осетливост на некои видови афион према Helminthosporium papaveri Saw. -причинител  на  црна  дамкавост на афионот.IX Советување за заштита на растенијата 9-10 . XII . 1982 . Охрид.

Пејчиновски,Ф;Трајчевски,Т.(1983): Вертицилиозно венење на  Papaver bracteatum. Soc. Земјоделство,4-6:41-45,1983.Скопје.

Мицковска  Василка, Анчев, Е; Постоловски , М; Пејчиновски ,Ф;Трајчевски, Т (1982) Сотојба со растителните болести и Штетници на територијата на СРМ  за 1981 год, 1-72.Институт за заштита на растенијата , 1982.Скопје.

Мицковска  Василка, Анчев, Е; Постоловски , М; Пејчиновски ,Ф;Трајчевски, Т (1983) Сотојба со растителните болести и Штетници на територијата на СРМ  за 1982 год, 1-61,.Институт за заштита на растенијата , 1983.Скопје

Trajčevski,T.(1984) : Phytophthora cryptogea Pethyb et Laff. – prouzrokovač plamenjače  gerbera  u Makedoniji.V Југословенски симпозиум за заштита на растенијата со советувањето за примена на пестицидите,23-25 , X , 1984 , Струга,Резиме, Glasnik zaštite bilja ,9-10:343-344.

Trajčevski,T.(1985):Phytophthora  cryptogea Pethyb et Laff. – novi patogen u Makedoniji.Poljoprivredni  fakultet Belgrad.Магистерски труд,1-72,25.VI.1985,Белград.

Трајчевски,Т.(1985):Прилог  кон  проучувањето на некои видови габи од родот Phytophthora..Соц. земјоделство,4-6:57-68,1985.Скопје.

Пејчиновски,Ф;Трајчевски,Т.(1985): Споредбени  морфолошки  карактеристики  на габите: Phytophthora nicotianae B.de Haan var.parasitica (Dast.) Waterhouse, Phytophthora capsici Leonian   и   Phytophthora  cryptogea Pethyb et Laff. XI  Советување за заштита на растенијата,18-20,XI.1985, Охрид.

Мицковска  Василка, Анчев, Е; Постоловски , М; Пејчиновски ,Ф;Трајчевски, Т (1985) Сотојба со растителните болести и штетници на територијата на СРМ  за 1984 год, 1-42,.Институт за заштита на растенијата , 1985.Скопје

Trajčevski,T.(1986): Phytophthora cryptogea Pethyb et Laff. –  novi patogen u Makedoniji.Savremena poljoprivreda,33 (9-10):429-442.

Trajčevski,T.(1986):Bolesti  oraha u Makedoniji.Glasnik zaštite bilja,12:442-447.

Трајчевски,Т.(1986): Некои  актуелни  фитопатолошки  проблеми при  производството на саден и семенски материјал  и мерки за заштита.XII,Советување за заштита на растенијата 4-7.XI.1986.Охрид.

Трајчевски,Т.(1986):Заштита на градинарските растенија од болести со посебен  осврт  на  болестите  на доматот и пиперката.Семинар за вработените во  земјоделските  аптеки,Земјоделски  факултет,27-28 . II , 1986.Скопје.

Трајчевски,Т.(1987): Phytophthora  cryptogea Pethyb et Laff.-причинител на пламеницата на герберот и ефикасност на некои мерки за заштита.Годишен зборник на Земјоделскиот факултет,XXXIII, 1985/86,1986/87:101-106,Скопје.

Trajčevski,T.(1987):Uticaj nekih ekoloških faktora na gljivu Phytophthora  cryptogea Pethyb et Laff  i osetljivost  biljaka gerbere prema ovom patogenu.Glasnik zaštite bilja,5:196-199.

Trajčevski,T.(1987): Bolesti paprike u Makedoniji, Savremena poljoprivreda,1-2:59-78.

Trajčevski,T.(1987)Aktuelni  fitopatološki  problemi  pri gajenju pitome kupine u SR Makedoniji.Glasnik zaštite bilja,12:442-446.

Трајчевски,Т.(1987):Резултати од заштитата на пиперката од Phytophthora capsici Leonian – причинител на пламеницата на  пиперката во Македонија.IV Смотра на млади научни работници од областа на биотехничките науки на СФРЈ,Земјоделски факултет Скопје,27-29,V,1987.

Мицковска  Василка, Анчев, Е; Постоловски , М; Пејчиновски ,Ф;Трајчевски, Т (1987) Сотојба со растителните болести и Штетници на територијата на СРМ  за 1986 год, 1-40,.Институт за заштита на растенијата , 1987.Скопје

Trajčevski,T.(1988) Trogodišnji rezultati suzbijanja gljive Phytophthora capsici Leonian – prouzrokovanja  plamenjače  paprike u SR Makedoniji,Arhiv za poljoprivredne nauke ,49 (176),4,347-354.Beograd.

Трајчевски,Т.(1988): Прилог  кон  проучувањето на етилогијата на сушењето на капината во Скопско.XIII Советување за заштита на растенијата ,2-4 , XI, 1988 , Охрид.

Трајчевски.Т.(1989):Ефикасност на Ridomil plus 48 WP при зголемена и намалена концентрација према Phytophthora capsici Leonian . XIV Советување за заштита на растенијата,8-11,XI,1989,Охрид

Šljahov,P;Trajčevski,T;Krlevska,H.(1989):Needs,possibilities and the wazs how to protect European cultivated chestnut Castanea sativa Mill.from complete devastation caused by the conseguences of parasite diseases Phytophthora  cambivora Petri -Buisman  and Endotia parasitica (Murril) Anderson et Anderson. Internatinal federation of  beekeepers  associations.32  Apimondia Congres,October,1989.Rio de Janeiro ,Brasil.

Trajčevski,T;Jankulovski,D;Demirovska,V.(1990):Osetljivost  nekih autohthonih populacija paprike prema  Leveilula taurica (Lev.) Arnaud – uzročnika pepelnice.Jugoslovenski simpozijum “Intenzivna proizvodnja povrća”.Zemjodelski fakultet Skopje,Zemjodelski fakultet Novi Sad , Zemjodelski fakultet Zagreb,Institut  za  povrtarstvo„Palanka” Smederevska Palanka , Ohrid , 13-16 . II . 1990,Zbornik na trudovi:279-283.

Trajčevski,T;Ivanoski,M.(1990): Značajnije  bolesti  ječma  u Makedoniji i mere zaštite.Glasnik zaštite bilja , 11:395-399.

Ivanoski,M;Trajčevski,T.(1990):Komparativni rezultati ispitivanja Bajtana 15 WS i živinih preparata na komponente prinosa pšenice .Semenarstvo,7 (90),6 :325-329.

Trajčevski,T.(1991):Phytophthora nicotianae (Breda de Haan) Tucker var.nicotianae Waterhouse  parazit duvana u Makedoniji. Glasnik zaštite bilja,9:271-276.

Trajčevski,T.(1991): Osetljivost nekih autohtonih populacija paprike iz Makedonije prema Phytophthora  capsici Leonian. Doktorska disertacija,1-143,Poqoprivredni fa- kultet ,Belgrad-Zemun.

Михајловски,М;Костов,Т;Трајчевски , Т ; Иваноски , М.(1991):Вилјание на оделните фунгициди врз билошкиот принос и приносот на зрно кај некои сорти тврда и мека пченица.XVI Советување  за заштита на растенијата,5-6.XI.1991,Охрид,Зборник на трудови од XVI Советување за заштита на растенијата,3 (3) 1992:13-19.

Пејчиновски,Ф;Михајловиќ,Д;Трајчевски,Т.(1991):Проблемот на шарката на сливата Plum  pox  virus во расадничкото производство и матичните насади за калем гранки во Македонија  и мерки за заштита.XVI Советување за заштита на растенијата ,5-6 . XI . 1991 , Охрид.Зборник на трудови од XVI Советување за заштита на растенијата ,Охрид,5-6.XI.1991.год. (3) 1992:77-87.

Trajčevski,T.(1991):Phytophthora nicotianae B.de Haan var.parasitica (Dast.) Waterhouse as the parasite of mandarin tres.Plant.protection.42 (3),197:229-238.  

Трајчевски,Т.(1992): Заразеност на семето на некои популации  пиперка од Р.Македонија со вирусот мозаик на тутунот  и можности  за дезинфекција . Год.зборник  на  Земјоделскиот  институт.XII.1991/1992:127-134.

Trajčevski,T.(1992): Štete od krtice (Talpa europaea ) i slepog kučeta (Spalax leucodon) na paprici u nekim regionima Makedonije.”Savremena poljoprivreda”,40 (3) :47-54.

Trajčevski,T.(1992):Phytophthora cactorum (Leb.et Cohn.) Schroet – prouzrokovač  truleži  korenovog varat i korena jabuke u Prespanskom regionu.Glasnik zaštite bilja,5-6:143-147.

Trajčevski,T.(1992):Phytophthora cambivora (Petri) Buisman – prouzrokovač  mastiljave bolesti  – sušenja  kestena  u R.Makedoniji.Glasnik zaštite bilja,7-8:190-194.

Trajčevski,T,(1993): Prilog proučavanju virusa brončavosti rajčice.Glasnik zaštite bilja,9-10:261-266.

Trajčevski,T.(1993):Neki rezultati proučavanja virusa  mozaika duhana na rajčici.Glasnik zaštite bilja,9-10:280-285.

Trajčevski,T.(1994): Uticaj temperature pH vrednosti i hranljive podloge na rast gljive Phytophthora capsici.Zaštita  bilja ,45 (3) 209:145-149.

Trajčevski,T.(1994):Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -prouzrokovač bakterijske plamenjače kruške i dunje u R.Makedoniji.Glasnik zaštite bilja,1:1-6.

Trajčevski,T.(1994):Cladosporium capsici (Marchal et Steyaert) Kovatchevski – parazit paprike ,Glasnik zaštite bilja , 5 :207-212.

Трајчевски,Т.(1994): Sclerotinia  sclerotiorum  (Lib.) de Bary -причинител на белото гниење  на пиперката . Годишен  зборник на Земјоделскиот институт.,XIII-XIV , 1992 /94 : 225-237.

Трајчевски,Т; Мартиновски,Ѓ. (1994): Ефикасност на фунгицидот Бордовска чорба С-20 при заштитата на компирот од нападот на габата Phytophthora infestans (Mont.de Bary).Симпозиум со меѓународно учество “Нови технологии во градинарството и цвеќарството”,Охрид 19-20 ,IV.1994.Зборник на трудови ,Книга I:341-345.

Трајчевски,Т.(1994) :Примена  на  пестицидите . “Екологија” 1 (5) ,IX,1994:17.

Трајчевски,Т.(1994): Capnodis tenebrionis L.– жилогриз опасен штетник кај коскастото овоштие , “Македонија” , XX,240,XII,1994:6.

Трајчевски,Т.(1995): Zabrus tenebrioides Goeze – црн житарец штетник на пченицата ,јачменот и  ‘ржта . “Македонија”,XXI,243,III,1995:4-5.

Трајчевски,Т.(1995): Helminthosporium solani Durieu  et Mont – причинител  на среброликост -сребренеста  краста -хелминтоспориоза на компирот,малку познат паразит во Р.Македонија,”Трибина”,2316.L,1-15.VI,1995:12.

Трајчевски,Т.(1995): Erwinia  amylovora (Burrill) Win- slow  et al.-причинител на бактериската  пламеница на  јаболчестото  овоштие  распространетост и штети на  крушата  и  дуњата  во  нашава земја , “Трибина” , 2318,L.1-15,VI,1995:10-11.

Трајчевски,Т.(1995):Растителен карантин -гарнична фитосанитетска  инспекција значајни јавни стручни служби и потреба од добра организираност и функционирање,”Нова Зора”,10-11,VII-VIII,1995:36-37.

Трајчевски,Т.(1995):Растителен карантин ,гранична фитосанитетска инспекција значајни стручни служби , “Трибина”,2324-25,L,1-31,X,1995:7-8.

Trajčevski,T;Tošić,M.(1995):Prilog proučavanju Phytophthora nicotianae var.nicotianae parazita duvana.Zaštita bilja.Vol.46 (3),213:207-214. Contribution to the study of Phytophthora nicotianae var.nicotianae  parasite of tobacco . Rewiew of Plant Pathology,May,1997,76 (5):530 CAB INTERNATIONAL.Wallingford.

Трајчевски,Т.(1995): Осетливост на некои сорти слива во Преспанскиот регион  кон Polystigma rubrum (Person) de Condolle. Годишен зборник на Земјоделскиот институт , Том.XV,Вол.XV :139-143.

Trajčevski,T.(1996): Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.uzročnik bakterijske paleži u Makedoniji.Glasnik zaštite bilja,6:288-294.

Трајчевски,Т.(1996):Растенијата и нивната што поуспешна  заштита со цел за поголема и побезбедна продукција, “Трибина”,2336,L,1-15,IV,1996:16-17.

Трајчевски,Т.(1997):Некои резултати од проучувањето на Phytophthora nicotianae var.nicotianae паразит  на тутунот во Р.Македонија.Годишен зборник на Земјоделскиот  институт,1996,XVI:135-146.

Trajčevski,T.(1997):Bolesti utvrđene pri kontroli uvoznog sjemenskog krompira u Republici Makedoniji , Glasnik zaštite bilja,5:227-230.

Trajčevski,T.(1998):Bolest karanfila (Alternaria dianthi Stev.et Haall.) u Makedoniji.Glasnik zaštite bilja,6:279-282.

Trajčevski,T.(1998)Alternarioza bamije.Glasnik zaštite bilja,4:207-211.

Ivanoski,M;Trajčevski,T.(1998):Stydy of Obligatic Parasities in Winter Wheat Varieties in Macedonia.Plant Protection Society of Serbia.4 th Jugoslav  congress of plant protection and international  symposium on integrated protection of field crops,in collaboration with International Organization for Biological Control of Noxious Animals and Pests – East Palearctic Section (MOBB),Vrnjačka  banja,21-26.IX.1998.Book of abstracts:48.

Трајчевски,Т.(1999): Fulvia  fulva (Cooke) Ciferi – појава во пластеничкото производство на домати во некои региони на Република Македонија.Годишен зборник на Земјоделскиот институт,XVII,1997:101-112.

Trajčevski,T.(1999): Rezultati  ispitivanja  djelotvornosti kemijske zaštite rajčice u plastenicima od napada patogena  Leveillula  taurica  – uzročnika pepelnice rajčice.Glasnik zaštite bilja,1999 (4):181-184.

Трајчевски,Т.(1999) :Дезинфекција на објектите , алатот , приборот , облеката ,рацете-значајни  фитохигиенски превентивни мерки за заштита на цветните  култури  во  заштитен  простор  .”Трибина”  ,1 . VI  . 1999 .,2412/13:10-11.

Трајчевски,Т.(1999): Canabis  sativa  var. ruderalis – значаен плевел во некои  региони во Република Македонија.”Трибина”,1999.2420/21, 1.X.1999:14.

Трајчевски,Т.(1999): Паразити  на  растенијата -причинители на патолошки и алергиски  реакции  кај луѓето  и животните.”Трибина”,1.XII.1999,2424/25:11-12.

Трајчевски,Т.(1999):Резултати  од  испитувањето на некои хемиски мерки за заштита на јаболкото од патогенот Erwinia  amylovora.Македонска земјоделска ревија ,46,1-2:49-56.

Трајчевски,Т.(1999): Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. – причинител на бактериската  пламеница  актуелен  патоген .Наши Шуми,1999,X,(3):10-11.

Трајчевски,Т;Иваноски,М;Симеоновска Емилија(1999) : Резултати од испитувањето  на новиот  фунгицид за дезинфекција на семето пченица и јачмен  SUMIOSUM  2 SC.XXIV-то советување за заштита на растенијата , Охрид,10-11.XI.1999.Здружение за заштита на расте- нијата,Годишен зборник за заштита на растенијата, 2000 год.XI,вол.XI :17-24

Трајчевски,Т.(1999):Појава на Botrytis cinerea Pers.на поновите хибриди домат  во пластениците  во  Република Македонија.Годишен зборник на  Земјоделскиот институт,1998/99,XVIII-XIX, XVIII-XIX:81-93.

Трајчевски,Т.(2000):Некои аспекти од можни агресивни дејствија на непријателот  врз  растенијата  и  растителните  производи . Трибина , 2426 /27 ,LV , 1 .I. 2000:12-13.

Трајчевски,Т.(2000):Правилна  употреба  и  грешки  при употребата на пестицидите ,Трибина ,LV ,1.IV .2000 , 2432/33:9-13.

Трајчевски,Т.(2000):Ефикасност на фунгицидот Бордовска чорба С-20 во заштитата на компирот од нападот на Phytophthora infestans (Mont.) de Bary.Трибина , LV . 1 . VI.2000,2436/37:12-13.

Трајчевски,Т.(2000):Пламеница на пиперката и мерки за заштита.Трибина македонска,стр,1-67,2000.год. Скопје.

Трајчевски,Т;Ивоноски,М.(2000): Резулати од испи -тувањето на дезинфекцијата на семето пченица  и јачмен со новиот фунгицид Реал Универзал. Годишен зборник на Земјоделскиот институт,XX.XX:97-103.

Трајчевски,Т.(2000):Напад на Alternaria solani Sorauer  и  Alternaria alternata (Fries) Keissler   на  поновите хибриди домат при пластеничкото  производство во најзначајните  производни региони во Република Македонија и ефикасноста на хемиската заштита.Годишен зборник на Земјоделскиот институт,XX,XX:105-114.

Trajčevski,T;AgićRukije;Gordana Popsimonova(2001):Suzbijanje korova primenom herbicida u usevu krompira.VII Simpozijum  Povorće,3-7,IV 2001,Vrnjačka banja . Centar za povrtarstvo Smederevska  Palanka , Naučni institut za ratarstvo i povrtatrstvo, Poljoprivredni fakultet Novi Sad.Savremena poljoprivreda.Contemparary agriculture, 2001 ,1-2:283-286.

Трајчевски,Т.(2001):Најчести и  најзначајни  болести на доматот и краставицата и мерки за заштита . Советување “Унапредување на производството на градинарските  култури” со  подршка на  УСАИД , 13 . V . 2001 .година.Струмица.

Трајчевски,Т.(2001):Ефикасност  на хемиската заштита на доматот во пластениците  од нападот на паразитот Phytophthora  infestans (Mont) de Bary и осетливост на поновите хибриди домат.  Зборникот на  Земјоделскиот институт  Скопје.,2001, Том.XXI,Вол. XXI : 151-162.

Трајчевски,Т.(2001): Резултати од испитувањето на ефикасноста на растителниот активатор  Bion 50 WG, активатор  на  системично  активираната   резистентност  како нова можност за заштита на доматот од болести.  Зборникот  на Земјоделскиот институт Скопје. 2001 , Том.XXI, Вол.XXI:163-172

Trajčevski,T.(2002):Pseudoperonospora cubensis  vrlo štetan parazit na  krastavcima u plastenicima i djelotvornost mjera zaštite.Glasnik zaštite bilja 5 :30-35.

Trajčevski,T.(2002): Virus  pjegavosti  rajčice  na  paprici.Glasnik zaštite bilja, 5:129-135.

Трајчевски,Т.(2003): Болести  на  плодовите  јаболко  во  складиштата . Трибина бр . 2500/01, год.LVIII, 1 . 02 . 2003.год.стр.14.

Trajčevski,T.(2003):Blumeriella  jaapii (Rehm.) V.Arx. na višnji i djelotvornost  mjera  kemijske  zaštite,Glasnik  zaštite  bilja,3:69-73.

Трајчевски,Т.(2003): Rhizoctonia  tomato – причинител на ризоктониското гниење на плодовите домат ,нов паразит во Македонија.Трибина бр.2502/03 ,год.LVIII, III ,2003.г.стр.14.

Трајчевски,Т.(2003): Резултати од испитувањето на ефикасноста на растителниот активатор  Bion 50 WG, активатор на системично активираната  резистентност  како  нова  можност  за  заштита  на  пиперката  од  болести.Трибина,бр.2504/05 ,год.LVIII , IV, 2003 год. стр .14-15.

Trajčevski,T.(2003):Mycosphaerella pyri (Auersw) Goerema  i  uspjeh kemijske zaštite kruške,Glasnik zaštite bilja br. 6 :44-49.

Dretar,D;Sanseovi},T;Trajčevski,T;Trkulja,V.(2004): Register of plant protection products for 2004  , GZB, 267 , CAB ABSTRACTS

Trajčevski,T. (2004):Mjehurasta snijet  pri zakidanju metlica na majčinskim  biljkama i sjemeproizvodnji  kukuruza.Glasnik zaštite bilja ,3 :56-61.

Trajčevski,T. (2004):Rezultati istraživanja mjera zaštite krastavca u plastenicima od napada Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary.Glasnik zaštite bilja.4:63-69.

Trajčevski,T. (2004): Botrytis cinerea uzročnik sive plijesni na salati.Glasnik zaštite bilja,4:70-74.

Трајчевски,Т. (2004): Најчести  болести на доматот во Република Македонија.Билтен:4-5,МРФП.Група за развој на потсекторот домат и пиперка , јули / септември , 2004.год.

Трајчевски,Т.(2004): Ефикасност на некои фунгициди за заштита на  виновата лоза  од Plasmopara viticola (Berkeley & Curtis) Berlese  de Toni. Годишен зборник  на Земјоделскиот институт Скопје, Вол.XXII/XXIII,стр.155-160.

Trajchevski,T.(2005):Biofungicide Agat -25 K efficiency in the protection of tomatoes from the parasite Alternaria solani –responsible for Early blight.I Simposium of ecologists of the republic of Montenegro with international parcitipation,Thivat,14-18, October , 2004 , Natura Monte -negrina ,4:165-169.

Trajčevski,T. (2005):Rezultati  ispitivanja djelotvornosti primjene  novijih  fungicida za  zaštitu vinove loze  od  napada  Plasmopara  viticola     (Berkeley &  Curtis) Berlese  de Toni- uzročnika  plamenjače .Glasnik zaštite bilja,6:72-78.

Трајчевски,Т. (2005): Паразити причинители на  болести на пиперката .Групација за развој на подсекторот домат и пиперка, VII/IX,2005.

Trajčevski,T. (2006): Rezultati ispitivanja  efikasnosti  primene  novijih  fungicida za  zaštitu  vinove  loze  od  napada  Uncinula  necator , prouzrokovača pepelnice.XI Savetovanje  o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem ,3-4  mart.2006 god. Čačak, Zbornik radova,2006,kniga I,Vol,11 (11-12 ) : 337-343.

Trajčevski,T. (2006) : Rezultati  ispitivanja  djelotvo -rnosti mjera zaštite  kupusa od napada  Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary – uzročnika  mumifikacije  glave  kupusa. Glasnik  zaštite bilja,4 :54-58.

Trajčevski,T.(2006): Djelotvornost zaštite jabuke od patogena Venturia inaequalis  (Cooke) G.Winter novijim fungicidima.Glasnik zaštite bilja,5:21-27.

Trajčevski,T. (2006): Cycloconium oleaginum  Castagne- uzročnik  „ paunovog  oka“ „  na  maslini. Glasnik  zaštite bilja, 6: 30-35.

Трајчевски,Т. (2006) :Резултати од испитувањето  на ефикасноста на новите  фунгициди (Equation Pro,Curzate M WG,Curzate R WG) за заштита на виновата лоза од  Plasmopara  viticola..Годишен зборник на Земјоделскиот институт  Скопје, XXIV/XXV ,2005/2006:104-110.

Трајчевски,Т. (2007) : Влијание на климатските фактори врз појавата и ширењето на патогените причинители на болести и штетните инсекти кај градинарските  и  житните  култури.„Моја Земја“, февруари,2007 г. ,16:11-12.

Trajčevski,T.(2007):Uzročnik pepelnice mrkve i djelotvornost mjera kemijske zaštite ( Erysiphe umbelliferarum De Bary f. dauci  Jacz).Glasnik zaštite bilja,4:70-75.

Trajčevski,T. (2007):Pepelnica jabuke,uzročnik Podos-

phaera leuchotricha (Ell.& Ev.) Salm. i djelotvornost zaštite novijim fungicidima.Glasnik zaštite bilja,5:36-42.

Trajčevski,T.(2008):Pseudoperonospora cubensis (Berk.et Curt.) Rostov . na dinji i djelotvornost  kemijske zaštite.Glasnik  zaštite  bilja, 3 : 55-60.

Trajčevski, T (2008):Djelotvornost kemijske zaštite šljive od napada  patogena Monilinia laxa. Glasnik zaštite bilja,5:90-94.

Trajčevski,T (2008) : Efikasnost novijih fungicida za zaštitu semenskog crnog luka  od patogena Peronospora destructor.Zaštita bilja, vol.56 (1-4), No 251-254 :107-113,2005.The efficacy of newly  fungicides  for control downy mildew of onion ( Peronospora destructor  (berk . Caspary ex Berk. Plant  Protection , vol.56 (1-4), No 251-254 : 107-113, 2005.

Trajčevski, T (2008): Rezultati ispitivanja djelotvornosti  fungicida Sphinx Extra WDG  za zaštitu  vinove loze od napada Plasmopara viticola uzročnika  plamenjače. Glasnik zaštite bilja , 6:72-77.

Trajčevski,T (2009):Djelotvornost fungicida za zaštitu salate od plamenjače (Bremia lactucae Regel.) u plastenicima.Glasilo biljne zaštite, 9 (3):158-162

Trajčevski, T (2009): Puccinia porri  (Sow.) Wint na sjemenskom  poriluku i učinkovitost kemijske zaštite. Glasnik zaštite bilja,4 :58-63.

Trajčevski,T (2011): Diplocarpon rosae Wolf-uzročnik crne pjegavosti ruže i učinkovitost mjera zaštite. Glasnik zaštite bilja,4 :22-27.

Trajčevski,T (2011): Colletotrichum  lagenarium  ( Pass) Ellis & Halsted na ljubenici i učinkovitost kemijske zaštite,Glasnik zaštite bilja , 6:  42 – 47.

Trajčevski,T (2012): Prilog proučavanju zaštite višnje od patogena Monilinia laxa (Ader. i Ruh.) Honey et Whetzel –uzročnika sušenja cvjetova i grančica. Glasnik zaštite bilja, 3:74-79.

Trajčevski, T (2012): Septoria apicola  Spog – Uzročnik sive pjegavosti lišća  celera  i  učinkovitost  mjera  zaštite. Glasnik  zaštite  bilja , 4 : 46-50.