MK | EN

Лични податоци
Проф. Д-р Сузана Кратовалиева
Вонреден професор
УКИМ Земјоделски институт Скопје
Одделение за испитување квалитет на семе
Александар Македонски бб, 1000 Скопје П.О. 191
Тел: +389 2 3230910 л.218
Фах:+389 2 3114283
e-mail: s.kratovalieva@zeminst.edu.mk,
suzanakrat@yahoo.com

Академски квалификации
2002. – Докторска дисертација
УКИМ Природно-математички факултет, Институт за биологија Скопје
Екофизиолошки и фитоценолошки истражувања на плевелната вегетација во агрофитоценози со пченица од територијата на Скопска котлина
1998. – Магистерска работа
УКИМ Природно-математички факултет, Институт за биологија Скопје
Еколошко-таксономски карактеристики и хранлива вредност на родот Bromus L. во Скопска котлина
1989. – Дипломска работа
УКИМ Природно-математички факултет, Институт за биологија Скопје

Научно усовршување
2011.
ISTA Laboratory accreditation and seed duality testing according ISTA rules, Agricultural Institute of Slovenia –Љубљана, Словениjа.
2009.
Интегриран и заеднички пристап во управување со агробиодиверзитетот, Wageningen University, Wageningen, The Netherlands
2009.
Genetic resource policies and genetic resource management strategies, Wageningen University, Wageningen, The Netherlands
2008.
Стратегии за регенерација, АЦЕ, Земјоделски институт-Скопје, Скопје, Република Македонија
2008.
Перспективи во коегзистенција и следливост на синџирот на снабдување: Детекција на ГМО, идентификација и квантификација, AgroBioInstitute, Sofia, Bulgaria
2007.
Европска летна академија за органско производство, PRO-BIO, Lednice, Czech Republic
2007.
IT курс за документациони системи и ракување со бази на податоци со растителни генетски ресурси, Nordic Gene Bank, Alnarp, Sweden
2006.
Методологии за учење кај возрасни во однос на безбедна и ефикасна употреба на хемиски препарати во земјоделството, ФАЦЕ, Земјоделски институт-Скопје, Скопје, Република Македонија
2006.
Раководење со ген банка, CBM, Alnarp, Sweden
2006.
Раководење и управување со ген банка, Institute of Plant Genetic Resources, Sadovo, Bulgaria
2005.
Менаџирање со ген банка, Center for Genetic Resources, Wageningen, The Netherlands
2001.
Анализа на податоци за вегетацијата во плевелни растителни заедници и слични вегетациски типови во пошироки Европски размери, Institute of Biology, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana, Slovenia

Работно искуство
1999. –
УКИМ Земјоделски институт Скопје
1994. – 1999.
УКИМ Земјоделски факултет Скопје

Научни интереси
Ботаника – Морфологија, Екологија, Физиологија
Флора и вегетација,  Агрофитоценологија
Семе
Растителни генетски ресурси (традиционални, самоникнати сродници)
Тревести и легуминозни растенија
Пасишта и природни тревници
Органско производство
Земјоделство со ВПВ

Наставна дејност
Програма Растително производство
Потпрограма Интегрално производство
– Заштита на агробиодиверзитет (координатор)
– Растителна екологија (координатор)
– Интегрално производство на фуражни култури (координатор)

Подпрограма Органско производство
– Заштита на агробиодиверзитет (координатор)
– Растителна екологија (координатор)
– Органско производство на фуражни култури (координатор)

Програма семепроизводство на поледелски и градинарски растенија
– Биологија и физиологија на семе (координатор)
– Испитување квалитет на семе (координатор)
– Законски регулативи во семепроизводството (координатор)

Останати научни и стручни активности
2011.
Joint PGR Secure/ECPGR workshop: Conservation strategies for European crop wild relative and landrace diversity
University of Birmingham,
2010.
Global forum on salinity and climate change, GFSCC2010, Valencia, Spain, University of Valencia & FAO
2009.
Training workshop “ECPGR Documentation and Information Network, EPGRIS3 activity 5-01, on National Inventories on Ex Situ Plant Genetic Resources, Crop Research Institute, Prague, Czech Republic
2007.
Regional Workshop “Risk assessment and risk management of GMO crops”, FAO in cooperation with NGO “Comenius”, Prague, Czech Republic
2006.
European Workshop, PGR 2006:
Plant Genetic Resources Programme: from research to policy making, Centre de Recherche Public “Gabriel Lippmann“, IPGRI, Luxembourg
2005. –
Раководител на ген банката во Земјоделски институт-Скопје, Скопје
2005. –
Официјален национален претставник и лице за контакт во EURISCO мрежата за РГРХЗ
2005. –
Официјален национален претставник во ECPGR групата за тревести растенија
2005. –
Заменик официјален национален претставник во ECPGR за зрнести легуминозни растенија
2005 – .
Испитување квалитет на семе и потписник на сертификат за квалитет
2005. – сега
Учество во работата на стручни комисии при МЗШВ на РМ

Членство
ЕУКАРПИА – Европска асоцијација за истржување и селекција кај растенијата
ДБМ – Друштво на биолозите на Македонија
ДЕМ – Друштво на еколозите на Македонија
МЕД – Македонско Еколошко Друштво
СЛОУ ФУД – Движење за зачувување на традиционалната  храна и вкус (Ччен на Комисија “Арка на вкусови”)
СЛОУ ФУД Конвивиум “Водно”

Тековни научни и стручни проекти
2011-2012
Establishment of the European Forage Collection
AEGIS Grant Scheme, MTT AgriFood Research Finland
2010-2012
Sustainable preservation of indigenous South East European legumes and their traditional food and feed products
SEE ERA Net.PLUS
2009-2013
COST Action FA0901, Putting Halophytes to Work – From Genes to Ecosystems
European Union

Завршени научни и стручни проекти
2011-2011
Стари сорти за новите генерации – нашето азно неброено!
MЗШВ
2011-2011
Автохтон генофонд круши во Република Македонија
MЗШВ
2010-2012
EU Environmental Policies and Strategies in South Eastern Europe: Capacity Building for the Implementation of EU Environmental Policies and Strategies in F.Y.R. of Macedonia, Montenegro and Serbia
IUCN
2010-2011
Промоција на земјоделски и млечни продукти во Југозападниот планински регион (ЈПР)
Центар за развој на ЈПР
2010-2010
The Agriculture Strengthening and Accession Project (ID. P101216)
Светска банка
2010-2012
Promoting High Nature Value (HNV) Farming and Agri-environment Payments through Civil Society Organisations in Macedonia
AVALON & MATRA
2010-2012
Leguminous crop production as a basis for organic farming
Flanders Government
2009-2010
Regional collecting expedition and ex situ conservation of Trifolium pratense L., Festuca pratensis Huds., Dactylis glomerata L. and Medicago lupulina L.
SIDA
2008-2009
Каталогизација на ex situ конзервирани национални РГР
МЗШВ
2008-2009
Regional collecting expedition and ex situ conservation of Trifolium pratense L., Festuca pratensis Huds. and Dactylis glomerata L.
SIDA
2007-2008
Regional collecting expedition and ex situ conservation of Trifolium pratense L. and Festuca pratensis Huds.
SIDA
2004-2006
Инокулација на семе од фуражни култури како начина за почвена азотофиксација и имплементација во органското производство
МОН
2004-2004
Дистрибуција на тешки метали цо почвата и растенијата третирани со Agat 25K
2004-2010
Southeast european develop network for plant genetic resources
SIDA
2003-2003
Улогата на фуражните култури во снабденоста на почвата со азот како можност за органско производство
МЗШВ
1999-2001
Морфофизиолошки и фитоценолошки истражувања на плевелната вегетација во агроекосистеми во Скопска котлина
МОН
1997-1999
Можности за in vitro регенерација на домат и адаптација во надворешни услови
МОН
1995-1997
Инвенторизација, категоризација и типизација на пасиштата од прилепскиот дел на Мариово
МЗШВ
1994-1996
Креација на нови сорти тврда пченица
МОН

Научни публикации
Ангелов И., Матвејева Ј., Станковиќ Л., Кратовалиева С. 1995. Споредбени испитувања на стомите од лисниот епидермис меѓи некои сорти Triticum durum Desf. и Triticum aestivum L. Год. Зб. На Зем. Фак., Скопје вол. XL, 69-86.

Ангелов И., Матвејева Ј., Станковиќ Л., Кратовалиева С. 1995. Карактеристики на стомите по лисниот епидермис кај Triticale. Год. Зб. На Зем. Фак., Скопје вол. XL, 55-67.

Ангелов И., Матвејева Ј., Станковиќ Л., Кратовалиева С. 1995. Морфолошки карактеристики и дистрибуција на стомите по лисниот епидермис кај некои сорти од Hordeum vulgare L. Год. Зб. На Зем. Фак., Скопје вол. XL, 41-54.

Ангелов И., Матвејева Ј., Станковиќ Л., Кратовалиева С. 1995. Број и димензии на стомите по лисниот епидермис кај доматот (Solanum lycopersicum L.). Мак. Зем. Ревија, 42 (2), 81-86.

Ангелов И., Матвејева Ј., Станковиќ Л., Кратовалиева С. 1995. Морфологија и дистрибуција на стомите по лисниот епидермис кај некои хибриди (Zea mays L.). Мак. Зем. Ревија, 42 (2), 87-94.

Ангелов И., Матвејева Ј., Станковиќ Л., Кратовалиева С. 1995. Дистрибуција и морфолошка карактеристика на стомите кај пиперката (Capsicum annuum L.). Мак. Зем. Ревија, 42 (2), 75-79.

Кратовалиева Сузана, Мулев М., Митриќески Ј., Миткова Т. 1998. Презимувачките видови од родот Bromus L. како фитоиндикатори на еколошјите својства на стаништата во Скопска котлина. I Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество. Зб. Труд., том 2, 576-584.

Kratovalieva Suzana, Mulev, M., Mitrikeski, J., Mitkova, Tatjana. 1998. Phytoindication ecologycal analysis of the terphyte eurivalent and stenovalent taxa by genus Bromus L. (fam. Poaceae). 1-st Congress of ecologists of the Republic of Macedonia with international participation. Proceedings, tom 2, 557-565.

Цветановска Ленка, Кратовалиева Сузана. 1998. Заштитната функција на хлоропластните пигменти кај различни видови од Fam.Poaceae на ист локалитет. Год. Зб. Зем. Фак., год. 43, 37-45.

Кратовалиева Сузана, Стојановиќ Слободанка. 1998. Терофитните претставници на родот Bromus L. во флората на Скопска котлина. Год. Зб. Зем. Фак., год. 43, 27-36.

Кратовалиева Сузана, Мулев М., Митриќески Ј., Миткова Т. 1998. Еколошки карактеристики на некои претежно хемикриптофитни таксони од родот Bromus L. во Скопска котлина. Мак. Зем. Ревија, вол. 45.

Кратовалиева Сузана, Ивановски Р.П. 1998. Хемиски сотав и хранлива вредност на некои терофитни претставници на родот Bromus L. од територијата на Скопска котлина. Мак. Зем. Ревија, вол. 45.

Цветановска Ленка, Кратовалиева Сузана, Спасеноски М. 1998. Влијанието на различни концентрации на железо (Fe2++) некои морфо-физиолошки параметри кај домат (Lycopersicon esculentum Mill.) во експериментални услови. Год. Зб. Зем. Фак., год. 43, 47-56.

Сузана Кратовалиева, Ленка Цветановска. 1998/99. Дистрибуција на макро и микроелементи во различни органи кај некои видови од родот Bromus L. Год. Зб. Зем. Инст., т. XVIII-XIX, 107-116.

Ленка Цветановска, Сузана Кратовалиева, Михајловиќ И. 1998/99. Динамика на јаглехидратите кај некои видови од родот Bromus L. Год. Зб. Зем. Инст., т. XVIII-XIX, 117-124.

Михајловиќ И., Кратовалиева Сузана. 1998/99. Некои актуелни проблеми при одгледувањето на луцерка во република Македонија со посебен осврт при производството на семе. Год. Зб. Зем. Инст., т. XVIII-XIX, 95-106.

Кратовалиева Сузана, Ивановски Р.П. 1999. Некои квалитетни својства на повеќегодишните видови од родот Bromus L. Зб. Труд. XXIV Средба “Факултет-Стопанство” ’99. Скопје, год 7, 113-122.

Јорданоски Н., Кратовалиева Сузана 1999. Морфолошки карактеристики, хемиски состав и хранителна вредност на јачменот од реколтата 1997/98 година. XXIV Средба “Факултет-Стопанство ’99”. Скопје, год 7, 167-175.

Cvetanovska Lenka, Kratovalieva Suzana. 1999. Morphological variability at hydroponics of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) in zinc deficit and surplus conditions. Maced. Agric. Rev., вол. 46, (1-2), 15-20.

Kratovalieva Suzana, Cvetanovska Lenka. 1999. Investigations of some morphophysiological parameters of species of Fam. Poaceae. Maced. Agric. Rev., vol. 46 (1-2), 21-27.

Kratovalieva Suzana, Cvetanovska Lenka. 1999. Correlative analysis of morphological parameters at species of Fam. Poaceae and its significance. Maced. Agric. Rev., vol. 46, num. 1-2, 29-32.

Кратовалиева Сузана, Ивановски Р.П. 1999. Квалитетот на некои видови од родот Bromus L. како фуражни култури. Год. Зб. Зем. Фак., год. 44, 23-30.

Кратовалиева Сузана, Ивановски Р.П. 1999. Таксономска припадност на некои едногодишни претставници на родот Bromus L. во флората на Скопска котлина. Год. Зб. Зем. фак., год. 44, 31-41.

Кратовалиева Сузана, Цветановска Ленка. 2000. Нутритивната вредност на некои фуражни култури од Fam. Fabaceae. XXV средба “Факултет-стопанство 2000”. Скопје, Зб. Трудови, вол. 8, 45-52.

Кратовалиева Сузана, Цветановска Ленка. 2000. Дистрибуција на макро и микроелементите во различни органи кај видови од родот Bromus L. Симпозиум “Почвите и нивното искористување”. Скопје, Зб. Трудови, МАНУ.

Цветновска Ленка, Спасеноски М., Кратовалиева Сузана. 2000. Влијание на 2,4-D врз некои морфо-физиолошки параметри кај доматот (Lycopersicon esculentum Mill.). XXV средба “Факултет-стопанство 2000”. Скопје, Зб. Трудови, вол. 8, 87-94.

Kratovalieva Suzana, Cvetanovska Lenka. 2000. The biology of flowering at hard (Tr. durum Desf.) and soft wheat (Tr. aestivum L.). 6th Congress on weeds. 19-22. June, Banja Koviljaca, Proceedings, 246-253.

Kratovalieva Suzana, Cvetanovska Lenka. 2000. Size of leaf area at hard (Tr. durum Desf.) and soft wheat (Tr. aestivum L.) in Skopje conditions. 6th Congress on weeds. 19-22. June, Banja Koviljaca, Proceedings, 254-258.

Kratovalieva Suzana, Cvetanovska Lenka. 2000. Presence of weed vegetation in barley agropftocenosis  (Hordeum sativum L.) in Skopje valley. 6th Congress on weeds. 19-22. June, Banja Koviljaca, Proceedings, 298-306.

Cvetanovska Lenka, Kratovalieva Suzana. 2000. Influence of 2,4-D at some physiological parameters by tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). 6th Congress on weeds. 19-22. June, Banja Koviljaca, Proceedings, 403-408.

Cvetanovska Lenka, Kratovalieva Suzana. 2000. Morpho-anatomically changes in function of different 2,4-D concentrations by tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). 6th Congress on weeds. 19-22. June, Banja Koviljaca, Proceedings,  409-415.

Cvetanovska Lenka, Kratovalieva Suzana. 2000. Biogene elements in function of high copper concentrations at tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). 6th Congress on weeds. 19-22. June, Banja Koviljaca, Proceedings, 238-245.

Цветановска Ленка, Кратовалиева Сузана, Петревска Јованка Катажина 2000. Морфофизиолошки параметри кај домат (Lycopersicon esculentum Mill.) во функција на високи концентрации на бакар. Год. Зб. Зем. Фак., год. 44, 43-53.

Сузана Кратовалиева, Стојановиќ С. 2000. Хемикриптофитните таксони припадници на родот Bromus L. (Poaceae) во флората на Скопска котлина. Мак. Зем. Рев, 47 (1-2), 9-15.

Lenka Cvetanovska, Suzana Kratovalieva. 2000. Dynamics of total and soluble sugars at genus Bromus L. species. Maced. Agric. Rev., 47 (1-2), 17-22.

Suzana Kratovalieva, Lenka Cvetanovska. 2000. Content of major and minor elements at aboveground and underground phytomass in species of the genus Bromus L. Maced. Agric. Rev., 47 (1-2), 23-29.

Сузана Кратовалиева, Ленка Цветановска. 2000. Ефектот од високите концентрации од олово (Pb++) врз морфо-анатомските карактеристики кај белата детелина (Tr. repens L.). Год. Зб. Зем. Инст., т XX, 85-96.

Ленка Цветановска, Сузана Кратовалиева. 2000. Морфо-анатомски нарушувања кај белата детелина (Tr. repens L.) во присуство на различни концентрации од кадмиум (Cd++). Год. Зб. Зем. Инст., т XX, 73-84.

Suzana Kratovalieva, Lenka Cvetanovska. 2001. Investigation of biology of the flowering at species by genus Bromus L. Phytologia Balcanica, vol 7 (2), 215-219.

Suzana Kratovalieva, Lenka Cvetanovska. 2001. Size of leaf area and stomata characteristic at species by genus Bromus L. Phyt. Balc., vol 7 (2), 221-227.

Кратовалиева Сузана, Цветановска Ленка. 2001. Третирање на почвата со раствори од олово и влијание врз некои биохемиски параметри кај белата детелина (Trifolium repens L.). Maced. Agric. Rev., 48 (1-2), 21-26.

Цветановска Ленка, Кратовалиева Сузана, Димеска Гордана. 2001. Анатомски пореметувања кај бела детелина  (Tr.repens L.) третирана со различни концентрации на олово. Мак. Зем. Рев., вол. 48 (1-2), 27-34.

Цветановска Ленка, Кратовалиева Сузана. 2001. Регенерација на краставицата (Cucumis sativa L.) во услови “in vitro”. Год. Зб. Зем. Фак., вол. 46, 101-109.

Кратовалиева Сузана, Цветановска Ленка. 2001. Биосинтетска активност и продукција кај доматот (Lycopersicon esculentum Mill. cv. Tracy) во текот на третата генерација од вегетативниот циклус. Год. Зб. Зем. Фак., вол. 46, 111-120.

Suzana Kratovalieva, Lenka Cvetanovska. 2002. Morpho-physiological study of Avena sativa L. in Skopje conditions. Jubilee year book. Symposyum of livestock production with international participation, Struga, 275-278.

Suzana Kratovalieva, Lenka Cvetanovska. 2002. Tragopogon maius L. as possible forage crop. Jubilee year book. ymposyum of livestock production with international participation, Struga, 285-288.

Lenka Cvetanovska, Suzana Kratovalieva. 2002. Reductive analyses of factors for limited growth of white clover (Tr. repens L.) treated with cadmium. Symposyum of livestock production with international participation, Struga, 275-278.

Kratovalieva Suzana, Cvetanovska Lenka. 2001. The influence of different Pb+ concentrations on some morpho-physiological parameters by tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) in experimental conditions. Maced. Agric. Rev., vol. 48 (1-2), 35-41.

Cvetanovska Lenka, Kratovalieva Suzana. 2002. The influence of toxic cadmium concentrations on growth and development of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). Maced. Agric. Rev., 49 (1-2), 19-25.

Cvetanovska Lenka, Kratovalieva Suzana. 2002. Influence of hormone treatments to physiological parameters by tomato (Lycopersicon esculentum Mill. cv. Tracy) regenerated in vitro conditions. Maced. Agric. Rev., 49 (1-2), 7-12.

Kratovalieva Suzana, Cvetanovska Lenka. 2002. Changes at morphological parameters by tomato (Lycopersicon esculentum Mill. cv. Tracy) regenerated in vitro and adapted in outside conditions. Maced. Agric. Rev., 49 (1-2), 13-17.

Кратовалиева Сузана, Цветановска Ленка. 2002. Продукција на органска материја кај белата детелина третирана со различни концентрации молибден. I Конгрес на инженерите на Македонија. Штип, Зб. Трудови, 303-308.

Цветановска Ленка, Кратовалиева Сузана. 2002. In vitro пропагација на домат и минерална исхрана во надворешни услови.  I Конгрес на инженерите на Македонија. Штип, Зб. Трудови, 317-323.

Цветановска Ленка, Кратовалиева Сузана, Ставревска-Веселиновска Снежана. 2002. Ефектот на молибденот врз пластидните пигменти и јаглехидратите кај млади растенија од домат. I Конгрес на инженерите на Македонија. Штип, Зб. Трудови, 324-328.

Кратовалиева Сузана, Цветановска Ленка. 2002. Влијанието на компетициските односи врз квантитативните својства на хемискиот состав во агрофитоценозите. Год. Зб. Зем. Инст., т XXI, 93-100.

Кратовалиева Сузана, Цветановска Ленка. 2002. Интензитет на компетициските односи во агробиотопите на територијата на Скопска котлина. Год. Зб. Зем. Инст., т XXI, 101-108.

Кратовалиева Сузана, Цветановска Ленка. 2002. Одредување на хемискиот состав на учесниците во агрофитоценозите во Скопско. Год. Зб. Зем. Инст., т XXI, 109-116.

Кратовалиева Сузана, Цветановска Ленка. 2002. Морфоанатомски промени кај краставицата (Cucumis sativa L.) под влијание на разни концентрации на 2,4-D. Институт за јужни земјоделски култури, Год. Зб., 69-79.

Цветановска Ленка, Кратовалиева Сузана. 2002. Физиолошки промени кај краставицата (Cucumis sativa L.) под влијание на разни концентрации од 2,4-D. Институт за јужни земјоделски култури, Год. Зб., 81-86.

Kratovalieva Suzana. 2003. Ass. Caucalido daucoidis-Scandicetum pectinis veneris Tx. 37 in weed vegetation on Skopje Valley teritory. Acta herbologica, vol. 12, no. 1-2, 49-58.

Димеска Гордана, Кратовалиева Сузана, Цветановска Ленка. 2003. Одредување на хемискиот состав и хранлива  вредност на семе од Vicia faba L. по третман со γ-зраци (60 Co). Екол. Зашт. Живот. Сред., т 9 (1), 55-60.

Цветановска Ленка, Кратовалиева Сузана. 2003. Макро имикроелементарна присутност во плевелни растителни видови на пченица во Скопско. II Конгрес на еколозите на Македонија, Охрид, Зб. 25-29.

Цветановска Ленка, Кратовалиева Сузана. 2003. Биогената компонента на плевелната вегетација во култура од пченица во Скопска котлина. II Конгрес на еколозите на Македонија, Охрид, Зб. 30-34.

Цветановска Ленка, Андреевска Даница, Кратовалиева Сузана. 2003. Дејството на зголемени количества кадмиум (Cd++) врз содржината на хлоропластни пигменти, вкупен азот, сурови протеини и вкупнио ше}ери кај оризот (Oryza sativa L.). Екол. Зашт. живот. Сред., т 9 (1-2), 47-53.

Андреевска Даница, Цветановска Ленка, Кратовалиева Сузана. 2003. Содржина на хлоропластни пигменти, вкупен азот, сурови протеини и шеќери (јаглехидратите) кај оризот (Oryza sativa L.) во зависност од количеството на олово (Pb++) во почвата Екол. Зашт. живот. Сред. Том 9 бр. 1-2.39-45.

Димеска Гордана, Кратовалиева Сузана, Цветановска Ленка. 2004/2005. Одредување на хемискиот состав и хранлива вредност на семе од Vicia faba L. по третмани со γ-зраци (60 Co). Екол. Зашт. живот. Сред. т 9 (1-2), 55-60.

Даница Андреевска, Ленка Цветановска, Сузана Кратовалиева 2004/2005. Содржината на хлоропластните пигменти, вкупен азот, сурови протеини и шеќери (јаглехидратите) кај оризот (Oryza sativa L.) во зависност од количеството на олово (Pb++) во почвата. Екол. Зашт. живот. Сред. т 9 (1-2), 39-45.

Ленка Цветановска, Даница Андреевска, Сузана Кратовалиева 2004/2005. Дејството на зголемени количества кадмиум (Cd++) врз содржината на хлоропластните пигменти, вкупен азот, сурови протеини и вкупни шеќери кај оризот (Oryza sativa L.). Екол. Зашт. живот. Сред. т 9 (1-2), 47-53.

Гиразова Елизабета, Кратовалиева Сузана, Велчевска-Стојановска Лидија. 2003. Испитување на некои квалитетни својства на семето граорица во зависност од годините на старост. Год. Зб. на Зем. Инст., т XXII/XXIIИ, 87-92.

Suzana Kratovalieva, Elizabeta Girazova. 2004. Chemical composition and yield of common vetch (Vicia sativa L.) in dependance on sowing rates. Proceedings of XXXIX th Croatian Symposium on Agricultural with International participation, Opatija:: Croatia.

Elizabeta Girazova, Suzana Kratovalieva. 2004. Chloroplast pigment and carbohydrate cquantity in leaves of common vetch (Vicia sativa L.) in dependance on sowing rates. Proceedings of XXXIX th Croatian Symposium on Agricultural with International participation. Opatija:: Croatia.

Cvetanovska L., Kratovalieva  S., Dimeska G., Girazova E. 2004. Phytotoxic effect at white clover (Trifolium repens L.) in function of pollutant cadmium. Natura Montenegrina, vol 3, 167-170.

Kratovalieva S., Girazova E., Cvetanovska L.. 2004. Ecophysiological mechanisms of hibernation at field peas (Pisum sativum L. subsp. sativum var. arvense (L.) Poiret. Natura Montenegrina, vol 3, 203-206.

Suzana Kratovalieva. 2004. Syngenetics of ass. Alchemillo arvensis-Matricarietum Tx. 37 with other communities of alliance Aperion spicae-venti Tx. In Oberd. 49. Acta herbologica, vol. 13, no. 1, 29-34.

Suzana Kratovalieva. 2004. Ass. Veronicetum trilobae-triphyllidi Slavnic 51 in ephemeral weed vegetation of small grain crops. Acta herbologica, vol. 13, no. 1, 35-44, Beograd.

Cvetanovska L., Kratovalieva S., Girazova E. 2005. Effect of high copper concentrations on physiological-biochemical changes at white clover (Trifolium repens L). Natura Montenegrina. Podgorica. vol 4, 99-103.

Girazova E., Kratovalieva S., Cvetanovska L. 2005. Adaptation mechanism of common vetch (Vicia sativa L. Fam. Fabaceae) during the winter period in Skopje conditions. Natura Montenegrina, vol 4, 109-112.

Kratovalieva S., Cvetanovska l., Girazova E. 2005. Influence of zinc on growth and development at white clover (Trifolium repens L.). Natura Montenegrina, vol 4, 127-131.

Цветановска Л., Димеска Г., Кратовалиева С., Веселинова-Ставревска С. 2005. Морфо-анатомски и генетски аномалии при интоксикација со тешки метали. I Конгрес за заштита на растенијата. Заштита на животната средина и безбедност на храна. Охрид, Зб. на трудови, 237-240.

Ленка Цветановска, Сузана Кратовалиева, Војислав Михајловиќ, Бранко Чупина, Александар Микиќ. 2006. Ефекат инокулације на физиолошки активне материја беле (Trifolium repens L.) и црвене детелине (Trifolium pratense L.). IV Меѓународна Еко-конференција „Zdravstveno bezbedna hrana”, Tematski zbornik, Vol. I, 139-144.

Сузана Кратовалиева, Ленка Цветановска. 2006. Хемијски састав и храњива вредност крме легуминозно-травних мешавина. IV Меѓународна Еко-конференција „Zdravstveno bezbedna hrana”, Tematski zbornik, Vol. I, 145-150.

Suzana Kratovalieva, Dusko Mukaetov, Julijana Cvetkovic, Gordana Popsimonova, Lenka Cvetanovska, Rukie Agic, Marjan Andreevski, Dime Petkovski. 2006. „Green manure” as a tool of organic produced vegetables. II International Symposium of Ecologists of Montenegro, Kotor, Proceedings of Symposium, 443-447.

Suzana Kratovalieva, Vojislav Mihailovic, Branko Cupina, Julijana Cvetkovic, Gordana Popsimonova, Dusko Mukaetov, Lenka Cvetanovska, Zoran Dimov, Aleksandar Mikic. 2007. Green manure as a way of organic produced carrot (Daucus carota L. cv. Nantes). XI Symposium on Forage crops of republic of Serbia, Novi Sad, Proceedings of Papers, vol. 44, no 2, 129-134.

Suzana Kratovalieva, Vojislav Mihailovic, Branko Cupina, Julijana Cvetkovic, Gordana Popsimonova, Dusko Mukaetov, Lenka Cvetanovska, Zoran Dimov, Aleksandar Mikic. 2007. Green manure as a tool of organic produced potato (Solanum tuberosum L. cv. Amorosa). XI Symposium on Forage crops of republic of Serbia, Novi Sad, Proceedings of Papers, vol. 44, no 2, 179-183.

Цветановска Л., Димеска Г., Кратовалиева С., Веселинова-Ставревска С. 2007. Морфо-анатомски и генетски аномалии при интоксикација со тешки метали. I Конгрес за заштита на растенијата во Р. Македонија. Зборник на трудови, 237-240.

Цветановска Л., Димеска Г., Кратовалиева С., Сума С. 2007. Растителни дефекти при интоксикација со тешки метали. III Симпозиум за сточарство со меѓународно учество. Зборник на трудови, 636, 767-772.

Kratovalieva S., Popsimonova G.,  Ivanovska S., Agic R., Dimov Z., Beleski K., Simeonovska E., Stefkov G., Gjamovski V. 2007. Plant genetic resources in Republic of Macedonia. Plant genetic Stocks – The basis of Agriculture of Today, t 1, 261-263.

Dimov Zoran, Kratovalieva Suzana, Spasova Dragica. 2007. Some morphological and technological characteristics of sesame (Sesamum indicum L.) from Macedonia. 42nd Croatian & 2nd International Symposium on Agriculture, Opatija, 393 – 396.

Стипешевиќ Бојан, Југ Ирена, теодоровиќ Бојана, Стошиќ Миро, Југ Данијел, Шамота Давор, Кратовалиева Сузана, Мукаетов Душко, Колар Дарко, Микиќ Бранимир 2009 Потенцијал фацелије, сточног грашка и озиме грахорице као покровних усјева у еколошком ратарењу. Agriculture in nature and environment protection, 2nd international scientific/Professional conference, Vukovar, Croatiа./Jug, Danijel, Soric Roberta, editor(s). Glas Slavonije, 127-131.

Babic Damir, Stipesevic Bojan, Jug Danijel, Jug Irena, Samota Davor, Kratovalieva Suzana, Birkas Marta. 2008. Comparision of two soil tillage treatments for winter barley – soybean growing based only on residual nitrogen after soybean. //Agronomski glasnik. 70 (5), 465-473.

Davor Pajančić, Bojan Stipešević, Suzana Kratovalieva, Danijel Jug, Duško Mukaetov, Irena Jug, Juliana Cvetkovi, Miro Stošić, Bojana Teodorović. 2009. The potential of winter cover crops for early spring fodder. IV International symposium of livestock production, Struga, Maced. J. Anim. Sci., vol 1 (1), 155-159.

Selamovska A., Kratovalieva S. and Popsimonova G. 2009: Influence of Some Factors on Microsporogenesis in Strawberry. Proc. 1st Balkan Symp. on Fruit Growing. ACTA Hort. (ISHS), 825, 225-230.

Cvetanovska Lenka, Kratovalieva Suzana, Stipesevic Bojan, Jug Danijel, Jug Irena, Klincarska Ivana. 2010. Primary production at seed rice. “Soil Tillage – Open Approach” :: September 09-11, 2010, Osijek-Croatia. /In: Irena Jug, Vesna Vukadinović, Danijel Jug, Boris Đurđević (ur.).Osijek : CROSTRO – Croatian Soil Tillage Research Organisation, 142-148.

Emilija Simeonovska, Suzana Kratovalieva, Sonja Ivanovska, Zoran Jovovic. 2010. Coleoptile length of some wheat varieties and lines and ntheir derived mutant lines. 8th International Wheat Conference, June 1-4, 2010, St. Petersburg, Russia, 8.

Suzana Kratovalieva, Gordana Popsimonova , Zorica Tomich. 2010. Legumes as pre-crop in organic production of potato in Repblic of Macedonia. Biotechnology in Animal Husbandry 26 (spec.issue), 649-655.

Suzana Kratovalieva, Lenka Cvetanovska, Ivana Jovanovska-Klincarska. 2011 Quality properties of vegetables and fodder croos grown on salt-affected soils. Ecological Questions, vol 14, 49-51.

S. Kratovalieva, T. Mihovsky. 2011. Ecological approach to potential of soil seed genebank of pastures. 14the Conference on Ecological issues of Mountain Agriculture with international participation, 26-27 May, Troyan, Bulgaria, Journal of Mountain Agricultural on the Balkans, vol 14, (4), 800-814.

A. D.Vliegher, S. Kratovalieva, T. Mihovsky, M. Vlahova, L. Tosev, L. Carlier. 2011. Leguminous crops as basis for organic farming in Macedonia. 14the Conference on Ecological issues of Mountain Agriculture with international participation, 26-27 May, Troyan, Bulgaria, Journal of Mountain Agricultural on the Balkans, vol 14, (3), 548-563.

Kratovalieva, Suzana, Meglič, Vladimir, Šuštar Vozlič, Jelka. 2011. SEED Net regional collecting expedition and ex situ conservation of Trifolium pratense L., Festuca pratensis Huds., Dactylis glomerata L. and Medicago falcata L. V: HINTUM, Theo J. L. van (ur.). To serve and conserve : European Association for Research on Plant Breeding Section Genetic Resources : Centre for Genetic Resources, The Netherlands, 1986 – 2011 : EPGRC 2011 : abstracts of oral presentations and posters. Wageningen: European Association for Research on Plant Breeding, Section Genetic Resources, 73. [COBISS.SI-ID 3573096].

Srbinoska M., Rafajlovska V., Cvetanovska L., Kratovalieva S., Klincarska Jovanovska I. 2011.  Change of Tobacco Leaf Pigments in Process of yellowing. Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences. Proceedings of the Third International Conference, 8-10 June, Lozenec, Bulgaria, vol 1, 347-352.

Kratovalieva S., Popsimonova G., Vliegher A.D., Carlier L., Mihovsky T., Vlahova M., Tosev Lj. 2012. Overview on current fodder crops production in Republic of Macedonia. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 14 (5), 968-980.

Mihovsky T., Vliegher A.D., Kratovalieva S. Grasses: Multifunctionally used. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 14 (5), 824-833.

Kratovalieva S., Pacinoski N., Mihovsky T. 2012. Grazing capacity of grasslands in west part of Macedonia. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 14 (3), 546-562.

Kratovalieva S., Mihovsky T., Pacinoski N. 2012. Nutritive value of grasslands in East Macedonia. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 14 (3), 576-588.

Публикации – Книги, практикуми, монографии
Младеновски Т., Кратовалиева С. 2008. Правни насоки и законска регулатива за сертифицирање и етикетирање на семенски материјал во Република Македонија. Законска регулатива за заштита на нови сорти земјоделски растенија. Бигосс-Скопје, 1-105. (книга)

Кратовалиева С., Попсимонова Г., Ивановска С., Агич Р., Симеоновска Е., Белески К., Димов З., Стефков Ѓ., Ѓамовски В. 2009. Каталог на национални ex situ  конзервирани растителни генетски ресурси. Брезјанка, Скопје, 1-193. (монографија)

Савески С., Стефановски С., Кратовалиева С., Вучков Р. 2011. Земјоделски и млечни продукти во Југозападниот плански регион. Скенпоинт, 1-50. (монографија).

Kratovalieva S. 2011. Ratkova skala – Integrated review of the identified high nature values. IUCN & DEM, 1-51. (монографија)

Младеновски Т., Кратовалиева С. 2012. Контрола на квалитетот на семенскиот материјал кај земјоделските растенија. УКиМ Земјоделски институт Скопје, 1-110. (интерна скрипта).

Вајс К.В., Карлие Л., Влахова М., Кратовалиева С., Миховски Ц. 2012. Методологија за одредување на хранителната вредност на легуминозните фуражни растенија. Евалуација на квалитетот на легуминозите. УКиМ Земјоделски институт-Скопје, 1-78. (практикум).

Stefanova V., Kazakova Y., Кратоvalieva S. 2012. Macedonia. 290-296. In: Opperman R., Beaufoy G, Jones G. (Eds.). 2012. High Nature Value Farming in Europe. 35 European countries – experiences and perspectives. Verlag Regionalkultur, Basel, 544. (монографија)

Stefanova V., Hart K., Znaor D., Kratovalieva S., Damjanovski D., Andonov P., Mukaetov D., Petkovski S., Sidorovska V. 2012. Farmers and nature Together: High Nature Value Farming and Agri-Environment Payments for the Republic of Macedonia. Avalon, The Netherlands, 1-58. (монографија)