MK | EN

Лични податоци
Проф. Д-р Михајло Николовски
Редовен професор
УКИМ Земјоделски институт Скопје
Одделение за поледелство
Александар Македонски бб, 1000 Скопје
Тел: +389 2 3230910
Фах:+389 2 3114283

Академски квалификации
1992. – Докторска дисертација
УКИМ Земјоделски факултет Скопје
Агроеколошките услови во реонот Овче Поле како фактор за одредување сеидбената густина при одделни хибриди пченка.
1977. – Магистерска работа
УКИМ Земјоделски факултет Скопје
Месни и странски сорти пченица во Кумановско.
1974. – Дипломска работа
УКИМ Земјоделски факултет Скопје

Научно усовршување
2007.
Студиска посета на Универзитетот во Јалова, Турција.

Работно искуство
1979 – сега
УКИМ Земјоделски институт Скопје

Научни интереси
– Селекција на поледелски култури со посебен интерес кон пченка
– Растителни генетски ресурси од житни растенија и окопни култури
– Постконтролни испитувања

Наставна дејност
Програма Растително производство
Подпрограма  Семепроизводство на поледeлски и градинарски растенија
– Основи на технологија на семепроизводство
– Селекција и семепроизводство кај поледекски растенија
– Селекција на поледелски растенија
– Семепроизводство на поледелски растенија

Подпрограма Интегрално производство
– Интегрално производство на житни култури

Останати научни и стручни активности
– Раководител на микросортни испитувања кај поледелски растенија
– Сортни опити на Државната сортна комисија на МЗШВ на РМ
– Испитувања на отпорност на почетен материјал од пченка спрема суша
– Активна соработка со Институт за пченка во Земун, Србија
– Изведување пред комисиски опити со хибридна пченка
– Стручна контрола на семенски посеви со поледелски растенија
– Учесник во работни комисии при МЗШВ

Научни и стручни проекти
2006.
Создавање и ширење на нови хибриди пченка во Република Македонија, МОН.
2001.
Создавање и ширење на нови хибриди пченка, МОН.
2000.
Банка на гени на нивски земјоделски култури, МЗШВ.
1998.
Создавање и ширење на нови хибриди пченка во Република Македонија, МОН.
1995.
Создавање нови хибриди пченка, МОН.
1992.
Создавање нови сорти житни култури, МОН.
1990.
Истражување на агроеколошките фактори и проучување на нови техничко-технолошки решенија за одгледување на втора култура во СРМ, МОН.
1987.
Истражување на можноста за ширење на културата сирак во СРМ, МОН.
1985.
Истражување во областа на унапредување на производството на пченка во СРМ, МЗШВ.
1982.
Ширење на хибридната пченка во ридско-планинските подрачја на Македонија, МО.
1980.
Колекционирање и проучување на автохтон материјална мека и тврда пченица, јачмен, рж, пченка и овес во Македонија – Југославија, МОН/

Научни публикации
Корнети Д., Николовски М. 1983. Резултати од одгледувањето на раностасни хибриди пченка во ридскопланинските реони во Западна Македонија.  Соц. зем., 4-6.

Корнети Д., Банџо Ѓ., Иванова Банџо Катерина, Ивановски П., Николовски М. 1983. Користење на системите за наводнување преку втори култури за зрно и зелена маса. Соц. зем., 10-12.

Корнети Д., Николовски М. 1986. Резултати од испитувањето на сојата како втора култура во реонот на Овче поле. Средба Факултет – Стопанство, Скопје.

Костов Т., Ивановски П., Корнети Д., Николовски М. 1988. Можности за сузбивање на плевелите во сирак. Соц. зем., 7-12.

Корнети Д., Банџо Ѓ., Костов Т., Ивановски П., Николовски М. 1988. Проучување на продуктивните особини на некои хибриди сирак. Год. зб. Зем. фак., вол XXXIV.

Корнети Д., Николовски М., Иваноски М. 1989. Принос на зелена маса и суви материи кај хибридот SktWC 210b одгледуван како втора култура. Соц. зем., 1-3.

Николовски М. 1989. Производни можности на доцностасните хибриди пченка во пооделни подрачја при услови на наводнување. Соц. зем., 1-2.

Корнети Д., Николовски М., Ивановски П. 1992. Одгледување на пченка втора култура на предкултура инкарнатска детелина. Год. зб. Зем. фак., вол XXI.

Лозановски Р., Корнети Д., Костов Т., Туџаров Т., Ивановски П., Михајловски М., Николовски М. 1993. Ефикасност на производството при одгледување две култури годишно во Овче Поле. Год. зб. Зем. фак., вол XXXVII.

Николовски М., Корнети Д. 1994. Резултати од микроиспитувањата со сончоглед втора култура. Год. зб. Зем. фак., вол XIII-XIV.

Николовски М., Корнети Д. 1995. Сортни испитувања на раностасни хибриди пченка. Год. зб. Зем. инст., вол XV.

Јованчев П., Корнети Д., Николовски М., Младеновски Т. 1995. Проучување ефикасност на хербицидите во посев со пченка. Заштита на растенијата, Охрид, Год. зб., вол VI.

Николовски М., Корнети Д., Станоев В. 1995. Испитување на продуктивните особини на некои сорти странски хибриди пченка. Средба “Факултет-Стопанство ‘95”, Скопје, Зб. трудови, 3.

Јованчев П., Николовски М., Станоев В. 1997.  Ефикасност на хербицидот ацетохлор во сузбивањето на плевелите во посев од пченка. Заштита на растенијата, Охрид, Год. зб. 8.

Иваноски М., Николовски М. 1997. Компаративни резултати испитивања жетвеног индекса код сорте меке пшенице. Селекција и семепроизводство, Нови Сад, т IV, 3-4.

Николовски М., Станоев В. 1998/99. Влијанието на склопот врз приносот на некои хибриди пченка, група на зреење ФАО 500. Год. зб. Земјоделски институт Скопје, т XVII/XIX.

Јованчев П., Николовски М., Станоев В. 1999. Двогодишни резултати од примената на хербициди кај пченката. Здружение за заштита на растенијата на РМ., Скопје, МАК-ISSN 1409-5084.

Иваноски М., Младеновски Т., Николовски М. 2001/2002. Производни потенцијали квалитета семена пченице гајене у различитим агроеколошким условима у Македонији. YU-ISSN 1450-9504, Агроиновације, Врњачка Бања, 199-202.

Николовски М., Станоев В., Гиразова Е. 2005/2006. Сортни испитувања на средностасни хибриди пченка. Год. зб. Земјоделски институт Скопје, т XXIV/XXV, 39-43.

Николовски М., Станоев В., Гиразова Е. 2005/2006. Принос на зелена маса и сува маса кај некои хибриди пченка одгледувани како прва култура. Год. зб. Земјоделски институт Скопје, т XXIV/XXV, 45-49.

Николовски М., Агич Р., Станоев В. 2009.  Селекциска работа на одделението за поледелство и градинарство во Земјоделскиот институт- Скопје. Јубилеен годишен зборник на Земјоделскиот институт – Скопје, том ХХVI/ХХVII Скопје,  2008-2009, (21-29).

Станоев В., Николовски М., Ивановски П. 2009.  Принос и квалитетни својства на зрно кај некои хибриди сирак во Скопско. Јубилеен годишен зборник на Земјоделскиот институт – Скопје, том ХХVI/ХХVII, Скопје 2008-2009, (117-120).