MK | EN

Лични податоци
Доц. д-р Мелпомена Поповска
Доцент
УКИМ Земјоделски институт Скопје
Одделение за овоштарство
Александар Македонски бб, 1000 Скопје
Тел: +389 2 3230910
Фах:+389 2 3114283
e-mail:  m.popovska@zeminst.com.mk; melpomenap@yahoo.com

Академски квалификации
2007. – Докторска дисертација
УКИМ Факултет за земјоделски науки и храна Скопје
Ефекти од гама зрачењето кај некои сорти цреши
1997. – Магистерска работа
УКИМ Земјоделски факултет  Скопје
Биолошки и производни својства на некои сорти цреши и вишни и односите при меѓусебното опрашување
1990. – Дипломска работа
УКИМ Земјоделски факултет Скопје

Научно усовршување
2011. Системи на одгледување и резидба на цреша.  Ataturk Central Horticultural Research Institute – Yalova, Turkеy

Работно искуство
1991. – сега
УКИМ Земјоделски институт Скопје

Научни интереси
Генетика и селекција на овошни видови
Помологија
Генетски ресурси од овошни култури

Наставна дејност
Програма Растително производство
Подпрограма Расадничко производство
– Помологија
– Подлоги во расадничко производство
– Регулативи во расадничко производство
– Сорти и подлоги во расадничко производство

Подпрограма Интегрално производство
– Интегрално производство на овошни култури

Останати научни и стручни активности
– Раководител на Одделение за овоштарство при УКИМ Земјоделски институт Скопје, од 2009 – сега.
– Помошник директор на Оддел за овоштарство при ЈНУ Земјоделски институт, 2001 – 2002 и 2008.
– Овластено лице за стручна контрола на производството на материјал за размножување и саден материјал од овошни растенија, од 1998 – сега.
– Претседател на Комисија за описна листа на препорачани сорти за овошни растенија и винова лоза при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р. Македонија (МЗШВ на РМ), 2012 – .
– Претседател на Комисија за изработка на Правилник за трговија со материјал за размножување и саден материјал од овошни растенија при МЗШВ на РМ, 2010 – 2011.
– Член на Комисија за изработка на измени и дополни на Законот за семенски и саден материјал на земјоделските растенија при МЗШВ на РМ, 2009 и 2012.
– Член на Комисија за признавање и одобрување на сорти од овошните растенија и винова лоза при МЗШВ на РМ, од 2007 –
– Член на Клучна група за урамнотежување на македонскиот земјоделско-прехранбен сектор со САР (КАП) програмата на ЕУ при МЗШВ на РМ, од 2004 –

Научни и стручни проекти
1993. –  1995. Создавање на нови сорти кај коскестите овошни видови.  Министерство за образование и наука на РМ., учесник.
1997. – 1998. Ширење на нови овошни видови во Р. Македонија. Светска банка, учесник.
1998. – 2000. Нови биотехнолошки методи во репродукција на растенијата. Министерство за образование и наука на РМ., учесник.
1999. – 2001; 2001. – 2003. Создавање на нови генотипови кај некои овошни видови. Министерство за образование и наука на РМ., учесник.
2001. – 2002. Осовременување на коскестите овошни видови. Билатерален проект, Министерство за образование и наука на РМ, и ТУБИТАК Турција, учесник.
2000. – 2002. Осовременување на сортиментот кај некои економски значајни овошни видови и производство на здрав посадочен материјал. Министерство за наука и образование на РМ, учесник.
2004. – 2006. Вегетативно размножување на подлоги од овошни видови и винова лоза и селекција на сорти.
Министерство за наука и образование на РМ, учесник.
2005. – 2007. Микроразмножување на подлоги од јаболчести и коскести овошни видови и сорти јагоди за производство на сертифициран посадочен материјал. Министерство за образование и наука на РМ, билатерален проект со Р. Бугарија, учесник.
2006. – 2010. South – East European Development Network on Plant Genetic Resources – SEEDNet, учесник.
2009 – 2010. Пилот проект за органско производство на слива. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на РМ, учесник.

Научни публикации
M. Popovska, B. Popovski. 2012. The influence of the treatment with different gamma-rays (Cz137) doses on bud sprouting at some sweet cherry varieties. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. Vol.15, 3, 634-642.

M. Popovska, B. Popovski. 2012. Differentiation of Flower Germs in Some Sweet Cherry Varieties in the Skopje Region. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. Vol.15, 3, 657-664.

B. Popovski, M. Popovska. 2011. Ranking strawberry varieties according to the most biological and economical features. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. Vol.14, 4, 881-893.

A. Markovski, M. Popovska, V.Gjamovski. 2011. Plant material development of some plum and apricot varieties grafted on Prunus Marianna GF 8/1 rootstock. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. Vol.14, 4, 907-920.

Mratinić E., Popovski B., Milošević T., Popovska M. 2011. Evaluation of apricot fruit quality and correlations between physical and chemical attributes. Czech Journal of Food Sciences, 29: 161-170.

Мelpomena Popovska, Aleksandar Markovski, Viktor Gjamovski 2011. Influence of some stone fruit rootstocks on the vegetative characteristics of plum cv. Stanley and apricot cv. Krupna skopjanka plant material. XVI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem. Zbornik radova, Vol. 16. (18), 329-333.

Mratinić E., Popovski B., Milošević T., Popovska M. 2011. Analysis of Morphological and Pomological Characteristics of Apricot Germplasm in Macedonia. Journal of Agricultural Science and Tehnology, Vol. 13: 1121 – 1134.

Bandzo Katerina, Popovska Melpomena, Bandzo S. 2011. Influence of ripening time, fruit firmness and fruit’s skin color of cherry varieties on the infestation percentage by Rhagoletis cerasi. XVI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem. Zbornik radova, Vol. 16. (18), 435-440.

Bojan Popovski, Melpomena Popovska. 2011. More important characteristics of the reproductive organs of some strawberry variety breaded in the Skopje Region. Plant Science, 48, 76-82. National Centre for Agrarian Science. Sofia.

Popovska M., Popovski B., Gjamovski V., 2011. Criteria for early diagnostics of primary effects of the treatment with gamma rays (Cz137) at some cherry varieties. Plant Sciences. 48, 47-52.

T. Arsov, R.Rusevski, V.Gjamovski, M. Popovska. 2009: Investigation of tipe of media for micropropagation and rooting of Gisela 5 rootstock. ISHS Acta Horticulturae, Number 825, 273-276.

V. Gjamovski, R. Rusevski, M. Popovska, T. Arsov. 2009: Evaluation of different tipes of media for multiplication and rooting on apple rootstocks M26. ISHS Acta Horticulturae, Number 825, 269-272.

Мелпомена Поповска, Александар Марковски, Виктор Ѓамовски. 2008/2009: Осврт на селекциската работа на одделението за овоштарство при Земјоделскиот институт – Скопје. Јубилеен годишен зборник за Земјоделски институт. Том. XXVII/XXVIII. 59-74. Скопје.

Поповски Б., Поповска Мелпомена. 2008/2009: Метод за рангирање на генотипи кајсии според поважни биолошки ии стопански карактеристики. Јубилеен годишен зборник за Земјоделски институт. Том XXVII/XXVIII.  231-239. Скопје.

Мелпомена Поповска, Виктор Ѓамовски, Бојан Поповски. 2008/2009. Биолошки и производни карактеристики кај некои сорти вишни. Јубилеен годишен зборник на Земјоделски институт. Том XXVII/XXVIII 209-222. Скопје.

Melpomena Popovska, B. Popovski . 2008: Differentiation of Flower Germs in Some Sour Cherry Varieties in the Skopje Region. ISHS Acta Horticulturae, Number 795, Volume 2, 655-660.

Р. Русевски, Т. Арсов, В. Ѓамовски, Мелпомена Поповска, Ана Селамовска, А. Марковски. 2007: Микропропагација на подлоги од некои овошни видови како дел од процесот на сертификација. Заштита на растенија. Vol XVIII  9-11  Скопје.

Melpomena Popovska, B. Popovski, Elizabeta Angelova 2005.  Microsporogenesis of sour cherries in the Region of Skopje. ISHS Acta Horticulturae, Number 667, volume 1, 111 – 116.

Христов Н., Поповска Мелпомена, Поповски Б., Поповски Х., Ѓамовски В. 2003. Пројавување на вегетативните својства на некои сорти и елитни хибриди цреши во текот на јувенилниот период. Годишен зборник на Земјоделскиот факултет. Vol. 48, 103 -110.

Сотиров Д, Ангелова Елизабета, Поповска Мелпомена, Арсов Т. 2002.  Ембриокултура на хибриден материјал од рани сорти цреши. Прв Симпозиум за Хортикултура , Охрид, 276-280.

Gamovski V., M. Popovska, 2002. Pollen germination of some sour cherry cultivars in “in vitro” conditions. Proceedings of the five scientific practical conference with international participation for the young scientists, Kystendil 19-23.

Popovska M., B. Popovski, 2002. Microsporogenesis of sweet cherry in the Region of Skopje. Proceedings of the five scientific practical conference with international participation for the young scientists, Kystendil, 15 – 18.

Христов Н., Поповска Мелпомена, Русевски Р., Ангелова Елизабета, Борисова Анелија.2002. Вирусен статус на сортите цреши за целите на половата хибридизација. Годишен зборник за заштита на растенијата. Vol.XIII, 99-106.

T.Arsov, Ana Selamovska, A, Markovski, Melpomena Popovska, V. Gamovski, Silvana Stevkovska. 2002.  Štete od poznih prolećnih mrazeva kod nekih značajnih voćnih vrsta u R. Makedoniji. Zbornik naučnih radova. Institut PKB Agroekonomik, Beograd, Vol.8 br.1, 207-212.

Селамовска Ана, Ангелова Елизабета, Марковски А., Поповска Мелпомена, Арсов Т. 2002. Односи во опрашувањето и оплодувањето кај некои сорти праска во скопско. Зборник на трудови од XXVI средба “Факултет – стопанство”, Скопје, 87-93.

Спировска Радмила, Ангелова Елизабета, Марковски А., Поповска Мелпомена, Арсов Т., Селамовска Ана . 2000. Природни услови и економски ефект од одгледувањето на актинидијата во Струмичкиот регион. Македонска земјоделска ревија , Vol. 47, бр. 1-2, 31-38.

Марковски А. , Селамовска Ана, Поповска Мелпомена, Арсов Т. 2000. Односи во опрашувањето и оплодувањето кај некои сорти сливи во Скопскиот реон. Годишен зборник на Земјоделскиот институт, Скопје, ХX, 137-143.

Спировска Радмила, Селамовска Ана, Поповска Мелпомена, Марковски А. Арсов Т. 2000. Испитување на сортата малина Виламет во Битолскиот регион. Годишен зборник на Земјоделскиот институт, Скопје, ХX, 129-137.

Поповска Мелпомена, Поповски Б. 2000. Фенолошки, помолошки и хемиски својства на некои сорти вишни во скопско. Годишен зборник на Земјоделскиот институт, Скопје, ХX , 115-127.

Марковски А, Спировска Радмила, Поповска Мелпомена, Селамовска Ана, Арсов Т. 2000. Можности за одгледување на перспективни овошни видови во Р. Македонија со минимална хемиска заштита на растенијата. Годишен зборник за заштита на растенијата, XI, 109-119.

Поповска Мелпомена, Поповски Б. 1999. ‘Ртливост на поленот кај некои сорти цреши и вишни во in vitro услови. Годишен зборник на Земјоделскиот институт, Скопје, ХVIII – XIX , 45-53.

Popovska Melpomena, Arsov T., Markovski A. 1999. The economic effects of Sour Cherry and Raspberry growing in the mountain region of R. Macedonia. Journal of Mountain Agriculture on Balkans.

Arsov T., Popovska Melpomena, Spirovska Radmila. 1998. Caracteristics of apricot cultivars in Skopje region. Четврта национална научно-практическа конференция на младите научни работници и специалисти от овощарството с международно участие.Кюстендил, 15-20.

Markovski A. Popovska Melpomena. 1998. Investigation of some peach varieties in Skopje region. Четврта национална научно-практическа конференция на младите научни работници и специалисти от овощарството с международно участие.Кюстендил, 20-24.

Спировска Радмила, Марковски А., Поповска Мелпомена. 1997. Проучување на интродуцирани сорти јаболка во скопско. Годишен зборник на Земјоделскиот институт, Скопје, ХVII, 69-83.

Спировска Радмила, Поповска Мелпомена, Марковски А. 1997. Облагородувањето во служба на овоштарството во Република Македонија. Зборник на трудови од ХХII средба факултет – стопанство 1997, Скопје, 149 – 156.

Поповска Мелпомена, Поповски Х., Спировска Радмила, Марковски А.,Цветковиќ Јулијана. 1996. Проучување на понови интродуцирани сорти цреши. Годишен зборник на Земјоделскиот институт, Скопје,  ХVI ,  125-134.

Спировска Радмила, Поповски Х., Поповска Мелпомена, Марковски А. 1995. Испитување на фертилноста кај сортите кајсии. Годишен зборник на Земјоделскиот институт на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”, Скопје, ХV , 117-124.

Марковски А.,Спировска Радмила, Поповски Х., Поповска Мелпомена, Георгиев Н. 1994. Резултати от междусортовата хибридизация при сливите. Зборник на трета национална научно-практическа конференция на младите научни работници и специалисти от овощарството с международно участие.Кюстендил, 53-56.

Поповски Б., Поповски Х., Цветковиќ Јулијана, Поповска Мелпомена. 1992. Клонска селекција на облачинската вишна. Зборник на втора национална научно-практическа конференция на младите научни работници и специалисти от овощарството с международно участие.Кюстендил, 15-20.