MK | EN

Лични податоци
Д-р Марјан Андреевски
Вонреден професор
УКИМ Земјоделски институт Скопје
Одделение за педологија и агрохемија
Александар Македонски бб, 1000 Скопје
Тел: +389 2 3230910
Фах:+389 2 3114283
e-mail: m.andreevski@zeminst.edu.mk

Академски квалификации
2005. – Докторска дисертација
УКИМ Факултет за земјоделски науки и храна Скопје
Услови за образување на лесивираните почви во Република Македонија и нивните својства
1996. – Магистерска работа
УКИМ Земјоделски факултет  Скопје
Состав на хумусот на почви образувани врз варовник и доломит на планината Јабланица
1988. – Дипломска работа
УКИМ Земјоделски факултет Скопје

Научно усовршување

Работно искуство
1990 – сега
УКИМ Земјоделски институт Скопје
1988-1990.
Земјоделси комбинат, Вардар- Градско

Научни интереси
Педологија
Исхрана на растенија
Ѓубрива и ѓубрење
Физиологија на растенијата

Наставна дејност
Програма: Одржливо земјоделство
Подпрограма: Интегрално производство (една и двегодишни студии)
– Управување со почвени ресурси
– Законски регулативи во интегралното производство

Подпрограма: Органско производство (една и двегодишни студии)
– Управување со почвени ресурси

Програма: Растително производтво
– Физиологија и исхрана на растенијата

Останати научни и стручни активности
Раководител на Одделение за педологиа и агрохемија при УКИМ Земјоделски институт Скопје, од 2009 – сега.

Научни и стручни проекти
2012-2015
Мерки за адаптација во земјоделието во однос на климатските промени, УСАИД Проект,
2006-2009
Интердисциплинарна оценка за загадувањето на водите на сливот на Црн Дрим (DRIMON) www.drimon.no , Норвешки Совет за Наука
2006- 2008
Почвите образувани врз гипсени стени во Република Македонија. МАНУ.
2006-2007
Heavy metals in the environment as a consequence of past mining and smelting, Slovenian-Macedonian Intergovernmental S&T Cooperation, Skopje-Ljubljana,
2006-2007
Влијание на времетраењето на наводнувањето и одводнувањето на оризот по фазата метличење врз времето на жетвата, приносот на арпа и бел ориз. Министерство за образование и наука
2003-2005
Кванитификација на нутриентите во Црнодримскиот слив (DRIMPOL), Норвешки совет за наука
1999-2003
Употреба на нуклеарни техники во управувањето со почвената плодност и водите со цел постигнување на повисоки приноси, IAEA Проект
1992-1995
Изработка на почвената карта на Р. Македонија во размер 1:50000, , Министерство за образование и наука

Научни публикации
Петковски Д., Мукаетов Д., Андреевски М. (1994):  Генеза, својства и распространетост на почвите во Полог. Годишен зборник на Земјоделскиот институт Скопје. Книга XIII-XIV, (247-273), Скопје.

Петковски Д., Мукаетов Д., Андреевски М. (1995): Генеза и својства на почвите од Прилепско Мариово. Годишен зборник на Земјоделскиот институт на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” Скопје.  Том XV, (145-168), Скопје.

Петковски Д., Мукаетов Д., Андреевски М. (1996): Почвите на планината Галичица.  Македонска земјоделска ревија.  Година 43, број 1-2, (21-27),  Скопје.

Мукаетов Д., Петковски Д., Андреевски М. (1996): Состав  на разменливите јони на почви образувани врз варовник и доломит на планината Јабланица, Годишен зборник на Земјоделскиот институт, година XVI, (147-158),  Скопје.

Петковски Д., Мукаетов Д., Андреевски М. (1997): Содржина на некои леснорастворливи тешки метали во алувијалните почви од Кочанско поле. Македонска земјоделска ревија.  Година 44  број 1-2, (1-5),  Скопје.

Петковски Д., Мукаетов Д., Андреевски М. (1997): Састав хумуса и атсорбованих катјона земљишта образованих на перидотитима и серпентинитима у Охридско Струшком региону. Радови деветог конгреса Југолсовенског друштва за проучавање земљишта, (550-559), Нови Сад.

Петковски Д., Андреевски М.(1998/1999): Смолниците во атарот на с. Мршевци-Скопско и нивните својства. Годишен зборник на Земјоделскиот институт, том XVIII-XIX, (135-141),Скопје.

Петковски Д., Андреевски М., Мукаетов Д. (1999): Генеза, својства и ѓубрење на почвите од површините на АД “Џумајлија”-општина Лозово. ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ, XXIV средба “Факултет-Стопанство” 99, година 7, (101-112), Скопје.

Петковски Д., Андреевски М., Мукаетов Д. (1998/1999): Почвите под бадемови насади во локалитетот Краста во скопскиот регион.  Годишен зборник на Земјоделскиот институт, том XVIII-XIX, (143-150),Скопје.

Мукаетов Д, Петковски Д. и Андреевски М. (2000): Состав на разменливите јони на кафеави почви врз варовник и доломит и црвеница (Теrrа Роssа) на планината Галичица. Симпозиум ПОЧВИТЕ и НИВНОТО ИСКОРИСТУВАЊЕ. МАНУ, (83-92), Скопје.

Андреевски М., Петковски Д. Мукаетов Д. (2000): Состав на хумусот на кафеавите почви врз варовник и доломит и црвеницa на планината Галичица. Симпозиум ПОЧВИТЕ и НИВНОТО ИСКОРИСТУВАЊЕ. МАНУ, (93-103),Скопје.

Петковски Д., Андреевски М., Мукаетов Д. (2001): Содржина на тешки метали во почвата и растенијата одгледувани на површините од ЈНУ Земјоделски институт Скопје. Годишен зборник на земјоделскиот факултет, година 46, (31-41), Скопје.

Цветковиќ Јулијана, Андреевски М. (2003): Определување степенот на контаминираност со тешки метали на вината произведени во Велешкиот реон. I Балкански и III Македонски симпозиум по лозарство и винарство. Зборник на научни трудови, Скопје, 26-28 ноември 2003, (316-320), Скопје

Петковски Д., Андреевски М. (2004): Генеза и својства на смолниците од околината на с.Делјадровце – Скопско. Годишен зборник на Факултетот за земјоделски науки и храна, година 49, (187-196), Скопје.

Dime Petkovski, Marjan Andreevski, Dusko Mukaetov, Kole Vasilevski (2006): Genesis and characteristics of rankers at the Osogovo Mountains. Zemljiste i Biljka Vol. 55, No 1, (1-10), Beograd

Duško Mukaetov, Marjan Andreevski, Dime Petkovski (2006): Hidro physical and phisico-mechanical characteristics of the hydromorphyc black soils in Pelagonija Valley. Zemljiste i Biljka Vol. 55, No 1, (11-18),  Beograd

Марјан Андреевски, Душко Мукаетов, Диме Петковски, Коле Василевки {2006): Проучување на морфолошките својства на лeсивираните почви во Република Македонија, Шумарски преглед.  год. 41, (120-127), Скопје.

Марјан Андреевски, Душко Мукаетов,  Диме Петковски, Коле Василевки (2006): Прилог кон проучување на механичкиот состав на лесивираните почви во Република Македонија. Шумарски преглед, год. 41, (128-133), Скопје.

Андреевски М., Цветковиќ Јулијана,  Мукаетов Д. (2006): Содржина на тешки метали (Cd, Pb и Zn) во почва и ратителен материал од Велес и од неговата околина. Заштита на растенија. Година XVII, (257-267),  Скопје.

Андреевски М., Мукаетов Д.,   Митрикески Ј. (2007): Состав на хумусот на лесивираните почви во Република македонија. Јубилеен Годишен зборник на Факултетот за земјоделски науки и храна, година 53, (105-115), Скопје.

Андреевски М., Мукаетов Д., Петковски Д., Василевски К. (2007): Состав на хумусот на лесивираните почви во Република Македонија образувани под различна вегетација. Меѓународен симпозиум, Одржливо шумарство – проблеми и предизвици. Зборник на трудови, (1-6), Охрид.

Андреевски М., Цветковиќ Јулијана, Попоска Христина, Мукаетов Д., Петковски Д., Василевски К. (2008): Содржина на тешки метали (Fe, Cr и Ni) во ригосолите распространети во околината на металуршкиот комбинат ФЕНИ. Книга на апстракти,  III конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, Струга, 06-09. 10. 2007, (375-380), Скопје.

Стафилов Т., Шајн Р., Боев Б., Цветковиќ Ј., Мукаетов Д., Андреевски М. (2008): Геохемиски атлас на Кавадарци и неговата околина, Природно-математички факултет- Скопје, (1-109), Скопје

Андреевски М., Мукаетов Д., Миткова Татјана (2008): Хемиски својства на лесивираните почви во Република Македонија образувани под различна вегетација. Годишен зборник на факултетот за земјоделски науки и храна, година 53,(41-49), Скопје.

Андреевски М., Мукаетов Д. (2008/2009): Прилог кон проучување на некои хемиски својства на лесивираните почви во Република Македонија. Јубилеен годишен зборник на Земјоделски институт Скопје, том XXVI/XXVII, (185-195), Скопје.

Андреески М., Цветковиќ Јулијана, Мукаетов Д., Попоска Христина, Секулоска Тијана, Петковски Д. (2009) Содржина на некои тешки метали во смолниците од Неготинско. Заштита на растенијата, год. XX, (133-136), Скопје..

Stafilov T., Šajn R., Boev B., Lepitkova Sonja, Cvetković Julijana, Mukaetov D., Andreevski M.(2009): Distribution of nickel in surface soil in Kavadarci and the environs. University “ Goce Delčev”, Štip, Macedonia. Natural resources and technology, No 3, Volume 3 ( 30-41).

Stafilov T., Šajn R., Boev B., Cvetković Julijana, Mukaetov D., Andreevski M. Lepitkova Sonja,(2009): Distribution of cobalt in  soil from kavadarci and the environs. Geologica Macedonica, Vol.23, (43-53), Štip.

Stafilov T., Šajn R., Boev B., Cvetković Julijana, Mukaetov D., Andreevski M. Lepitkova Sonja(2010): Distribution of some elements in surface soil over the Kavadarci Region, Republic of Macedonia, Envirnomental Earth Science, 61 (7), 1515-1530

Андреески М., Мукаетов Д., Цветковиќ Јулијана, Попоска Христина, Секулоска Тијана (2010). Содржина на вкупни форми тешки метали во некои почвени типови од Ресенско. Заштита на растенијата. Година XXI, (67-72). Скопје.

Trendafilov A., Trendafilov B., Blinkov I., Milevski J., Todorovska Snežana, Andreevski M., Bojcovski B.(2010): The Influence of Intensive Rainfall on Erosion Processes on Recently Reclaimed Land.  BALWOIS 2010 – Ohrid, Republic of Macedonia 25-29 May, 2 June 2010.

Андреевски М., Миткова Т. (2010):Состав на хумусот на лесивираните почви во Република Македонија образувани врз различен матичен супстрат. Годишен зборник на факултетот за земјоделски науки и храна, година 55,(93-103), Скопје.

Андреевски М., Христовски С., Попоска Христина, Мукаетов Д. (2010): Содржина на вкупни форми тешки метали во почви образувани врз лапорци. Екологија и заштита на животната средина, том 13, број 1-2, (13-21), Скопје.

Андреевска Даница, Танасковиќ В., Илиева Верица, Андов Д., Андреевски М. (2010) : Влијание на времетраењето на наводнувањето на оризот по фазата метличење врз времето на жетва и приносот. Годишен зборник на факултетот за земјоделски науки и храна, година 55,(39-45), Скопје.

Marjan Andreevski, Dusko Mukaetov, Julijana Cvetković, Aleksandar Trendafilov, Ordan Cukaliev, Hristina Poposka, Tijana Sekuloska (2011). Remediation of flotation material of copper mine ,,Bučim’’ Radoviš. Soil Protection Activities and Soil Quality Monitoring in South Eastern Europe. Sarajevo, Bosna and Herzegovina, (50-59), Sarajevo.

Андреевска Даница, Танасковиќ В., Андов Д.,  Симеоновска Емилија, Андреевски М. (2011) : Влијание на времетраењето на наводнувањето после фазата  на метличење врз рандманот на белиот ориз. Годишен зборник на факултетот за земјоделски науки и храна, година 56,(17-26), Скопје.

Андреевски М., Мукаетов Д., Миткова Татјана (2011): Матичниот супстрат како педогенетски фактор за образување на лесивираните почви во Република Македонија. Годишен зборник на факултетот за земјоделски науки и храна, година 56,(53-59), Скопје.

Андреевски М., Мукаетов Д., Миткова Татјана (2011): Релјефот како педогенетски фактор за образување на лесивираните почви во Република Македонија. Годишен зборник на факултетот за земјоделски науки и храна, година 56,(61-68), Скопје.

Андреевски М., Мукаетов Д., Миткова Татјана (2011): Климата како педогенетски фактор за образување на лесивираните почви во Република Македонија. Годишен зборник на факултетот за земјоделски науки и храна, година 56,(69-73), Скопје.

М. Андреески, Јулијана Цветковиќ, Д. Мукаетов, Христина Попоска  (2011) Содржина на некои тешки метали во ригосоли од Кочанско. Заштита на растенијата, Година XXII, (81-86), Скопје.

D. Mukaetov, M. Andreevski, T. Sekuloska, H. Poposka , I. Mincev (2012): Modeling of Soil Run-off in Golema River Catchment. BALWOIS 2012 – Ohrid, Republic of Macedonia – 28 May, 2 June 2012.