MK | EN

Лични податоци
Доц. Д-р Гордана Глаткова
Доцент
УКИМ Земјоделски институт Скопје
Одделение за заштита на растенијата
Александар Македонски бб, 1000 Скопје
Тел: +389 2 3230910
Фах:+389 2 3114283
e-mail: g.glatkova@zeminst.edu.mk
gordana_glatkova@yahoo.com

Академски квалификации
2010. – Докторска дисертација
УКИМ Факултет за земјоделски науки и храна Скопје
Чувствителност на некои сорти јачмен кон некои понови хербициди во зависност од фазите на пораст
2003. – Магистерска работа
УКИМ Земјоделски факултет Скопје
Чувствителност на некои сорти боранија кон некои хербициди
1997. – Дипломска работа
УКИМ Земјоделски факултет Скопје

Научно усовршување
2011.
Weed Management and Control, TEMPUS, Osijek, Faculty of Agriculture, University of J.J. Strossmayer
2011
Phytosanitary quality of plant propagtion material, quarantine, mandatory control, TEMPUS, Skopje, Republic of Macedonia, Faculty of Agricultural Science and Food, University “Ss. Cyril and Methodius”
2005.
Интегрално производство на овошните култури и цитруси, CHIEAM International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies, Bari, Italy

Работно искуство
2000. – сега
УКИМ Земјоделски институт Скопје

Научни интереси
Биологија, екологија на плевелите
Интегрална заштита од плевели
Заштита од плевели во органското земјоделство
Хербициди и нивна примена

Наставна дејност
Програма Растително производство
Подпрограма Расадничко производство
– Болести, штетници  и плевели во расадничко производство
– Интегрална заштита од плевели во расадничко производство

Подпрограма Производство на семенски материјал од поледелски и градинарски култури
– Заштита од болести, штетници и плевели  во семепроизводство

Подпрограма Интегрално производство
● Интегрална заштита на растенија од болести, штетници и плевели
– поледелство
– градинарство
– овоштарство
– лозарство

Подпрограма Органско производство
● Заштита на растенијата од болести, штетници и плевели во органското земјоделство
– поледелство
– градинарство
– овоштарство
– лозарство

● Законски регулативи во органско производство

Останати научни и стручни активности

Научни и стручни проекти
International Join Master Degree in plant medicine (IPM) “TEMPUS IV”, 2009

Научни публикации
Гордана Глаткова (2012): Влијание на некои хербициди врз приносот на јачменот во зависност од фазите на пораст. Годишен зборник за заштита на растенијата, Година ХХII

Гордана Глаткова (2012): Влијание на некои хербициди врз склопот на јачменот во зависност од фазите на пораст. Годишен зборник за заштита на растенијата, Година ХХII

Zvonko Pacanoski and Gordana Glatkova (2010): „Evaluation of herbicides for weed control in tobacco and their influence on tobacco yield“. Herbologia. An International Journal on Weed Research and Control Vol. 11, No. 1. Saraevo

Гордана Глаткова (2009): „Ефикасност на хербицидот Gamit 4EC во пипер со расадување во зависност од начинот на употреба и типот на почва“. Јубилеен годишен зборник на Земјоделскиот институт во Скопје, том XXVI/XXVII, (стр.185-195), Скопје

Zvonko Pacanoski and Gordana Glatkova (2009): „The Use of Herbicides for Weed Control in Direct Wet-Seeded Rice (Oryza sativa L.) in Rice Production Regions in the Republic of Macedonia“. Plant Protect. Sci., 45: 113–118. Praha

Kostov T., Pacanoski Z., Glatkova Gordana and Knezevic B. (2007): „Effects of soil applied herbicides and depth of sowing on common cocklebur (Xanthium strumarium L.) and maize (Zea mays L.) emergence and early growth“, Plant Protect. Sci., Vol.43: No. 3. Praha

Kostov T., Pacanoski Z., Glatkova Gordana and Knezevic B. (2006): „Effect of soil applied herbicides jimsonweed (Datura stramonium) and maize“, Pakistan journal of weed science research. A journal of weed science society of Pakistan, Vol.12, No.3

Pacanoski Z., Glatkova Gordana, Arsov Z. (2006): „ Herbicide influence on weeds and tobacco seedlings depending the cover material and treatment“, Herbologia. An International Journal on Weed Research and Control Vol. 7, No. 2. Saraevo

Т. Младеновски, Лидија В. Стојановска, Гордана Глаткова, Нацка Мартиноска (2006): Национална лабораторија за испитување на семето (елаборат), Земјоделски институт-Скопје.

Т. Младеновски, М. Михајловски, Лидија В. Стојановска, Гордана Глаткова (2006): „Застапеност на плевелните семиња и квалитет на доработен семенски материјал од луцерка“, Годишен зборник за заштита на растенијата, Година XVII.

T.Костов, З. Пацаноски, Т. Трајковски, Гордана Глаткова (2004): „Резултати од испитувањата на некои нови хербициди во пченка“, Годишен зборник за заштита на растенијата, Година XV.

Гордана Глаткова, З. Арсов, З. Пацаноски (2004): „Влијание на хербицидите врз плевелите и тутунот во зависност од покривката и начинот на примена“, Годишен зборник за заштита на растенијата, Година XV.

Гордана Глаткова (2004): „Фитотоксично делување на некои хербициди врз некои сорти боранија“, Годишен зборник на Земјоделски институт-Скопје, Том XXII/XXIII

Гордана Глаткова (2004): „Ефикасност на некои хербициди во сузбивањето на плевелите во боранија“, Годишен зборник на Земјоделскиот  институт во Скопје, Том XXII/XXIII.