MK | EN

Лични податоци
Д-р Емилија Симеоновска
Доцент
УКИМ Земјоделски институт Скопје
Одделение за поледелство
Александар Македонски бб, 1000 Скопје
Тел: +389 2 3230910
Фах:+389 2 3114283
e-mail: e.simeonovska@zeminst.edu.mk

Академски квалификации
2008. – Докторска дисертација
УКИМ Факултет за земјоделски науки и храна Скопје
Ефекти од третманот со гама-зраци кај некои македонски сорти и линии мека пченица (Triticum aestivum ssp. aestivum)
1997. – Магистерска работа
УКИМ Земјоделски факултет
Наследување на некои квантитативни својства кај хибриди од пченица  (Triticum aestivum ssp. vulgare)
1993. – Дипломска работа
УКИМ Земјоделски факултет Скопје

Научно усовршување
2010.
Тренинг-работилница: “Assessing  Climate Impacts on Crops –  Macedonian Response to Climate Change for Agriculture”, организиран од World Bank’s Europe and Central Asia (ECA),  Скопје, 16-17 декември 2010

Тренинг-курс: “Use of Induced Mutations (TILLING) and DNA Markers in Cereal Genetics and Breeding”, организиран од IAEA и Универзитетот во Силесија, Катовице, Полска, 13-24 септември 2010

Тренинг-курс: “Multiplication and regeneration of maize and wheat”, организиран од SEEDNet Regional Working Group for Maize and Cereals, 22-23 јуни 2010, Сараево, Босна и Херцеговина

2009.
Работилница:”TAIEX Workshop on Marketing Seed Directives and certification AGR 31408” организиран од TAIEX и МЗШВ, 19-20 февруари 2009, Скопје

Работилница:” Expert mission on handling procedures and methods of re-examination on DUS and VCU testing AGR IND/EXP N° 33486”, организиран од TAIEX и МЗШВ, 7-11  септември 2009, Скопје

2008.
Тренинг-курс: “Regeneration strategies”, организиран од NordGen и FACE, 16-20 јуни 2008, Скопје

Работилница: “Workshop on the implementation of the Rulebooks under the Law of Seeds and Propagating Material AGR 31251”   20-21 ноември 2008, Скопје

2007.
Тренинг-курс: “In-situ & on-farm conservation of plant genetic resources for food and agriculture”, организиран од SEEDNet и Suceava Gene Bank, 25-28 септември 2007, Сучеава, Романија

Работно искуство
1998. – сега
УКИМ Земјоделски институт Скопје

Научни интереси
Житни култури (општи аспекти на производство, семепроизводство, генетски ресурси)
Селекција на пченица

Наставна дејност
Програма Растително производство
Подпрограма Семепроизводство на поледелски и градинарски растенија
– Основи на селекција на растенијата
– Основи и технологија на семепроизводство

Подпрограма Органско производство
– Органско производство на житни култури

Останати научни и стручни активности
– одговорно лице  за стручна контрола на семенски посеви кај житните растенија
– одговорно лице за постконтрола кај житните растенија
– на национално ниво – куратор за генетските ресурси од житни растенија и одговорна за националната колекција од пченица
– член на работната група за пченица при ECPGR (Европската кооперативна група за растителни генетски ресурси)
– член на EUCARPIA (Plant Genetic Resources Section)
– член на Потсекторска постојана група за уредување на земјоделски пазари за житни култури при МЗШВ

Научни и стручни проекти
2009.-2010. Collecting  local landraces of maize and  cereals (wheat, barley, rye, oat, millet and buckwheat) in South Eastern Europe. SEEDNet (SIDA, Swedish Biodiversity Centre), раководител
2007.-2009. Wheat protein quality improvement by mutation induction. IAEA, учесник
2007.-2009. Агроеколошки истражувања кај некои нови сорти тритикале. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на РМ, учесник
2007. Survey mission in western part of  Romania ( Apuseni Mountains)   of  cereals  and maize traditional plant varieties and landraces conserved on-farm. SEEDNet (SIDA, Swedish Biodiversity Centre), учесник
2006.-2007. Примена на нова сортна технологија кај пет сорти мека пченица. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на РМ, учесник
2004.-2006., 2006.-2007. Germplasm Characterisation of Wheat Mutant Population Concerning Wheat Quality Using Molecular Markers. IAEA, учесник
2004.-2014. SEEDNet – South East European Development Network on Plant Genetic Resources. SIDA, Swedish Biodiversity Centre, учесник
2001.-2003. Development of Drought Tolerant Wheat Varieties With Good Baking Quality Through Induced Mutations. IAEA, учесник
2001.-2004. Примена на современи методи за испитување на квалитетот кај пченицата. Министерство за наука и образование на РМ, учесник
2000.-2002. Примена на техника на мутации и дупли хаплоиди за подобрување на пченицата. Министерство за наука и образование на РМ, учесник
1999.-2001. . Mutation and Doubled Haploid Techniques to Improve Wheat. IAEA, учесник
1999.-2001.,  2002.-2004.  Селекција на нови сорти мека пченица меѓу генетско дивергентни родителски форми. Министерство за наука и образование на РМ, учесник

Научни публикации
Добре Андов, Даница Андреевска, Емилија Симеоновска, Љупчо Јанкуловски (2011): Влијание на начинот на сеидба кај оризот (Oryza sativa L.) врз приносот и потрошувачката на вода. Годишен зборник на Факултетот за земјоделски науки и храна, Година 56, Скопје 2011

Даница Андреевска, Вјекослав Танасковиќ, Добре Андов, Емилија Симеоновска, Марјан Андреевски (2011): Влијание на времетраењето на наводнувањето после фаза на метличење врз рандманот на белиот ориз. Годишен зборник на Факултетот за земјоделски науки и храна, Година 56, Скопје, 2011

Група автори: Сузана Б. Кратовалиева, … Емилија Симеоновска и други (2009): Каталог на национални ex-situ конзервирани растителни генетски ресурси. Земјоделски институт Скопје

Станоев В., Симеоновска Е. (2009): Александар – новосоздадена сорта есенски пивски јачмен. Јубилеен годишен зборник на Земјоделскиот институт, том XXVI/XXVII, стр. 79-87. Скопје, 2008/9

Kratovalieva S., Popsimonova G., Ivanovska S., Agic R., Dimov Z., Beleski K., Simeonovska E., Stefkov Gj., Gjamovski V. (2007): Plant genetic resources in R. of Macedonia. International Research Conference, Plant genetic stock- the basis of Agriculture of today and tomorrow, Plovdiv, 261-263

Иваноски М., Симеоновска Емилија,  Гиразова Елизабета, Јанкуловски Љ. (2007): Споредбени испитувања на технолошките својства кај пченица и тритикале. Јубилеен годишен зборник на Факултетот за земјоделски науки и храна, Година 53, Скопје

Симеоновска Е., Иваноски М.,  Иваноска С., Јанкулоски Љ., Јанкуловска М. (2006): Квалитетни својства на зрното кај некои сорти мека пченица со осврт на употребата на цело зрно во исхраната. Годишен зборник на Земјоделскиот институт – Скопје, том  XXIV-XXV, Скопје

Симеоновска Е., Иваноски М.,  Гиразова Е. (2006): Зимска сорта мека пченица – Алтана. Годишен зборник на Земјоделскиот институт – Скопје, том  XXIV-XXV, Скопје

Silvana Manasievska-Simic, Ivan Angelov, Sonja Ivanovska, Emilija Simeonova, Milisav Ivanovski, Mirjana Jankulovska (2006): Quality of Macedonian soft wheat cultivars I. HMW composition. XI Symposium on Biotechnology. Proceedings. 285-291. Vol.11.(11-12), Book I. Cacak, 3-4 March

Симеоновска Емилија,  Иваноски М. (2004): Производни карактеристики на новата сорта мека пченица бистра (Triticum aestivum ssp. vulgare). Годишен зборник на Земјоделскиот институт, том  XXII-XXIII, 2003/04 година, Скопје

Камењарска Ирена, Ајановски Х., Иваноски М., Симеоновска Емилија (2003): Застапен сортимент од пченица и јачмен во производната 2002/2003 година во Република Македонија. Зборник на трудови, XXVIII  Средба Факултет-Стопанство, 91-100, 2003 Скопје

М. Иваноски, Емилија Симеоновска (2001): Потенцијална родност на нови линии меки пченици. Годишен зборник на Земјоделскиот институт, том  XVIII-XXI, стр. 21-28, Скопје

M. Ivanoski, Emilija Simeonovska, Liljana Mihajlovic (2000): Comparative investigation of the technological quality between some varieties and derived lines of winter wheat. Proceedings of XIV International Conress “CEREAL BREAD”2000. Novi Sad

Трајчевски Т., Иваноски М., Симеоновска Емилија (2000): Резултати од испитувањето на новиот фунгицид за дезинфекција на семето Суми осум 2 SC. Годишен зборник за заштита на растенијата. Год. XI, стр. 17-24. Скопје

Михајловски М., Костов Т., Иваноски М., Симеоновска Емилија (2000): Влијание на некои фунгициди за дезинфекција на семето врз продуктивните особини кај пченицата. Годишен зборник за заштита на растенијата. Год. XI, стр. 7-16. Скопје

Емилија Симеоновска (1998/99): Наследување на некои квантитативни својства кај хибриди од мека пченица  (Triticum aestivum ssp. vulgare). Годишен зборник на Земјоделскиот институт, том  XVIII-XIX, стр. 21-27, Скопје

М. Иваноски, Ц. Стојковски, Емилија Симеонова (1998): Споредбени испитувања на продуктивните особини кај некои сорти и линии мека пченица.  Зборник на трудови, Средба Факултет-Стопанство, Година 6, 1998, Скопје

М. Иваноски, В. Трпески, Емилија Симеонова (1995):Сортна специфичност на минералната исхрана со азот кај некои сорти мека пченица. Зборник на трудови, Средба Факултет-Стопанство, Година 3, 1995, Скопје