MK | EN

Лични податоци
Проф. Д-р Душко Мукаетов
Вонреден професор
УКИМ Земјоделски институт Скопје
Одделение за педологија и агрохемија
Александар Македонски бб, 1000 Скопје
Тел: +389 2 3230910 лок. 305
Фах:+389 2 3114283
e-mail: d.mukaetov@zeminst.edu.mk

Академски квалификации
2004. – Докторска дисертација
УКИМ Факултет за земјоделски науки и храна Скопје
Услови за образување, генеза и својства на хидрогените црници распространети во Пелагонија
1996. – Магистерска работа
УКИМ Земјоделски факултет Скопје
Состав на адсорптивниот комплекс на почви образувани врз варовник и доломит на Планината Јабланица
1989. – Дипломска работа
УКИМ Земјоделски факултет Скопје

Научно усовршување
2000.
Проучување на вкупната нитрификација и вкупната минерализација, образувањето на N2O и CO2 со примена на  15N и 13C техники, Факултет за земјоделие и применети биолошки науки, Гент, Белгија
2000.
Истражување и развој на технологија на растително производство во заштитени простори, Центар за меѓународна соработка, Бет Даган, Тел Авив, Израел
2001.
Регионален тренинг курс за примена на неутронски влагомер и изотоп на азот N-15 во услови на фертигација, Турска атомска енергија, Анкара, Турција
2002.
Техники на апликација на ГИС и далиечинското сензорирање во земјоделието, Аристотел Универзитет, Солун, Грција
2003.
Обука за примена на ГИС во земјоделието и шумарството со помош на софтверот Win GIS, Земјоделски факултет, Универзитет во Нови Сад, Србија
2003.
Фертиригација и дизајн на системи за наводнување во земјоделието, Меѓународен центар за Земјоделие, Никозија, Кипар
2009.
Тренинг курс за одржливо управување со почвата и водата, МТЦ, Измир, Турција

Работно искуство
1989. – сега
УКИМ Земјоделски институт Скопје

Научни интереси
Проучување на почвите и мапирање
Заштита од ерозија
Проучување на влијание на климатските промени во земјоделското производство
Примена на ГИС и Далечинско сензорирање во управувањето со природните ресурси

Наставна дејност
Програма: Одржливо земјоделство
Подпрограма: Интегрално производство (една и двегодишни студии)
– Управување со плодност на почви и воден режим

Подпрограма: Органско производство (една и двегодишни студии)
– Управување со плодност на почви и воден режим

Програма: Растително производтво
– Физиологија и исхрана на растенијата

Останати научни и стручни активности

Тековни и завршени научни и стручни проекти
2012-2015
Мерки за адаптација во земјоделието во однос на климатските промени, УСАИД Проект,
2009-2013
Ставање во функција на халофитите: од гени до екосистеми, COST Проект FA 0901,
2006-209
Интердисциплинарна оценка за загадувањето на водите на сливот на Црн Дрим (DRIMON) www.drimon.no , Норвешки Совет за Наука
2004-2006
Оснивање на систем за мониторинг на лозовите насади, Европска Агенција за Реконструкција
2003-2005
Кванитификација на нутриентите во Црнодримскиот слив (DRIMPOL), Норвешки совет за наука
2001-2004
Регионален проект „ Примена на фертигацијата за подобрување на растителното производство и заштита на животната средина“, IAEA Проект
2000-2003
Примена на нуклеарни техники за оптимизација на наводнувањето и ѓубрењето со цел да се зголемат приносите на растенијата и да се заштити животната средина, Министерство за образование и наука
1999-2003
Употреба на нуклеарни техники во управувањето со почвената плодност и водите со цел постигнување на повисоки приноси, IAEA Проект
1999-2000
Можности за одгледување на „канола“ (маслодајна репица) кај приватни фармери во Р. Макеоднија, Проект на Светска Банака
1997-1998
Подобрување на растителното производство со употреба на рационално наводнување, Министерство за образование и наука
1992-1995
Подобрување на растителното производство со употреба на модерни техники на наводнување, Министерство за образование и наука
1992-1995
Изработка на почвената карта на Р. Македонија во размер 1:50000, , Министерство за образование и наука

Научни публикации
Илјовски И., Чукалиев О., Мукаетов Д. (1993): Наводнувањето – основен предуслов за одгледување на шеќерна репа како втора култура. Коришќење и одржавање мелиорационих система. Посебна публикација. Југословенско друштво за проучавање земљишта. Ниш.

Илјовски И., Чукалиев О., Мукаетов Д. (1994): Резултати од примената на нова техника на гравитационо залевање кај пиперката. Симпозиум со меѓународно учество “Нови Технологии во градинарството и цвеќарството”. Книга1. Охрид.

Петковски Д., Мукаетов Д., Андреевски М. (1994):  Генеза, својства и распространетост на почвите во Полог. Годишен зборник на Земјоделскиот институт Скопје. Книга XII-XIV. Скопје.

Петковски Д., Мукаетов Д., Андреевски М. (1995): Генеза и својства на почвите во Прилепско Мариово. Годишен зборник на Земјоделскиот институт на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” Скопје.  Том XV. Скопје.

Мукаетов Д., Петковски Д., Андреевски М. (1996): Содржина на разменливи јони во почвите формирани врз варовници и доломити на планината Јабланица, Годишен зборник на Земјоделскиот институт, Вол. XVI, Скопје.

Илјовски И., Чукалиев О., Мукаетов Д., (1997): Ерозијата како проблем во земјоделското производство и искористувањето на цезиумот-137 во проучувањето на ерозивните процеси. Годишен зборник на Земјоделскиот факултет. Вол. XLI Скопје.

Петковски Д., Мукаетов Д., Андреевски М. (1997): Содржина на некои леснорастворливи тешки метали во алувијалните почви на Кочанско поле. Македонска земјоделска ревија.  Година 44  број 1-2  Скопје.

Петковски Д., Мукаетов Д., Андреевски М. (1997): Састав хумуса и атсорбованих катјона земљишта образованих на перидотитима и серпентинитима у Охридско Струшком региону. Радови деветог конгреса Југолсовенског друштва за проучавање земљишта. Нови Сад.

Илјовски И., Чукалиев О., Стојанов Б., Мукаетов Д. (1977): Споредбени резултати од капковото и гравитавионото наводнување на домати во оранжериски услови. Јубилеен годишен зборник на Зејоделскиот факултет. Симпозиум “50 Години Земјоделски факултет – Скопје”. Вол. 42 Скопје.

Cukaliev, O., Iljovski, I., Jankulovski, Z., Mukaetov, D., Ristevski, P. (1998): Evapo-transpiration and Water Deficiency of Wheat in Bitola Area of Pelagonia and its Influence on the Yield, 2-nd Balkan Congress of Crop Production, Novi Sad

Младеновски Т., Василевски Г., Попсимонова Г., Мукаетов Д. (1998): Влијанието на сушата врз производството на пченица во Р. Макеоднија. Сушата како проблем на Балканот.  Зајечар.

Мукаетов Д, Петковски Д. и Андреевски М. (2000): Состав на разменливите јони на кафеави почви на варовник и доломит и црвеница (Теrrа Роssа) на планината Галичица. Симпозиум ПОЧВИТЕ и НИВНОТО ИСКОРИСТУВАЊЕ. МАНУ-Скопје.

Андреевски М., Петковски Д. Мукаетов Д. (2000): Состав на хумусот на кафеавите почви врз варовник и доломит и црвениците на планината Галичица. Симпозиум ПОЧВИТЕ и НИВНОТО ИСКОРИСТУВАЊЕ. МАНУ -Скопје.

Димов З., Чукалиев O., Мукаетов Д., Тодевска Даниела (2002): Влијание на неколку својства врз висината на приносот на семе кај ленот – Linum usitatissimum Л. Еко Конференција  Нови Сад (Југославија). Нови Сад.

Иљовски И., Чукалиев О., Мукаетов Д., Танасковиќ В., Јанкуловски Ж. (2003): Примена на фертигацијата за зголемување на приносот и заштита на животната средина. Деветто советување, Водостопанство на Република Македонија 29-31 Октомври  Охрид.

Мукаетов Д., Иљовски И., Чукалиев О., Танасковиќ В. {2003): Ефектот на глобалните климатски промени врз земјоделското производство на Република Македонија. Деветто советување, Водостопанство на Република Македонија 29-31 Октомври  Охрид.

Зоран Димов, Петар Егуменовски, Ордан Чукалиев, Душко Мукаетов {2004): Динамиката на прираст на сортите лен и нејзиното влијание врз висината на растенијата и техничката должина на стеблата во зависност од условите на реонот. XXXIX Симпозиум Хрватских Агронома Опатија.17-20.2. 2004

Dime Petkovski, Marjan Andreevski, Dusko Mukaetov, Kole Vasilevski (2006): Genesis and characteristics of rankers at the Osogovo Mountains. Zemljiste i Biljka Vol. 55, No 1, 1-10, Beograd

Dusko Mukaetov, Marjan Andreevski, Dime Petkovski (2006): Hidro physical and phisico-mechanical characteristics of the hydromorphyc black soils in Pelagonija Valley. Zemljiste i Biljka Vol. 55, No 1, 11-18,  Beograd

Марјан Андреевски, Душко Мукаетов, Диме Петковски, Коле Василевки {2006): Проучување на морфолошките својства на лeсивираните почви во Република Македонија, Шумарски преглед.  Вол. 41, Скопје.

Марјан Андреевски, Душко Мукаетов,  Диме Петковски, Коле Василевки (2006): Прилог кон проучување на механич-киот состав на лесивираните почви во Република Македонија. Шумарски преглед. Вол. 41, Скопје.

Марјан Андреевски, Душко Мукаетов,  Диме Петковски, Марјан Андреевски., Цветковиќ, Јулијана, Мукаетов, Д. (2006): Содржина на тешки метали (Cd, Pb и Zn) во почва и ратителен материал од Велес и неговата околина. Здружение за заштита на растенијата на Република Македонија. Вол. XVII  Скопје.

Marjan  Andreevski,   Dusko Mukaetov,   Josif Mitrikeski (2007): Contain of humus of albic luvisol in the Republic of Macedonia. Yearbook of the Faculty of Agricultural Sciences and Food (imprint) On Macedonian.

Borgvang, S.A.1, Mukaetov, D.2, Selvik, J. R.1 , Shumka, S.3, Skarbøvik, E.1, Stålnacke, P.1 and Vagstad, N1.(2006): Bridging the gap between water managers and research communities in a transboundary river: Nutrient transport and monitoring regimes in the Drim/Drini Catchment

Dusko Mukaetov, Ordan Cukaliev, Tijana Sekuloska, Ivan Mincev (2007): GIS-aided agro-ecological zoning of former Yugoslav Republic of Macedonia. Status and prospect of soil information in southeastern Europe: soil databases, projects and applications. Scientific and technical report, Institute of Environment and Sustainability, JRC, ISPRA, Italy.

Душко Мукаетов, Марјан Андреевски, Диме Петковски (2006): Хидрофизичките и физичко-механичките карактеристики на хидрогените црници во Пелагониската котлина, Земљиште и биљка, Вол. 55, Бр. 1, 11-18, Белград.

Андреевски М., Мукаетов Д., Петковски Д., Василевски К. (2007): Состав на хумусот на лесивираните почви во Република Македонија образувани под различна вегетација. Меѓународен симпозиум, Одржливо шумарство – проблеми и предизвици. Зборник на трудови, стр.1-6. Охрид.

Андреевски М., Цветковиќ Јулијана, Попоска Христина, Мукаетов Д., Петковски Д., Василевски К. (2008): Содржина на тешки метали (Fe, Cr и Ni) во ригосолите распространети во околината на металуршкиот комбинат ФЕНИ. Книга на апстракти,  III конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, Струга, 06-09. 10. 2007

Cukaliev, O., Tanaskovik, V., Kanwar, S.R., Lee Kheng Heng, Mukaetov, D. (2008): Irrigation and fertigation effects on nitrogen use efficiency and tomato yield. International Agricultural Engineering Journal. The Asian Association for Agricultural Engineering (AAAE), Vol. 17, No 1-4,

Stafilov T., Šajn R., Boev B., Lepitkova Sonja, Cvetković Julijana, Mukaetov D., Andreevski M.(2009): Distribution of nickel in surface soil in Kavadarci and the environs. University “ Goce Delčev”, Štip, Macedonia. Natural resources and technology, No 3, Volume 3 (page 30-41).

Stafilov T., Šajn R., Boev B., Cvetković Julijana, Mukaetov D., Andreevski M. Lepitkova Sonja,(2009): Distribution of cobalt in  soil from kavadarci and the environs. Geologica Macedonica, Vol.23, (pp.43-53), Štip.

Stafilov T., Šajn R., Boev B., Cvetković Julijana, Mukaetov D., Andreevski M. Lepitkova Sonja(2010): Distribution of some elements in surface soil over the Kavadarci Region, Republic of Macedonia, Envirnomental Earth Science, 61 (7), 1515-1530

Eva Skarbøvik, Spase Shumka, Dusko Mukaetov and Udaya Sekhar Nagothu (2011): Harmonised monitoring of Lake Macro Prespa as a basis for Integrated Water Resources Management. Irrigation and Drainage Systems Volume 24, Numbers 3-4, 223-238,