MK | EN

Лични податоци
Проф. Д-р Добре Андов
Вонреден професор
УКИМ Земјоделски институт Скопје
Одделение за поледелство
Александар Македонски бб, 1000 Скопје
Тел: +389 2 3230910
Фах:+389 2 3114283
Никола Карев бр. 8 – Кочани
Тел-Фах: +389 33 271053
e-mail: dr_andov@yahoo.com

Академски квалификации
2003. – Докторска дисертација
УКИМ Земјоделски факултет Скопје
Наследување на квантитативните својства кај хибридите добиени со циклично крстосување кај оризот (Oryza sativa L.)
2007. – Магистерска работа
УКИМ Земјоделски факултет Скопје
Морфолошко-биолошки и хемиско-технолошки својства на некои сорти ориз одгледувани како прва и како втора култура
2001. – Дипломска работа
УКИМ Земјоделски факултет Скопје

Научно усовршување
2003
Органско производство
Бугарија

Работно искуство
1999. – сега
УКИМ Земјоделски институт Скопје
1985. – 1999.
Институт за ориз Кочани

Научни интереси
Генетски ресурси од поледлски растенија
Селекција на  житни  растенија
Семепроизводство на  житни  растенија
Интегрално производство кај житни  растенија
Органско производство кај житни растенија

Наставна дејност
Програма Растително производство
Подпрограма Семепроизводство на поледелски и градинарски растенија
– Основи  на селекција на растенијата
– Основи и технологија на семепроизводство
– Селекција и  семепроизводство кај  поледелски растенија
– Селекција на  поледелски растенија
– Семепроизводство на  поледелски растенија
– Стручна контрола на семенските посеви кај поледелски растенија

Подпрограма Интегрално производство
– Интегрално производство на житни  култури
– Пазарни стратегии во интегралното производство

Подпрограма Органско производство
– Пазарни стратегии во органско производство

Останати научни и стручни активности
Создавање на нови сорти ориз и нивно воведување во производството како и интродукција и проучување на странски сорти од ориз.

Стручна контрола на посеви од житни култури, лабораториска контрола на квалитет на семе и бел ориз.

Коавтор е на две новосоздадени домашни сорти ориз Прима Риска и Монтеса.

Како резултат на досегашната работа во селекцијата на ориз креатор е на повеке хибридни популации и нови перспективни линии ориз.

Научни и стручни проекти
2010. – 2010. Правилното ѓубрење-значаен фактор за постигнување на високи и квалитетни приноси во растителното земјоделство. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на РМ, учесник
2006. –  2009. Влијание на времетраењето на наводнувањето и одводнувањето на оризот по фазата метличење врз времето на жетвата, приносот на арпа и бел ориз. 2006-2009. Министерство  за  образование и  наука на Р. Македонија, учесник
2004. – 2006. Создавање на нови генотипови ориз со класични и можност за примена на современи методи. Министерство за наука на Р. Македонија, учесник.
2003. – 2003. Воведување на нови, интродуирани сорти и плодоред во производството на ориз во Република Македонија. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р. Македонија, учесник
2000. – 2002. Продолжително дејство на минералните ѓубрива врз приносот и квалитетот на оризот. Министерство за наука на Р. Македонија, учесник
2000. – 2002. Создавање на нови сорти ориз со хибридизација меѓу географски одалечени родителски форми. Министерство за наука на Р. Македонија, учесник
1999. – 1999. Сузбивање на штетникот водена волухарица на подрачјето на Кочанско, Штипско, Виничко и Блатец. Прогрма на МЗШВ на Р. Македонија, учесник
1999. – 1999.  Елаборат: „Заштита на потеклото на кочанскиот ориз“. 1999 година при Министерството за економија, бирото за заштита на индустриската сопственост Скопје, за прва призната ознака за потеклото на кочанскиот ориз, Поранешниот Институт за ориз од Кочани е добитник на Златна плакета, односно Патент на 2000-та година во брисел-Еурека-2000, учесник
1998. – 1999. Интегрална заштита од плевели во оризопроизводството и можности за производство на здрава храна. Финансиран од Светска банка преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р. Македонија, учесник
1997. – 1999. Создавање на нови сорти ориз со хибридизација меѓу географски одалечени родителски форми. Министерство за наука на Р. Македонија, учесник
1996. – 1997. Банка на гени кај културата ориз. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р. Македонија, учесник
1995. – 1997. Влијание на начинот и времето на користење на азотот врз приносот и квалитетот на зрното кај две сорти ориз и содржината на пристапен манган и магнезиум во оризните почви. Министерство за наука на Р. Македонија, учесник
1994. – 1996. Селекција на ориз. Министерство за наука на Р. Македонија, учесник
1991. – 1993. Селекција на ориз. Министерство за наука на Р. Македонија, учесник
1989. – 1991. Испитување на искористувањето на хранливи материи во различни фенофази кај различни сорти ориз. Финансиран од Републичка заедница на научни дејности од областа на земјоделството во Скопје, раководител
1989. – 1991. Генетика на отпорност на оризот спрема Pyricularia oryzae. Министерство за наука на Р. Македонија, учесник
1986. – 1988. Испитување на можностите за постигање на максимални приноси од ориз со три теми: а) Проучување на плевелната вегетација во оризот и мерки за нејзино сузбивање; б) Влијание на регулаторите на растот 2-хлоретилфосфорна киселина (етрел) и хлорхолинхлорид врз физиолошките процеси на оризот; в) Минералната исхрана на оризот. Финансиран од Републичка заедница на научни дејности од областа на земјоделството во Скопје, учесник+

Научни публикации
Dobre Andov, Danica Andreevska, Vladimir Medarski, 2012. Byproducts of production of rice good raw material for animal production in Macedonia. “Macedonian Journal of Animal Science”, Vol. 2 No.2, pp.193-200. On line ISSN 1857-7709.

Трајче Младеновски, Добре Андов, Винко Станоев, 2012. Производство на сертифициран семенски матерјал кај  житни  растенија. Универзитетски учебник. УКИМ Земјоделски институт-Скопје, стр. 120

Добре Андов, Даница Андреевска, Емилија Симеоновска, Љупчо Јанкулоски, 2011. Влијание на начинот на сеидба кај оризот (Oryza Sativa L.) врз приносот и потрошувачката на вода. Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје, Година 56, 7-15.

Даница Андреевска, Вјекослав Танасковиќ, Добре Андов, Емилија Симеоновска, Марјан Андреевски, 2011.  Влијание на времетраењето на наводнувањето после фазата на метличење врз рандманот на белиот ориз. Годишен зборник на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје, Година 56, 17-26.

Добре Андов, Даница Андреевска, 2011. Производство на семе од ориз  (Oryza sativa L.), УКИМ Земјоделски институт-Скопје, стр. 104.

Добре Андов, Даница Андреевска, Верица Илиева, Љупчо Јанкуловски, 2010. Некои морфолошки својства на новосоздадени генотипови ориз. Годишен зборник на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје, Година 55, 31-38.

Даница Андреевска, Вјекослав Танасковиќ, Добре Андов, Верица Илиева, Марјан Андреевски, 2010.  Влијание на времетраењето на наводнувањето на оризот по фазата метличење врз времето на жетва и приносот. Годишен зборник на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје, Година 55, 39-45.

Verica Ilieva, Natalija Markova,  Danica Andreevska, Dobre Andov, 2010. Breeding and evaluation for improved rice varieties in Macedonia. Plant science agricultural academy-Bulgaria, Sofia,  Vol. XLVII, No. I, 17-22.

Добре Андов, Даница Андреевска, 2010. Селекција на ориз. Стручна публикација. Кочани,  стр.80.

Верица Илиева, Даница Андреевска, Д. Андов, Наталија Маркова, 2009. Влијанието на различни дози гама зраци врз ’ртливоста и појавата на мутантни форми кај некои генотипови ориз. Заштита на растенија,  Скопје, година XX, бр.20, 120-126.

Илиева Верица, Андреевска Даница, Андов Д., Маркова Наталија, Јанкуловска Мирјана, 2009.  Рандманот на белиот ориз во зависност од времето на жетвата на оризот. Годишен зборник на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје, Година 54, 19-27.

Добре Андов, Даница Андреевска, Верица Илиева,  2008/2009. Производни и технолошки својства на некои новосоздадени хибридни генотипови ориз. Јубилеен годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопје, т. XXVI/XXVII,  стр.133-140.

Андреевска Даница, Андов Д., Илиева Верица, 2008/2009. Оризот значајна стратешка култура во Република Македонија. Јубилеен годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопје,  т. XXVI/XXVII, 31-46.

Андреевска Даница, Андов Д., Илиева Верица, Зашева Тања, 2008/2009.  Дејство на ѓубрењето врз приносот и некои морфолошко-биолошки и продуктивни својства кај Прима риска- новосоздадена сорта ориз. Јубилеен годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопјe, т. XXVI/XXVII, 141-152.

Добре Андов, Даница Андреевска, Верица Илиева, 2008. Примена на зеленото ѓубре од фуражни култури како предуслов за органско производство на ориз. Зборник на трудови од  III Конгрес на Еколозите на Македонија со меѓународно учество, 06-09. 10. 2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје, Р. Македонија, 325-329.

Даница Андреевска, Добре Андов, Верица Илиева, Тања Зашева, 2008.  Плевелната вегетација кај оризот одгледуван на предпосев од некои фуражни култури. Зборник на трудови од  III Конгрес на Еколозите на Македонија со меѓународно учество, 06-09. 10. 2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје, Р. Македонија, 297-302.

Verica Ilieva, C. Stojkovski, Sonja Ivanovska, D. Andov, Danica Andreevska, 2008. Diallel analysis for productive tillering in rice. Bulgarian Journal of Ecological Sciense “Ecology and future”, Association Ecological Alliance, Sofia, Vol. VII. No 1, pp 3-8.

Верица Илиева, Даница Андреевска,  Добре Андов, Тања Зашева, Наталија Марковска, 2007.  Споредбени испитувања  на некои производно-технолошки карактеристики кај интродуцирани и стандардни сорти на ориз (Oryza sativa L).  Годишен зборник на  Земјоделскиот факултет, Универзитет Гоце Делчев Штип, Година 7, 35-47.

Даница Андреевска, Верица Илиева, Добре Андов, Тања Зашева, 2007. Дејство на основното ѓубрење и прихранувањето со различни азотни ѓубриња врз приносот и квалитетот на Прима Риска – новосоздадена сорта ориз. Годишен зборник на  Земјоделскиот факултет, Универзитет Гоце Делчев Штип, Година 7, 87-96.

Даница Андреевска, Верица Илиева, Д. Андов, 2007.  The contents of proteins with some Italian rice varieties grown in the region of  Kocani-Macedonia. Сборник доклади – Конференциа с международно участие “Диверсификација на селските реони в Блгариа”. Центар за евроинтеграции и култура кам Висше училише “Земеделски колеж” Пловдив, 188-196.

Верица Илиева, Добре Андов, Даница Андреевска, Тања Зашева, 2006/2007. Влијанието на плодоредот врз приносот на оризот и заштитата на животната средина. Екологија и заштита на животната средина, Скопје,
том X , број 1-2, стр. 3-9.

Добре Андов, Верица Илиева, Даница Андреевска, 2006. Наследување на должината на метличката кај хибридите добиени со циклично вкрстување кај оризот  (Oryza sativa L). Годишен зборник на  Земјоделскиот факултет, Универзитет Гоце Делчев Штип, Година 6, 71-81.

Andreevska Danica, Ilieva Verica , D. Andov, 2006.  Rezultati naučnih istraživanja i stanje pirinča u republici Makedoniji. Časopis za industriju biljnih ulja, masti i proteina “Uljarstvo”
(Journal of Edible Oil Industry), Novi Sad,  vol. 37,  br. 3-4, р. 3-13,

Илиева Верица, Андреевска Даница, Андов Д., Најчевска Цветанка, 2005/2006. Некои позначајни карактеристики на новосоздадените сорти ориз Прима риска и Монтеса (Oriza sativa L.). Годишен зборник на Земјоделскиот институт Скопје, т. XXIV/XXV, стр. 51-59.

Андреевска Даница, Илиева Верица, Андов Д., Зашева Тања, 2005/2006. Дејство на фолијарно прихранување со KristalonTM special врз приносот и рандманот на оризот. Годишен зборник на Земјоделскиот институт Скопје, т. XXIV/XXV, 61-73.

Andreevska Danica, Verica Ilieva , D. Andov,  2006. Stanje pirinča u republici Makedoniji. 47 Savetovanje industrije ulja “Proizvodnja i prerada uljarica” Herceg Novi, Zbornik radova, 293-297.

Спасеноски М.,  Андреевска Даница, Андов Д., 2004. Влијание на различни концентрации 2,4-D врз приносот, некои  морфолошки и производствени  својства кај ориз сорта бисер-2. Книга на трудови, II Конгрес на Еколозите на Македонија со меѓународно учество, 25.-29.10, 2003, Охрид,  Македонија. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Скопје, Кн. 6, р. 84-89.

Андов Д., Илиева Верица, Андреевска Даница, 2003/2004. Наследување на висината на стеблото кај хибридите добиени со циклично крстосување кај оризот (Oryza sativa L.). Годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопје, том XXII/XXIII, 25-32.

Андов Д., Најчевска Цветанка, Илиева Верица, Андреевска Даница, 2003/2004.  Корелациска зависност меѓу квантитативните својства кај сорти ориз и нивните потомства од F1 генерација добиени со циклично крстосување. Годишен зборник на Земјоделскиот институт Скопје, том XXII/XXIII, 33-38.

Андреевска Даница, Јекиќ М., Илиева Верица, Андов Д. 2003/2004. Продолженото дејство на минералните ѓубриња врз рандманот и содржината на протеини кај оризот. Годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопје, том XXII/XXIII, 129-139.

Андреевска Даница, Јекиќ М., Илиева Верица, Андов Д., 2003/2004. Влијание на продолженото дејство на минералните ѓубриња врз некои морфолошко-биолошки и продуктивни својства кај оризот. Годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопје, том XXII/XXIII, 117-128.

Андов Д., Најчевска Цветанка, Андреевска Даница, Илиева Верица, 2003. Принос од бел ориз и добиените производи при лупење на арпата во зависност од сортата и начинот на одгледување. Зборник на трудови XXVIII средба „ФАКУЛТЕТ-СТОПАНСТВО“ 2003, Скопје, Година 11, 115-125.

Андов Д., Најчевска Цветанка, Илиева Верица, Андреевска Даница, 2003.  Наследување на бројот на продуктивни братимки кај хибридите добиени со циклично крстосување кај оризот (Oryza sativa L.). Годишен зборник на Земјоделскиот факултет Скопје, Година 48, 227-240.

Андреевска Даница, Јекиќ М., Илиева Верица, Андов Д., 2003.  Продолжено дејство на минералните ѓубриња врз приносот на арпа и бел ориз. Зборник на трудови XXVIII средба „ФАКУЛТЕТ-СТОПАНСТВО“ 2003, Скопје,  Година 11, 127-139.

Илиева Верица, Најчевска Цветанка, Андов Д., Андреевска Даница, 2003.  Некои производни, економски позначајни својства кај нови генотипови ориз и содржината на протеини во белиот ориз. Зборник на трудови XXVIII средба „ФАКУЛТЕТ-СТОПАНСТВО“ 2003, Скопје, Година 11, 101-113.

Илиева Верица, Стојковски Ц., Ивановска Соња,  Андов Д., 2003.  Херитабилност на компонентите на приносот кај оризот (Oryza sativa L.). Годишен зборник на Земјоделскиот факултет Скопје, Година 48, 181-193.

Илиева Верица, Андов Д., Андреевска Даница, Томева Елизабета, 2000. Производствениот потенцијал кај некои интродуцирани сорти ориз во агро-еколошки услови во Македонија. Зборник на трудови XXV Средба „Факултет-стопанство“ 2000, Скопје, Година 8, 17-26.

Илиева Верица, Андреевска Даница, Андов Д.,  2000.  Некои позначајни својства на арпата и белиот ориз кај странски сорти ориз одгледувани во наши почвено-климатски услови и приносот на белиот ориз. Зборник на трудови XXV Средба „Факултет-стопанство“ 2000, Скопје, Година 8, стр. 27-34.

Даница Андреевска, Д. Андов, Верица Илиева, М. Спасеноски, 2000. Влијание на времето и начинот на азотното ѓубрење врз приносот и содржината на протеини во зрното кај некои сорти ориз. Годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопје, том XX, 49-58.

Андов, Д., 1999. Принос на зрно и содржина на протеини во арпа, карго и бел ориз на некои сорти ориз одгледувани како прва и втора култура.  Годишен зборник на  Земјоделскиот институт- Скопје, Kн. XVII, 31-43.

Илиева Верица, Најчевска Цветанка, Андов Д., Андреевска Даница, Томева Елизабета, 1999.  Карактеристики на некои нови хибридни  генотипови ориз. Зборник на трудови XXIV Средба „Факултет-стопанство, 99“, Скопје, Година 7, 47-56.

Андреевска Даница, Илиева Верица, Андов Д., Томева Елизабета, 1998/99. Влијанието на минералните ѓубриња врз приносот и некои продуктивни својства кај три новосоздадени сорти  на ориз. Годишен зборник на  Земјоделскиот институт- Скопје, Kн. XVIII-XIX, 125-134.