MK | EN

Лични податоци
Д-р  Диме Петковски
Редовен професор
УКИМ Земјоделски институт Скопје
Одделение за педологија и агрохемија
Александар Македонски бб, 1000 Скопје
Тел: +389 2 3230910
Фах:+389 2 3114283
е-маил: dvpetkovski@freemail.com.mk
d.petkovski@zahoo.com
d.petkovski@zeminst.edu.mk

Наставна дејност
Програма: Одржливо земјоделство
Подпрограма: Органско производство
Одржлив развој
Растителна екологија
Пазарни стратегии во Органско производство

Подпрограма: Интегрално производство (една и двегодишни студии)
Одржлив развој
Растителна екологија
Пазарни стратегии

Научни интереси
Педологија
Исхрана на растенија
Ѓубрива и ѓубрење
Органско производство
Физика и класификација на почвите
Деградација на почвите

Тековни научни и стручни проекти

Академски квалификации
1989. – Докторска дисертација
УКИМ Факултет за земјоделски науки и храна Скопје
Петковски Д., (1989): Geneza  i  svojstva na smolnicite (vertisolite) obrazuvani  na magmeni steni vo kratovsko-zletovskata eruptivna oblast
1980. – Магистерска работа
УКИМ Земјоделски факултет  Скопје
Некои водно-физички и физичко-механички својства на почвите од Малеш и Пијанец.
1972. – Дипломска работа
УКИМ Земјоделски факултет Скопје

Научно усовршување

Работно искуство
1973.– сега
УКИМ Земјоделски институт Скопје

Завршени научни и стручни проекти
1973-2006
Педогенетски истражувања и изработка на основна    почвена карта на СФРЈ (за СР Македонија) и Република Македонија во размер 1 : 50 000. MOН, Скопје
2006-2009
Интердисциплинарна оценка за загадувањето на водите на сливот на Црн Дрим (DRIMON) , Норвешки  совет за наука
2006-2007
Heavy metals in the environment as a consequence of past mining and smelting, Slovenian-Macedonian Intergovernmental S&T Cooperation, Skopje-Ljubljana,
2004-2006
Инокулација на семето од некои поважни фуражни култури фамилија Fabaceae како можност на максимална азотофиксација и имплементација во органското производство. MOН, Скопје
1998-2006
Систематска контрола на плодноста на почвата како услов за рационално ѓубрење и производство на еколошки здрава храна . MOН, Скопје
1995-1998
Следење на содржината на тешки метали ( Fе, Мn, Zn, Cu, Cо, Pb ) во почвата, растенијата и водите за наводнување во Кочанско Поле и Овче Поле. MOН, Скопје
2003-2003
Улогата на фуражните култури во снабденоста на почвата со азот, како можност за органско производство. МЗШВ, Скопје.
1986-1988
Рекултивација на депосолите од РЕК “Битола” – Битола и РЕК “Осломеј” –  Кичево
1982-1985
Мелиорации на солените почви во услови на наводнување во Кочанско Поле. MOН, Скопје
1985-1986
Генеза, физиографија и класификација на почвите на Бистра.МАНУ, Скопје
1986-1988
Хидромелиорације земљишта пољопривредног добра “Милан Зеќар”-Урошевац.
1989-1991
Утврдување на огледни (примерни) бонитетни земјишта на територијата на Република Македонија.Скопје

Останати научни и стручни активности
Учество на голем број Конгреси, Симпозиуми и Работилници од меѓународен карактер

Научни публикации
Петковски Д. (1980): Некои водно-физички и физичко-механички својства на почвите од Малеш и Пијанец. Магистерски труд одбранет на Земјоделскиот факултет во Скопје.
Petkovski D., Popovski D., Mitrikeski J.,(1981): Uticaj vegetacije na konzervaciju zemljista i vode. Zbornik gozdarstva in lesarstva. Biotehnicki fakultet. L.19, str. 193.  Ljubljana.

Митрикески Ј., Петковски Д. (1981а): Карактеристика на почвите во  Мушанска и Џидимирска Лака- Неготинско. Социјалистичко земјоделство. бр.10-12,  Скопје

Петковски Д. и Митрикески Ј. (1982): Почвите на Долна  Жупа и нивните својства. Социјалистичко земјоделство. бр.1-3, Скопје.

Филиповски Ѓ., Петковски Д., и  Митрикески Ј. (1982): Почвите на обработливите површини во Малесија. Социјалистичко земјоделство. бр. 4-6, Скопје.

ФФ Филиповски Ѓ.,Митрикески Ј., Петковски Д. (1982):
АнтрАнтропогените почви во Долни Дримкол. Социјалистичко земјо дделделс тво. бр.4-6, Скопје.

Филоповски Ѓ., Митрикески Ј., Петковски Д. (1985): Услови за образување, генеза, еволуција, класификација, својства и распространетост на почвите во Малеш и  Пијанец.МАНУ.Скопје.

Popovski D., Mitrikeski J., Petkovski D. (1986): Uticaj erozije na osobine zemljista. Zemljiste i biljka. No. 3, str. 203-209, JDPZ. Beograd.

Popovski D., Mitrikeski J., Petkovski D. (1986a):Prilog poznavanju klasifikacije zemlji{ta prema stepenu erodiranosti. Zemljiste i biljka. No. 3,  str. 211-213, JDPZ Beograd.

Филиповски Ѓ., Бојаџиева Нада., Весова Невена., Митрике-ски Ј., Петковски Д., Поповски Д., (1987): Мелиорации засолених почв  под орисових полја. Четврта национална конференција по почвознание. Софија.

Filipovski G., Bojadzieva Nada., Vesova Nevena., Mitrikeski J., Petkovski D., Popovski D., (1988): Rezultati ogleda sa melioracijom  zasoljenog i alkalnog aluviuma. Sedmi Kongres Jugoslovenskog Drustva za Proucavanje Zemljista. Cetinje.

Митрикески Ј. и Петковски Д. (1988а): Генеза, физиографија и класификација на почвите од Тројачката  Котлина. Научна трибина -Тројачка Котлина. Друштво за наука и уметност. Прилеп.

Петковски Д. (1989): Генеза и својства на смолниците (вертисолите) образувани врз магмени стени во кратовско-злетовската еруптивна област. Докторска дисертација. Земјоделски факултет. Скопје

Митрикески Ј., Петковски Д., Миткова Татјана (1989а): Генеза и својства на смолниците образувани во посироката околина на с. Долни Дисан, Неготинско.Пета смотра на младите науцни работници  од областа на биотехницките науки на Југославија. Осијек.

Митрикески Ј., Петковски Д., Миткова Татјана (1990): Својства на смолниците распространети во околината на Липљан –  Косово.Годишен зборник на Земјоделскиот факултет. Том XXXV, Скопје.

Petkovski D. Gorgiev M. (1991): Content of easy soluble iron and active manganese in smonidza soils of Kratovo-Zletovo eruptive region. Zemljiste i biljka.  No. 2, Beograd.

Gorgiev M. i Petkovski D. (1991a): Lakorastvorljiv magnezium i  fosfor u smonicama kratovsko-zletovskog eruptivnog podrucja. Arhiv za poljoprivredne nauke . vol. 52, sv. 186, Beograd.

Gorgiev M., Petkovski D., Avramovski T. (1992): Content of easy soluble boron, copper and zink in vertisols of Kratovo-Zletovo volcanic  region. Soils and plant. No. 2, Beograd.

Петковски  Д. (1994): Генеза,  својства и распространетост на почвите од Кичевско Поле. Годишен зборник на Земјоделскиот инсти-тут.  Том. XIII-XIV , Скопје.

Петковски Д., Мукаетов Д., Андреевски М. (1994):  Генеза, својства и распространетост на почвите во Полог. Годишен зборник на Земјоделскиот институт Скопје. Книга XIII-XIV, (247-273), Скопје.

Gorgiev M. i Petkovski D. (1994): Content of total and easy soluble cobalt in the vertisols of Kratovo-Zletovo volcanic region. Ekologija  i zastita na zivotnata sredina. vol. 2,  br. 2, Skopje.

Gorgiev M., Petkovski D., Ivanoski M. (1994a): Efect of different contents of boron in three types of soil upon yield  of grain and straw and contents of boron  of hibrid wheat cultivar, treska. Godisen zbornik,  Biologija. Tom. 47, Skopje.

Петковски Д., Ѓорѓиев М., Иваноски М., (1995): Дејство на зголемени количества активен манган во почвата врз приносот кај факултативната мека пченица сорта – треска. Македонска земјоделска ревија. вол. 42, бр. 1, Скопје.

Петковски Д. и Меловски Лј. (1995): Содржина на некои леснорастворливи тески метали (  Мn, Fе, Zn, Cu, Co  и  Pb ) во черноземите во Овче Поле. Екологија и заштита на животната средина. том. 3, бр. 1-2, Скопје.

Петковски Д., Мукаетов Д., Андреевски М. (1995): Генеза и својства на почвите од Прилепско Мариово. Годишен зборник на Земјоделскиот институт на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” Скопје.  Том XV, (145-168), Скопје.

Петковски Д., Мукаетов Д., Андреевски М. (1996): Почвите на планината Галичица. Македонска земјоделска ревија. вол. 43, бр.1-2, (21-27),  Скопје.

Мукаетов Д., Петковски Д., Андреевски М., (1996): Состав на разменливите јони на почви образувани  врз варовник и доломит на планината Јабланица. Годишен  Зборник на Земјоделски институт.        Том. XVI , (147-158),   Скопје.

Иваноски М., Петковски Д., Андреевска Даница., Ѓорѓиев М.,(1996): Толеранција на некои сорти мека пченица кон  НаCL  и На2СО4  како сортна специфичност.  Годишен  Зборник на Земјоделски институт. Том. XVI ,  стр. 69-77, Скопје.

Петковски Д., Мукаетов Д., Андреевски М., (1997): Содржина на некои леснорастворливи  тешки метали во алувијалните почви од Кочанско Поле. Македонска земјоделска ревија. вол. 44, бр. 1-2, (1-5),  Скопје.

Petkovski D., Mukaetov D., Andreevski M., (1997a): Sastav humusa i adsorbovanih katjona zemljista obrazovanih na peridotitima i serpentinitima u Ohridsko-Struskom regionu. Radovi  IX-ti  Kongresa JDPZ. str. 550-559, Novi Sad.

Петковски Д., Меловски Љ., Стојановска-Петковска Рада   ( 1997б ): Содржина на некои тешки метали во зрното на пченица одгле-дувана на чернозем во Овче Поле. Екологија и заштита на животната средина. вол. 5,  бр. 1,  стр. 35-40,  Скопје.

Петковски Д., Андреевска Даница и Стојановска Рада ( 1998): Дејство на зголемени количества на бакар сулфат врз приносот и ква-литетот на оризот сорта-монтичели. Годишен Зборник на ЈНУ Земјо-делски институт. Том. ЏВИИ , стр. 45-53, Скопје.

Иваноски М., Петковски Д. и Костоска Лилјана , ( 1998а): Влијание на бакар сулфат и кобалт сулфат врз приносот и квалитетот на пченицата. Македонска земјоделска ревија. вол.45, бр. 1-2, стр. 23-27 Скопје.

Петковски Д. и Андреевски М. (1998/99): Смолниците во атарот на с. Мршевци – скопско и нивните својства. Годишен Зборник на ЈНУ Земјоделски институт. Том XVIII-XIX, стр. 135-141. Скопје.

Петковски Д., Андреевски М. и Мукаетов Д. (1998/99): Почвите под бадемови насади во локалитетот Краста во скопскиот регион. Годишен Зборник на ЈНУ Земјоделски институт. Том. XVIII-XIX, стр. 143-150. Скопје

Петковски Д., Андреевски М. и Мукаетов Д., (1999):Генеза и својства на почвите од површините на АД Лозово. Средба Факултет- Стопанство – ’99. Земјоделски факултет.  Книга VII,стр.101-112. Скопје.

Петковски Д. и  Агиќ  Рукие  (1999 ): Дејство на течното ѓуб-риво СКАФ  врз приносот и квалитетот на компирот. Средба  Факултет-Стопанство – ’99. Земјоделски факултет, Книга VII, стр. 75-83. Скопје.

Петковски Д. и Попсимонова Гордана ( 1999 ): Дејство на те-чното ѓубриво СКАФ врз приносот и квалитетот на пиперката сорта-златен медал. Средба  Факултет – Стопанство – ’99. Земјоделски факултет, Книга VII, стр.  57-62. Скопје.

Мукаетов Д, Петковски Д. и Андреевски М. (2000): Состав на разменливите јони на кафеави почви на варовник и доломит и црвеница (терра росса) на планината Галичица. Симпозиум ПОЧВИТЕ и НИВНОТО ИСКОРИСТУВАЊЕ. МАНУ. 83-92.Скопје.

Андреевски М., Петковски Д. Мукаетов.Д.(2000): Состав на хумусот на кафеавите почви врз варовник и доломит и црвеница на планината Галичица. Симпозиум ПОЧВИТЕ и НИВНОТО ИСКОРИСТУВАЊЕ. МАНУ. 93-103. Скопје.

Андреевска Даница, Петковски Д., Спасеновски М. , Илиева Верица (2000): Содржина на вкупните и леснодостапни форми на манган и магнезиум во оризовите почви во Кочанско Поле. Симпозиум ПОЧВИТЕ и НИВНОТО ИСКОРИСТУВАЊЕ. МАНУ. 239-250. Скопје.

Андреевска Даница, Петковски Д., Спасеноски М., Илиева Верица (2000а): Динамиката на манганот и железото во различни органи и фази кај оризот  од различни локалитети во Кочанско Поле. Годишен зборник на ЈНУ Земјоделски институт. Том ХХ, 59-71. Скопје.

Бошков С., Михајловиќ Д., Војновски Б., Петковски Д. и сор. (2000): Унапредуваље на производството и квалитетот на грозје и вино кај индивидуалните производители во Република Македонија. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Скопје

Petkovski D. i MelovskiLJ.(2001): Sadrzaj ukupnih i lakopristupacnih formi teskih metala kod kalkokambisola i hromicnih kambisola u skopskom regionu. Deseti jubilarni kongres JDPZ, 22-26 oktobar 2001. Vrnjacka  Banja. SR Jugoslavija.

Петковски Д., Андреевски М., Мукаетов Д. (2001): Содржина на тешки метали во почвата и растенијата одгледувани на површините од ЈНУ Земјоделски институт Скопје. Годишен Зборник на земјоделскиот факултет, година 46, (31-41), Скопје.

Петковски Д., Андреевски М. (2004): Генеза и својства на смолниците од околината на с.Делјадровце – Скопско. Годишен зборник на Факултетот за земјоделски науки и храна, година 49, (187-196), Скопје.

Dime Petkovski, Marjan Andreevski, Dusko Mukaetov, Kole Vasilevski (2006): Genesis and characteristics of rankers at the Osogovo Mountains. Zemljiste i Biljka Vol. 55, No 1, (1-10), Beograd

Duško Mukaetov, Marjan Andreevski, Dime Petkovski (2006): Hidro phzsical and phisico-mechanical characteristics of the hzdromorphzc black soils in Pelagonija Vallez. Zemljiste i Biljka Vol. 55, No 1, (11-18),  Beograd

Марјан Андреевски, Душко Мукаетов, Диме Петковски, Коле Василевки (2006): Проучување на морфолошките својства на лесивираните почви во Република Македонија, Шумарски преглед.  год. 41, (120-127), Скопје.

Марјан Андреевски, Душко Мукаетов,  Диме Петковски, Коле Василевки (2006): Прилог кон проучување на механичкиот состав на лесивираните почви во Република Македонија. Шумарски преглед, год. 41, (128-133), Скопје.

Кратовалиева С., Мукаетов Д., Цветковиќ Ј., Попсимонова Г., Цветановска Л., Андреевски М. & Петковски Д. , (2007): Зелено ѓубрење како средство при  органското производство на градинарските култури. II Меѓународен Сипозиум на Еколозите од Црна Гора.  20-24 Септември, стр. 443-447, Котор.

Андреевски М., Мукаетов Д., Петковски Д., Василевски К. (2007): Состав на хумусот на лесивираните почви во Република Македонија образувани под различна вегетација. Меѓународен симпозиум, Одржливо шумарство – проблеми и предизвици. Зборник на трудови, (1-6), Охрид.

Петковски Д.,  Меловски Љ., Христовски С., Шушлевска Маријана (2008):   Некои физички и водно-физички својства на кафејавите шумски почви во Националниот Парк Маврово. ИИИ-ти Конгрес на Еколозите на Република Македонија со меѓународно учество., 6-9 x 2007.  МЕД . Струга.

Андреевски М., Цветковиќ Јулијана, Попоска Христина, Мукаетов Д., Петковски Д., Василевски К. (2008): Содржина на тешки метали (Fе, Cr и Ni) во ригосолите распространети во околината на металуршкиот комбинат ФЕНИ. Книга на апстракти,  III конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, Струга, 06-09. 10. (375-380), 2007

Андреески М., Цветковиќ Јулијана, Мукаетов Д., Попоска Христина, Секулоска Тијана, Петковски Д. (2009) Содржина на некои тешки метали во смолниците од Неготинско. Заштита на растенијата, год. XX, (133-136), Скопје..

Петковски Д. & Попоска Христина (2010) :  Генеза и својства на смолниците (вертисолите) од Славишко Поле- Кривопаланечко.   Годисен Зборник на УкиМ-Земјоделски институт. ТОМ XXV / XXVI. Скопје.