MK | EN

Лични податоци
Проф. Д-р Даница Андреевска
Редовен професор
УКИМ Земјоделски институт Скопје
Одделение за педологија и агрохемија
Александар Македонски бб, 1000 Скопје
Тел: +389 2 3230910
Фах:+389 2 3114283
Одел за ориз- Кочани
Тел-Фах: +389 33 271053
e-mail: danicaandreevska@yahoo.com

Академски квалификации
2000. – Докторска дисертација
УКИМ Природно – математички факултет Скопје
Принос и содржина на вкупен азот, протеини, фосфор и калиум во зрното на три сорти ориз во зависност од начинот и времето на користење на азотот
1986. – Магистерска работа
УКИМ Природно – математички факултет Скопје
Влијание на различни количества азот врз приносот и содржината на хлорофил во листовите, вкупен азот, протеини, нивните фракции, фосфор, калиум и манган во зрното на ориз (Oryza sativa L.)
1979. – Дипломска работа
УКИМ Природно – математички факултет Скопје

Работно искуство
1999. – сега
УКИМ Земјоделски институт Скопје
1981. – 1999.
Институт за ориз Кочани

Научни интереси
Физиологија и  исхрана на растенијата
Растителна екологија
Екофизиологија
Агроекологија  и заштита на животната средина
Органско производство на житни култури
Интегрално производство кај житни  растенија

Наставна дејност
Програма Растително производство
Подпрограма Семепроизводство на поледелски и градинарски растенија
– Физиологија и  исхрана на растенијата

Подпрограма Интегрално производство
– Растителна екологија
– Пазарни стратегии во интегралното производство

Подпрограма Органско производство
– Органско производство на житни култури
– Пазарни стратегии во органско производство

Останати научни и стручни активности
Испитување на минералната исхрана кај оризот и други земјоделски растенија (начин, време и количества на примена на ѓубривата).

Спроведување-изведување на полски опити од областа на агрохемија (ѓубрива), селекција и семепроизводство на сорти од ориз.

Ккоавтор е на две новосоздадени домашни сорти ориз- прима риска и монтеса одобрени за воведување во производството од Државната сортна комисија и запишани во регистарот на новосоздадени домашни сорти ориз во 2004 година

Учество во колекционирањето на сорти од ориз.

Лабораториски анализи за контрола на квалитетните својства на семето и преработениот (бел и кафен  ориз).

Научни и стручни проекти
2010. – 2010.
Правилното ѓубрење-значаен фактор за постигнување на високи и квалитетни приноси во растителното земјоделство. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на РМ, раководител
2006. – 2009.
Влијание на времетраењето на наводнувањето и одводнувањето на оризот по фазата метличење врз времето на жетвата, приносот на арпа и бел ориз. Министерство  за  образование и  наука на Р. Македонија, раководител
2004. – 2006.
Создавање на нови генотипови ориз со класични и можност за примена на современи методи. Министерство за наука на Р. Македонија, учесник.
2001. – 2004.
Карактеризација и можности за комплетно искористување на оризовата арпа: производство на биодеградабилни филмови и силика гел и прочистување на отпадни води.  Министерство за наука на Р. Македонија, учесник
2003. – 2003.
Воведување на нови, интродуирани сорти и плодоред во производството на ориз во Република Македонија. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р. Македонија, учесник
2000. – 2002.
Продолжително дејство на минералните ѓубрива врз приносот и квалитетот на оризот. Министерство за наука на Р. Македонија, учесник
2000. – 2002.
Создавање на нови сорти ориз со хибридизација меѓу географски одалечени родителски форми. Министерство за наука на Р. Македонија, учесник
1999. – 1999.
Елаборат: „Заштита на потеклото на кочанскиот ориз“. 1999 година при Министерството за економија, бирото за заштита на индустриската сопственост Скопје, за прва призната ознака за потеклото на кочанскиот ориз, Поранешниот Институт за ориз од Кочани е добитник на Златна плакета, односно Патент на 2000-та година во брисел-Еурека-2000, учесник
1999. – 1999.
Сузбивање на штетникот водена волухарица на подрачјето на Кочанско, Штипско, Виничко и Блатец. Програма на МЗШВ на Р. Македонија, учесник
1998. – 1999.
Интегрална заштита од плевели во оризопроизводството и можности за производство на здрава храна. Финансиран од Светска банка преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р. Македонија, учесник
1997. – 1999.
Создавање на нови сорти ориз со хибридизација меѓу географски одалечени родителски форми. Министерство за наука на Р. Македонија, учесник
1995. – 1997.
Влијание на начинот и времето на користење на азотот врз приносот и квалитетот на зрното кај две сорти ориз и содржината на пристапен манган и магнезиум во оризните почви. Министерство за наука на Р. Македонија, учесник
1996. – 1997.
Банка на гени кај културата ориз. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р. Македонија, раководител
1994. – 1996.
Селекција на ориз. Министерство за наука на Р. Македонија, учесник
1991. – 1993.
Селекција на ориз. Министерство за наука на Р. Македонија, учесник
1989. – 1991.
Генетика на отпорност на оризот спрема Pyricularia oryzae. Министерство за наука на Р. Македонија, учесник
1989. – 1991.
Испитување на искористувањето на хранливи материи во различни фенофази кај различни сорти ориз. Финансиран од Републичка заедница на научни дејности од областа на земјоделството во Скопје, раководител
1986. – 1988.
Испитување на можностите за постигање на максимални приноси од ориз со три теми:а) Проучување на плевелната вегетација во оризот и мерки за нејзино сузбивање; б) Влијание на регулаторите на растот 2-хлоретилфосфорна киселина (етрел) и хлорхолинхлорид врз физиолошките процеси на оризот; в) Минералната исхрана на оризот. Финансиран од Републичка заедница на научни дејности од областа на земјоделството во Скопје, учесник
1985. – 1990.
Селекција на високо протеински сорти ориз. Проект ЈФП-625. учесник

Научни публикации
Dobre Andov, Danica Andreevska, Vladimir Medarski, 2012. Byproducts of production of rice good raw material for animal production in Macedonia. “Macedonian Journal of Animal Science”, Vol. 2 No.2, pp.193-200. On line ISSN 1857-7709.

Даница Андреевска, Вјекослав Танасковиќ, Добре Андов, Емилија Симеоновска, Марјан Андреевски, 2011.  Влијание на времетраењето на наводнувањето после фазата на метличење врз рандманот на белиот ориз. Годишен зборник на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје, Година 56, 17-26.

Добре Андов, Даница Андреевска, Емилија Симеоновска, Љупчо Јанкулоски, 2011. Влијание на начинот на сеидба кај оризот (Oryza Sativa L.) врз приносот и потрошувачката на вода. Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје, Година 56, 7-15.

Добре Андов, Даница Андреевска, 2011. Производство на семе од ориз  (Oryza sativa L.), УКИМ Земјоделски институт, стр. 104.

Даница Андреевска, Вјекослав Танасковиќ, Добре Андов, Верица Илиева, Марјан Андреевски, 2010.  Влијание на времетраењето на наводнувањето на оризот по фазата метличење врз времето на жетва и приносот. Годишен зборник на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје, Година 55, 39-45.

Даница Андреевска, 2010. Правилна примена на ѓубривата еден од факторите за постигнување на високи и квалитетни приноси кај земјоделските растенија. Стручна публикација. Кочани, стр.104.

Добре Андов, Даница Андреевска, 2010. Селекција на ориз. Стручна публикација. Кочани, стр.80.

Добре Андов, Даница Андреевска, Верица Илиева, Љупчо Јанкуловски, 2010. Некои морфолошки својства на новосоздадени генотипови ориз. Годишен зборник на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје, Година 55, 31-38.

Verica Ilieva, Natalija Markova,  Danica Andreevska, Dobre Andov, 2010. Breeding and evaluation for improved rice varieties in Macedonia. Plant science agricultural academy-Bulgaria, Sofia, Vol. XLVII, No. I, 17-22.

Верица Илиева, Даница Андреевска, Д. Андов, Наталија Маркова, 2009. Влијанието на различни дози гама зраци врз ртливоста и појавата на мутантни форми кај некои генотипови ориз. Заштита на растенија,  Скопје, година XX, бр.20, 120-126.

Bocevska, M., Aldabas, I., Andreevska, D.,   Ilieva, V., 2009. Gelatinization behaviour of  rice grains and flour in relation to their physico-chemical characteristics (Oryza sativa L.) Journal of Food Quality 32 (1), 108-124. (IF=0,6)

Илиева Верица, Андреевска Даница, Андов Д., Маркова Наталија, Јанкуловска Мирјана, 2009.  Рандманот на белиот ориз во зависност од времето на жетвата на оризот. Годишен зборник на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје, Година 54, 19-27.

Андреевска Даница, Андов Д., Илиева Верица, 2008/2009. Оризот значајна стратешка култура во Република Македонија. Јубилеен годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопје, т. XXVI/XXVII, 31-46.

Андреевска Даница, Андов Д., Илиева Верица, Зашева Тања, 2008/2009.  Дејство на ѓубрењето врз приносот и некои морфолошко-биолошки и продуктивни својства кај Прима риска- новосоздадена сорта ориз. Јубилеен годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопје,  т. XXVI/XXVII, 141-152.

Добре Андов, Даница Андреевска., Верица Илиева  2008/2009: Производни и технолошки својства на некои новосоздадени хибридни генотипови ориз. Јубилеен годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопје, т. XXVI/XXVII,  стр.133-140.

Даница Андреевска, Добре Андов, Верица Илиева, Тања Зашева, 2008.  Плевелната вегетација кај оризот одгледуван на предпосев од некои фуражни култури. Зборник на трудови од  III Конгрес на Еколозите на Македонија со меѓународно учество, 06-09. 10. 2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје, Р. Македонија, 297-302.

Добре Андов, Даница Андреевска, Верица Илиева, 2008. Примена на зеленото ѓубре од фуражни култури како предуслов за органско производство на ориз. Зборник на трудови од  III Конгрес на Еколозите на Македонија со меѓународно учество, 06-09. 10. 2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје, Р. Македонија, 325-329.

Verica Ilieva, C. Stojkovski, Sonja Ivanovska, D. Andov, Danica Andreevska, 2008. Diallel analysis for productive tillering in rice. Bulgarian Journal of Ecological Sciense “Ecology and future”, Association Ecological Alliance, Sofia, Vol. VII. No 1, pp 3-8.

M. Bocevska, I. Aldabas, D. Andreevska,   V. Ilievska, 2008. Appearance, composition and pasting properties of japonica rice varieties. Шеста меѓународна конференција на хемиските друштва на Државите од Југоисточна Европа Софија, Бугарија, 10-14 IX 2008, p.386.

Mirjana Bocevska, Danica Andreevska,   Verica Ilieva, Imad Aldabas, 2008. Effect of degree of milling on protein content in fractions of three rice cultivars. XX Kongres na hemičarite i tehnolozite  na Makedonija (XX Congres of the Society of Chemists and technologists of Macedonia),  17.-20.  IX 2008,  Ohrid, Makedonija, Abstract book, p.105, BFT-01-E, ISBN 978-760-07-5.

Верица Илиева, Даница Андреевска,  Наталија Маркова, 2008. Развојни и производно-технолошки карактеристики кај интродуцирани генотипови ориз (Oryza sativa L.) во агроеколошките услови на кочанскиот регион. Годишен зборник на  Земјоделскиот факултет, Универзитет Гоце Делчев Штип, Година 8, 27-36.

Даница Андреевска, Верица Илиева, Д. Андов, 2007.  The contents of proteins with some Italian rice varieties grown in the region of Kocani-Macedonia. Сборник доклади – Конференциа с международно участие “Диверсификација на селските реони в Блгариа”. Центар за евроинтеграции и култура кам Висше училише “Земеделски колеж” Пловдив, 188-196.

Верица Илиева, Даница Андреевска,  Добре Андов, Тања Зашева, Наталија Марковска, 2007.  Споредбени испитувања  на некои производно-технолошки карактеристики кај интродуцирани и стандардни сорти на ориз (Oryza sativa L).  Годишен зборник на  Земјоделскиот факултет, Универзитет Гоце Делчев Штип, Година 7, 35-47.

Даница Андреевска, Верица Илиева, Добре Андов, Тања Зашева, 2007. Дејство на основното ѓубрење и прихранувањето со различни азотни ѓубрива врз приносот и квалитетот на Прима Риска – новосоздадена сорта ориз. Годишен зборник на  Земјоделскиот факултет, Универзитет Гоце Делчев Штип, Година 7, 87-96.

Верица Илиева, Добре Андов, Даница Андреевска, Тања Зашева, 2006/2007. Влијанието на плодоредот врз приносот на оризот и заштитата на животната средина. Екологија и заштита на животната средина том X , број 1-2, стр. 3-9, Скопје.

Andreevska Danica, Verica Ilieva , D. Andov,  2006. Stanje pirinča u republici Makedoniji. 47 Savetovanje industrije ulja “Proizvodnja i prerada uljarica” Herceg Novi, Zbornik radova, 293-297.

Danica Andreevska, Verica Ilieva, 2006. The contents of proteins with some italian rice varieties grown in the region of Kocani-Makedonija. 5th International Conference of the Chemical Societies of the South-East Europium Countries on Chemical Sciences (ICOSECS 5), Ohrid.  Book of abstracts vol. I, p. 163.

Danica Andreevska, Verica Ilieva , D. Andov, 2006.  Rezultati naučnih istraživanja i stanje pirinča u Republici Makedoniji. Časopis za industriju biljnih ulja, masti i proteina “Uljarstvo”
(Journal of Edible Oil Industry), Novi Sad, vol. 37, br. 3-4, р. 3-13.

Добре Андов, Верица Илиева, Даница Андреевска, 2006. Наследување на должината на метличката кај хибридите добиени со циклично вкрстување кај оризот  (Oryza sativa L). Годишен зборник на  Земјоделскиот факултет, Универзитет Гоце Делчев Штип, Година 6, 71-81.

Андреевска Даница, Илиева Верица, Андов Д., Зашева Тања, 2005/2006. Дејство на фолијарно прихранување со KristalonTM special врз приносот и рандманот на оризот. Годишен зборник на Земјоделскиот институт Скопје, т. XXIV/XXV, 61-73.

Илиева Верица, Андреевска Даница, Андов Д., Најчевска Цветанка, 2005/2006. Некои позначајни карактеристики на новосоздадените сорти ориз Прима риска и Монтеса (Oriza sativa L.). Годишен зборник на Земјоделскиот институт Скопје, т. XXIV/XXV, стр. 51-59.

Даница Андреевска, Ленка Цветановска, Сузана Кратовалиева, 2005.  Содржината на хлоропластните пигменти, вкупен азот, сурови протеини и шеќери (јаглехидратите) кај оризот (Oryza sativa L) во зависност од количеството на олово (Pb++) во почвата. Екологија и заштита на животната средина Скопје, том IX број 1-2, 37-44.

Ленка Цветановска, Даница Андреевска, Сузана Кратовалиева, 2005.  Дејството на зголемени количества кадмиум (Cd++) врз содржината на хлоропластните пигменти,  вкупен азот, сурови протеини и вкупни шеќери кај оризот (Oryza sativa L). Екологија и заштита на животната средина Скопје, том IX број 1-2, стр. 45-52.

Спасеноски М.,  Андреевска Даница, Андов Д., 2004. Влијание на различни концентрации 2,4-D врз приносот, некои  морфолошки и производствени  својства кај ориз сорта бисер-2. Книга на трудови, II Конгрес на Еколозите на Македонија со меѓународно учество, 25.-29.10, 2003, Охрид,  Македонија. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Скопје, Кн. 6, р. 84-89.

Даница Андреевска, Мирко Спасеноски, Верица Илиева, 2004. Дејство на нафтолоцетната киселина (NAA) врз морфолошко-производствените својства и приносот кај оризот (Oryza sativa L.). Книга на трудови, II Конгрес на Еколозите на Македонија со меѓународно учество, 25.-29.10, 2003, Охрид, Македонија. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Скопје,Кн. 6, р.135-140.

Mirjana Bocevska, Danica Andreevska, Verica Ilieva, Nevenka Pavlovska, 2004. Characterisation of components obtained during processing of three rough rice cultivars. 4th International Conference of the Chemical Societies of the South-East Europium Countries on Chemical Sciences (ICOSECS 4), Beograd, Book abstracts vol. II, p.164.

Mirjana Bocevska, Imad Aldabas, Verica Ilieva, Danica Andreevska, 2004. Use of rice hulls and bran for removal of metal ions from wastewater. Kniga na apstrakti od XVIII Kongres na hemičarite i tehnolozite na Makedonija, Ohrid, 23.-25. IX 2004.

Андреевска Даница, Јекиќ М., Илиева Верица, Андов Д. 2003/2004. Продолженото дејство на минералните ѓубриња врз рандманот и содржината на протеини кај оризот. Годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопје, том XXII/XXIII, 129-139.

Андреевска Даница, Јекиќ М., Илиева Верица, Андов Д., 2003/2004. Влијание на продолженото дејство на минералните ѓубриња врз некои морфолошко-биолошки и продуктивни својства кај оризот. Годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопје, том XXII/XXIII, 117-128.

Андов Д., Илиева Верица, Андреевска Даница, 2003/2004. Наследување на висината на стеблото кај хибридите добиени со циклично крстосување кај оризот (Oryza sativa L.). Годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопје, том XXII/XXIII, 25-32.

Андов Д., Најчевска Цветанка, Илиева Верица, Андреевска Даница, 2003/2004.  Корелациска зависност меѓу квантитативните својства кај сорти ориз и нивните потомства од F1 генерација добиени со циклично крстосување. Годишен зборник на Земјоделскиот институт Скопје, том XXII/XXIII, 33-38.

Андреевска Даница, Трпески В., Спасеноски М., 2003. Содржина на некои микроелементи во зрното на ориз во зависност од сортата и од азотното ѓубрење. Годишен зборник на Земјоделскиот факултет Скопје, Година 48, 195-210.

Андов Д., Најчевска Цветанка, Илиева Верица, Андреевска Даница, 2003.  Наследување на бројот на продуктивни братимки кај хибридите добиени со циклично крстосување кај оризот (Oryza sativa L.). Годишен зборник на Земјоделскиот факултет Скопје, Година 48, 227-240.

Илиева Верица, Најчевска Цветанка, Андов Д., Андреевска Даница, 2003.  Некои производни, економски позначајни својства кај нови генотипови ориз и содржината на протеини во белиот ориз. Зборник на трудови XXVIII средба „ФАКУЛТЕТ-СТОПАНСТВО“ 2003, Скопје, Година 11, 101-113.

Андов Д., Најчевска Цветанка, Андреевска Даница, Илиева Верица, 2003. Принос од бел ориз и добиените производи при лупење на арпата во зависност од сортата и начинот на одгледување. Зборник на трудови XXVIII средба „ФАКУЛТЕТ-СТОПАНСТВО“ 2003, Скопје, Година 11, 115-125.

Mirjana Bocevska, Danica Andreevska, Verica Ilieva, 2003. Pirinač više namenska sirovina za uljarsku industriju. 44. Savetovanje proizvodnja i prerada uljarica, Budva, Zbornik radova, p. 113-119.

Андреевска Даница, Јекиќ М., Илиева Верица, Андов Д., 2003.  Продолжено дејство на минералните ѓубриња врз приносот на арпа и бел ориз. Зборник на трудови XXVIII средба „ФАКУЛТЕТ-СТОПАНСТВО“ 2003, Скопје,  Година 11, 127-139.

Андреевска Даница, Спасеноски М., Трпески В., 2002. Содржината на протеини и некои морфолошки карактеристики кај оризот (Oryza sativa L.) во зависност од  азотното ѓубрење. Годишен зборник на Институтот за јужни земјоделски култури, Струмица, вол. 2, 39-46.

Илиева Верица, Стојковски Ц., Ивановска Соња, Андреевска Даница, 2002. Наследување на содржината на протеини кај крстоски од културни бели и црвено-зрнести генотипови ориз. Годишен зборник на Институтот за јужни земјоделски култури, Струмица, вол. 2, 117-124.

Андреевска Даница, Спасеноски М., Трпески В., 2001. Приносот на зрно кај три сорти ориз во зависност од начинот и времето на азотното ѓубрење. Зборник на трудови XXVI средба „Факултет-стопанство“ 2001, Скопје, Година 9, 41-52.

Андреевска Даница, Спасеноски М., 2001.  Застапеноста на позначајните макроелементи во зрното на оризот во зависност од сортата и азотното ѓубрење. Годишен  Зборник  на Земјоделскиот институт-Скопје, том XXI, 47-64.

Андреевска Даница, Цветановска Ленка, 2001. Дејството (ефектот) од високи концентрации од олово (Pb++) врз приносот и некои морфолошки карактеристики кај оризот (Oryza sativa L.). Годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопје, том XXI, 79-91.

Цветановска Ленка, Андреевска Даница, 2001. Приносот и некои морфолошко-производствени параметри кај оризот (Oryza sativa L.) во присуство на различни концентрации од кадмиум (Cd++). Годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопје, том XXI, 65-77.

Андреевска Даница, Спасеноски М., Трпески В., 2001. Приносот на сува материја и распределбата на азотот по органи кај три сорти ориз (Oryza sativa L.) во зависност од  азотното ѓубрење. Годишен зборник на Земјоделскиот факултет-Скопје, Година 46, 51-64.

Даница Андреевска, Д. Петковски, М. Спасеноски, Верица Илиева, 2000. Содржината на вкупните и леснодостапни форми на манган и магнезиум во оризовите почви во Кочанско Поле. Симпозиум „Почвите и нивното искористување“,Скопје, Зборник на трудови, 239-250.

Илиева Верица, Андов Д., Андреевска Даница, Томева Елизабета, 2000. Производствениот потенцијал кај некои интродуцирани сорти ориз во агро-еколошки услови во Македонија. Зборник на трудови XXV Средба „Факултет-стопанство“ 2000, Скопје, Година 8, 17-26.

Илиева Верица, Андреевска Даница, Андов Д.,  2000.  Некои позначајни својства на арпата и белиот ориз кај странски сорти ориз одгледувани во наши почвено-климатски услови и приносот на белиот ориз. Зборник на трудови XXV Средба „Факултет-стопанство“ 2000, Година 8, стр. 27-34, Скопје.

Даница Андреевска, Д. Андов, Верица Илиева, М. Спасеноски, 2000. Влијание на времето и начинот на азотното ѓубрење врз приносот и содржината на протеини во зрното кај некои сорти ориз. Годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопје, том XX, 49-58.

Даница Андреевска, Д. Петковски, М. Спасеноски, Верица Илиева, 2000. Динамиката на манганот и железото во различни органи и фази кај ориз од различни локалитети во Кочанско Поле. Годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопје, том XX, 59-71.

Илиева Верица, Најчевска Цветанка, Андов Д., Андреевска Даница, Томева Елизабета, 1999.  Карактеристики на некои нови хибридни  генотипови ориз. Зборник на трудови XXIV Средба „Факултет-стопанство, 99“, Скопје, Година 7, 47-56.
Даница Андреевска, Верица Илиева, 1999. Содржина на протеини во зрното кај различни сорти ориз. 16ти конгрес на хемичарите и технолозите на Македонија (со меѓународно учество), Скопје, Kн. 1, 267-270.

Андреевска Даница, Илиева Верица, Андов Д., Томева Елизабета, 1998/99. Влијанието на минералните ѓубриња врз приносот и некои продуктивни својства кај три новосоздадени сорти ориз. Годишен зборник на  Земјоделскиот институт- Скопје, Kн. XVIII-XIX, 125-134.

Петковски Д., Даница Андреевска, Рада Стојановска, 1997. Дејството на зголемените количества бакар сулфат врз приносот и квалитетот на оризот сорта „монтичели“.Годишен зборник на  Земјоделскиот институт- Скопје, Кн.XVII, 45-54.

Даница Андреевска, Спасеноски М., 1997. Влијанието на различни концентрации на Mn врз приносот на сува материја и содржината на Mn и Fe кај оризот (Oryza sativa L.), сорта Р-76/6, Монтичели и Осоговка.  Годишен зборник на  Земјоделскиот институт- Скопје, Kн.XVII, 55-68.

Иваноски М., Петковски Д., Даница Андреевска, Георгиев М.,  1996. Толеранција на некои сорти мека пченица кон NaCl и Na2SO4 како сортна специфичност. Годишен зборник на  Земјоделскиот институт- Скопје, Kн.XVI, 69-77.

Андреевска Даница,  Ѓорѓиев М., 1992/94.  Дејството на одделно и комбинирано користење на CCC и Етрел  врз должината на стеблото кај оризот. Годишен зборник на  Земјоделскиот институт- Скопје, Kн.XIII-XIV, 71-81.

Андреевска Даница,  Ѓорѓиев М., 1992/94.  Влијанието на претсеидбеното третирање на семето со хлорхолинхлорид (CCC) врз должината на стеблото и приносот кај оризот. Годишен зборник на  Земјоделскиот институт- Скопје, Kн. XIII-XIV, 83-87.

Ѓорѓиев М.,  Даница Андреевска, 1993.  Должина на стеблото и метлицата, принос на слама и зрно и содржина на вкупен азот , протеини, фосфор и калиум во зрно на ориз третиран со 2,4 дихлорфенокссиоцетна киселина .  Год. зб.,Биол., Скопје, Кн. 46, 161-173.

Ѓорѓиев М.,  Даница Андреевска, 1990.  Влијание на различни количини азот на приносот, содржината на хлорофил во листовите и вкупен азот, протеини, протеинските фракции, фосфор и калиум во зрното на ориз. Год. зб.,Биол., Скопје, Кн. 41-42, 351-369.