MK | EN

Лични податоци
Проф. Д-р Ана Серафимовска
Вонреден професор
УКИМ Земјоделски институт Скопје
Оддел за лозарство и винарство
Александар Македонски бб, 1000 Скопје
Тел: +389 2 2658605
Фах:+389 2 2658604
e-mail: dodevskaana@yahoo.com

Наставна дејност
Програма Растителна биотехнологија
Подпрограма Енологија  

Научни интереси
Физичко хемиска анализа на вино
Физичко хемиска анализа на јаки алкохолни пијалаци

Академски квалификации
2002. – Докторска дисертација
УКИМ Земјоделски факултет  Скопје
Утврдување на резидуи во шира и вино и можности за нивно намалување
1995 – Магистерска работа
УКИМ  Земјоделски факултет -Скопје
Влијание на сортата и начинот на ферментација врз квалитетот на белите  вина  во тиквешко виногорје.
1986 – Дипломска работа
УКИМ Земјоделски факултет Скопје

Научно усовршување
2003.
Развој на земјоделството  и менаџирање со фарми,  во организација на Египетскиот  интернационален центар за земјоделство во Каиро-Египет
2006.
Организирање мониторинг на лозови насади  и управување со системот. Consorcio per la tut’ela dell’ Asti  and  C.R.A – Instituto Sperimental ‘ per L’enologia di Asti-Italy

Работно искуство
1988. – сега
УКИМ Земјоделски институт Скопје

Тековни и завршени научни и стручни проекти
2010.-2012.
Карактеризација и определување на географското потекло на македонските вина со помош на хемиски методи и методи на стабилни изотоп МОН, учесник
2009.-2010.
Развој на инфраструктурата за квалитет и регулативата за контрола на безбедност и квалитетот на храната во Југоисточна Европа,SWEDAC,учесник
2006. – 2008.
Организирање мониторинг на лозови насади и управување на системот, Проект финансиран од ЕУ, учесник
2008.
Технички проект WRD-01/2008. Меѓулабораторни споредбени тестирања на физичкохемиски параметри  на црвено суво вино. Национален институт за вино и јаки алкохолни пијалоци, Софија, Р.Бугарија  учесник
2007.
Меѓународен  технички проект за алкохолен пијалок-Бренди, Национален институт за вино и јаки алкохолни пијалоци, Софија, Р.Бугарија  учесник

Останати научни и стручни активности

Научни публикации
– Виолета Димовска, Климе Белески, Крум Бошков,Виолета Иванова,Ана Серафимовска, Фиданка Илиева, Еленица Софијанова, Петар Клетниковски.( 2012 ) Споредбено испитување на три клона Шардоне  ( Vitis vinifera L.) одгледувани во  Скопско виногорје, Р.Македонија . I Меѓународен симпозиум и  XVII Научна конференција на агрономи од Република Српска. Март 19-20, Требиње, Агрознање,  Универзитет во Бања Лука, Земјоделски факултет, вол13, бр.1-2012 год.

– Виолета Димовска, Виолета Иванова, Ана Серафимовска,Боријмир Војноски, Фиданка Илиева(2011); Споредбено испитување на четири клона мерлот одгледувани во Скопското виногорје,Р.Македонија.Food science,engenering and technologies Prooseding. VolLVIII, Issue2;43-48.

– Ана Серафимовска,Боримир Војноски, Снежана Маркоска (2009);Влијанието на сортата и виногорјето врз содржината на тешки метали во шира. Јубиеен годишен зборник на Земјоделски институт, Скопје.Том XXVI/XXVII. 249-261.
Боримир Војноски, Ана Серафимовска,Горан Миланов, Виолета Димовска, Климе Белески (2009); Лозарство и винарство во Р Македонија-Состојби и трендови. Јубиеен годишен зборник на Земјоделски институт, Скопје.Том XXVI/XXVII. 75-76.

– Виолета Иванова, Горан Миланов, Ана Серафимовска, Боримир Војноски, Климе Белески, Марина Стефова, Трајче Стафилов (2008); HPLC опредување на органски киелини  во Македонски вина. XX Конгрес на хемичари и технолози од Македонија, 17-19 Септември.Охрид. Книга на апстракти АСЕ-05-Е.

– Ана Серафимовска, Боримир Војноски, Снежана Марковска (2004); Влијание на третманите врз содржината на винклозолинот во ширата. II Балкански симпозиум по лозарство и винарство.8-10 Септември, Плевен.Р Бугарија.

– Ана Серафимовска, Боримир Војноски, Снежана Маркоска (2003); Влијание на третманите на ширата врз содржината на тешки метали во виното шардоне.  I Балкански и III Македонски симпозиум по лозарство и винарство.26-28. Ноември, Скопје

– Ана Сеарфимовска, Звонимир Божиновиќ, Боримир Војноски( 2002); Утицај винског квасца на садржај тешких метала у вину. XIV Саветовање виноградара и винара  Србије.Пољопривреда.Бр 390-393. Београд

– Ана Серафимовска (2002 ); Утврдување на резидуи во шира и вино и можности за нивно намалување. Докторска дисертација. Земјоделски факултет-Скопје

– Ана Серафимовска, Боримир Војноски, Горан Миланов, Снежана Маркоска ( 2001); Влијание на селекционираниот вински квасец од соевите Saccharomyces cerevisiae S-3 и Saccharomyces bayanus S-4 врз квалитетот на виното бургундец црн. II Македонски симпозиум по лозарство и винарство со меѓународно учество. Зборник на научни трудови .Скопје

– Виолета Јефтимова, Ана Серафимовска, ВенераГелебешева Крстиќ(1998); Производно-технолошки особини на сортите италијански ризлинг, рајнски ризлинг  и бел бургундец одгледувани во Тиквешко виногорје. I Македонски симпозиум по лозарство и винарство со меѓународно учество. Зборник на научни трудови. Скопје

– Ана Серафимовска, Боримир Војноски, Горан Миланов, Снежана Маркоска (1998); Влијание на селекционираниот вински квасец врз квалитетот на виното шардоне. I Македонски симпозиум по лозарство и винарство со меѓународно учество. Зборник на научни трудови .Скопје

– Боримир Војноски, Звонимир Божиновиќ,Крум Бошков, Сребра.И.Поповска,  Ана Серафимовска, Горан Миланов, (1998); Влијание на агроеколошките услови врз хемискиот состав и квалитетот на виното од сортата шардоне. I Македонски симпозиум по лозарство и винарство со меѓународно учество. Зборник на научни трудови .Скопје

– Ана Серафимовска, Звонимир Божиновиќ, Боримир Војноски, Михаил Петков (1997); Влијание на температурата на ферментација врз содржината на глицерол во некои бели вина од Тиквешко виногорје. Симпозиум 50-години Земјоделски факултет-Скопје.Јубилеен годишен зборник на земјоделски факултет-Скопје.

– Стојмен Бошков, Боримир Војноски,Виолета Јефтимова, Ана Серафимовска, Крум Бошков, Горан Миланов,Климе Белески ( 1996 ); Принос и квалитет грожѓа и вина код сорте мерло гајене у условима Скопског виногорја. XI Саветовање виноградара и винара Србије. Зборник научних и стручних радова. Поњопривреда.Београд. стр.390-3.

– Стојмен Бошков, Виолета Јефтимова,Боримир, Војноски, Крум Бошков,ГоранМиланов,Ана Серафимовска ( 1995 ); Принос и квалитет на грозјето и виното кај некои перспективни бели  сорти винова лоза одгледувани во Кумановско виногорје.Годишен зборник на Земјоделски институт.Книга XV .Скопје

– Стојмен Бошков,БоримиВојноски, Виолета Јефтимова, Крум Бошков,ГоранМиланов,Ана Серафимовска ( 1995 ); Можности за проширување на сортиментот со сорти за производство на врвни и квалитетни вина. Годишен зборник на Земјоделски институт.Книга XV .Скопје

– Боримир Војноски, Звонимир Божиновиќ, Ана Серафимовска,Снежана Маркоска,Горан Миланов (1995); Квалитативна анализа на некои естри и виши алкохоли во виното и нивното влијание врз вкусот на виното. Годишен зборник на Земјоделски институт.Книга XV .Скопје

– Ана Серафимовска( 1995 );Влијание на сортата и начинот на ферментација врз квалитетот на белите вина во Тиквешкото винпгорје.Магистерски труд.Земјоделски факултет.Скопје.

– Звонимир Божиновиќ, Стојмен Бошков,Боримир Војноски, Ана Серафимовска,  Михаил Петков,  Венера Крстиќ (1995);Карактеристике еко вина произведених у Р.Македоније.Пољопривреда.Бр.375-378.Крушевац.

– Боримир Војноски,Звонимир Божиновиќ,, Михаил Петков,
Ана Серафимовска, Снежана Маркоска ( 1994 ); Влијанието на времето на мацерацијата врз квалитетот на виното добиено со термичка обработка. . Годишен зборник на Земјоделски институт.Книга  XIII-XIV. Скопје

– Боримир Војноски,Михаил Петков,Звонимир Божиновиќ,
Ана Серафимовска (1991); Температурата на мацерација како фактор за содржината на антоцијани во виното. Годишен зборник на Земјоделски институт. Книга  XII. Скопје.1991/1992