MK | EN

Лични податоци
Проф. Д-р Ана Селамовска
Вонреден професор
УКиМ Земјоделски институт, Скопје
Одделение за овоштарство
Александар Македонски бб, 1000 Скопје
Тел: +389 2 3230910
Фах:+389 2 3114283
e-mail: anfilika1 @yahoo.com

Академски квалификации
2011. – Вонреден професор
2006. – Доцент
УКИМ Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје
Модифицирани начини на производство на саден материјал кај јагодата и органогенеза на репродуктивните органи.
1994. – Магистер
УКИМ Земјоделски факултет, Скопје
Развиток на репродуктивните органи кај некои сорти бадеми во услови на Скопско
1988. – Дипломирање
УКИМ Земјоделски факултет, Скопје
Технолошка постапка на добивање кашести сокови

Научно усовршување
– Workshop Зајакнување на јавно-приватниот дијалог преку поефикасно застапување на вредносните синџири за свежо овошје и зеленчук и преработен зеленчук, 2012, Струмица
-TAEХ Workshop on marketing of vegetative propagating material of vine, fruit plants, ornamental plants and forestry, 28-29.I 2010, Skopje.
– Workshop  Factors of high fertility and productivity of raspberry and blackberry. 2007. IFAD Development program.
– Студијски престој во Јалова, Турција, 2001.
– First Yugoslav educativ and practice course for application the genetic engineering in human medicine, April,1991, Skopje.

Работно искуство
1998. – сега
УКИМ Земјоделски институт Скопје
1990. – 1993.
Помлад асистент, Катедра за Генетика и Селекција, Земјоделски факултет, Скопје

Научни интереси
Помологија, растителна пропагација, генетика и селекција на овошни видови, генетски ресурси

Наставна дејност
Програма Растително производство
Подпрограма Расадничко производство
– Помологија
– Сорти и подлоги од овошни видови

Подпрограма Органско производство
– Самоникната овошна флора

Останати научни и стручни активности
– стручна контрола на материјал за размножување и саден материјал од овошни растенија;
– член во комисија за изработка на Правилник за трговија со материјал за размножување и саден материјал од овошни растенија;
– член во комисија за автохтони сорти;
– член во комисија за ППГО;
– автор на книга:  Јагода. Фактори на висока родност. 2009. Скопје;
– автор на книга:  Малина.  Фактори на висока родност. 2009. Скопје;
– автор на стручна монографија: Диференцијација и развој на мешовити пупки на јагодата во скопскиот регион, 2007. Белград.

Тековни научни и стручни проекти
2012.-2013.
Интеграција на екологијата во наставата –учесник;

2012.-2013.
Еколошко производство на јагоди преку примена на микробиолошко ѓубриво – учесник;

2012.-
Карактеризација на автохтониот генофонд во РМ- учесник

Завршени научни и стручни проекти
2011. Автохтон генофонд круши во Република Македонија -раководител;

2009. Проучување на автохтониот генофонд круши во Република Македонија -раководител;

2009. Изработка на брошура за јагода и малина-раководител;

2008. SEED Net. Испитување на автохтон генофонд круши, малина и јагода- учесник;

2007. IFAD. Фактори на висока родност и продуктивност на малината и капината. Развоен програм- учесник;

2004. – 2006. Микроразмножување на подлоги од коскести и јаболчести овошни видови и сорти од јагоди за  производство на сертифициран сааден материјал. Министерство за наука и образование на РМ, билатерален проект со Р Бугарија- учесник;

2004. – 2006. Вегетативно размножување на подлоги од овошни видови и винова лоза и селекција на сорти. Министерство за наука и образование на РМ- учесник;

2000. – 2002. Осовременување на сортиментот кај некои економски значајни овошни видови и производство на здрав посадочен материјал. Министерство за наука и образование на РМ- учесник;

2000. – 2002. Improvement and researches of some biological and market characteristics on some economic important fruit kinds and getting to healthy plant material (билатерален проект со Р Бугарија)-учесник;

2001. – 2003. Селекција и создавање на нови генотипови од некои овошни видови – учесник;

2000. – 2001. Improvement of stone fruit species (билатерален проект со Jalova, R. Turcija)- учесник;

1999. – 2001. Селекција и создавање на нови генотипови од некои овошни видови- учесник;

1997. – 1999. Компарирање (ширење) на некои економски позначајни овошни видови и сорти во Р. Македонија (проект од светска банка) – учесник;

1988. – 1991. Ген банка – учесник;

1988. – 1991. Селекција на популации и вариетети од афион, рж и слануток- учесник;

1988. – 1991. Селекција и семепроизводство на Secale cereale L. – учесник;

Научни публикации
Ana Selamovska, Olga Najdenovska. 2012. Influence of the substrate and time for pikiring on rooting and quality of strawberry rosettes. Soil and plant, 61, 1, 33-39.

Ana Selamovska, Katerina Nikolic, Zoran Nikolic. 2011. Influence of some factors on rooting and planting of strawberry fresh rosettes. Soil and plant, 60, 1. 1-6.

Katerina Nikolic, Ana Selamovska, Slavisa Gudzic, Zoran Nikolic. 2011. The number and harmfulness of the leaf miner Leucoptera malifoliella Costa in the apple plantations of southern Serbia. Proceedings of the Third international Conference, 1, 164-168.

Ana Selamovska, Katerina Nikolic, Zoran Nikolic. 2011. Effects of rosets quality and planting date on rooting of fresh strawberry rosets. Proceedings of the Third international Conference, 1, 169-172.

Zoran Nikolic. Radisav Blagojevic, Aleksandar Mitic, Katerina Nikolic, Ana Selamovska. 2011.  The pomological properties at clones of oblacinska sour cherry in Porecje region. Proceedings of the Third international Conference, 1, 246-249.

Ana Selamovska, Olga Najdenovska.2010. The influence of the runner ordering of the plants on their quality, rooting and yield of strawberries. Matica srpska. Proceedings for natural sciences, 119, 55-60.

Ana Selamovska, Katerina Nikolic, Zoran Nikolic. 2010. Kvalitet zivica kod nekoh sorti jagoda i mogucnost letnje sadnje svezih zivica. Vocarstvo, 44, 169-170,  67-72.

Radisav Blagojevic, Zoran Nikolic, Aleksandar Mitic, Katerina Nikolic, Ana Selamovska. 2010. Pomoloska proucavanja nekih klonova Oblacinske visnje. Agroznanje, 11, 4, 71-75.

Ана Селамовска. 2009. Малина. Фактори на висока родност. Скопје

Ана Селамовска. 2009. Јагода. Фактори на висока родност. Скопје

Ana T. Selamovska. 2007. Diferencijacija i razvoj na me{oviti pupki na jagodata vo skopskiot region. Monografija. Zadu`bina Andrejevi˚. Beograd.

Ана Селамовска, Катерина НиколиќA, валентина Симеонова. 2009. Утицај начина гајења јагода на квалитет живиќа. Агрознање , 10, 1, 145-150.

Aleksandar Markovski, Ana Selamovska, Katerina Nikolić, Zoran Nikolić. 2009. Uticaj crne folije na dobijanje podloga kineske urme (Zyziphus jujuba Mill.). Arhiv za poljoprivredne nauke, vol. 70, 249, 85-91, Beograd.

Катерина Николиќ, Зоран Николиќ, Ана Селамовска, Славиша Гуџиќ. 2008. Утицај најзначајнијих фактора у засадима јагодатсог воќа. Агрознање, 9, 4, 35-41.

Зоран Николиќ, Катерина Николиќ, Ана Селамовска, Славиша Гуџиќ. 2008. Неке могуќности добијања безвирусног садног материјала меристемским размножавањем јагода. Агрознање, 9, 3, 147-152.

Ана Селамовска, Катерина Николиќ,  Александар Марковски. Утицај времена садње на родни потенцијал и принос јагода. Агрознање, 9, 3, 5-9.

Ana Selamovska, Boris Ristevski, Katerina Nikolic. 2008. Influence of planting time of strawberry rooted rosettes over the yield potential and yield. Zemljište i biljka, vol. 57, 2, 63-68.

Ana Selamovska, Katerina Nikolić, Aleksandar Markovski, Zoran Nikolić. 2008. Uticaj načina gajenja na fenofaze vegetativnih pupoljaka i vegetativnog prirasta kod sorti jagoda u skopskom rejonu. Voćarstvo, 42, 161-162, 31-37.

Ana Selamovska, Boris Ristevski. 2008. The influence of the runner ordering of the rosettes on their quality, rooting and yield. Zemljište i biljka, vol. 57, 1, 45-52.

Ana Selamovska, Boris Ristevski, Katerina Nikolic. 2008. Comparative research on yield of some strawberry rosettes depending of planting time, 14-17, Pitesti, Romania.

Ана Селамовска, Борис Ристевски, Катерина Николиќ. 2007. Утицај старости биљке и начин гајења јагода на њиховом вегетативном прирасту. агрознање, 8, 1, 5-10.

Р. Русевски, T. Арсов,  В. Ѓамовски, M. Поповска, A. Селамовска, A. Марковски. 2007. Микропропагација на подлоги од некои овошни видови како дел од процесот на сертификација. Годишен зборник за заштита на растенијата, vol. XVIII, br.8,  9-11.

Катерина Николиќ, Ана Селамовска. 2007. Штетност Cydia pomonella L. у воќарској производњи јабланичког округа. Агрознање, 8, 2, 43-49.

A. Selamovska, S. Kratovalieva, G. Popsimonova. 2007. Influence of some factors on microsporogenesis in strawberry. Acta Horticulturae, 825,  225-230.

A. Selamovska, K. Nikolic. 2007. Effects of rosets quality and ordering on yield potentional and yield in strawberry. Acta Horticulturae, 825, 395-400.

Katerina Nikolić, Ana Selamovska, Zoran Nikolić, Aleksandar Markovski. 2007. Rasprostranjenost i štetnost Cydia pomonella L u zasadima jabuke jablaničkog okruga. Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, LII, 58/2, 127-133.

Ana Selamovska, Katerina Nikolić, Aleksandar Markovski, Zoran Nikolić. 2007. Bioloske karakteristike polena nekih sorti kajsija i bresaka. Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, LII, 58/2, 99-104.

Cеламовска Ана, Николиќ Катерина, Марковски А 2006. Влијание на начинот на одгледување врз фенофазите на вегетативните пупки и вегетативниот прираст кај сортите јагоди во скопскиот реон. Тематски Зборник, Унапреѓење пољопривредне производње на територији Косова и Метохије, 51-58, Лешак, Србија

Aleksandar Markovski, Ana Selamovska. Katerina Nikolić, Zoran Nikoli ć. 2006. Značaj I gajenje perspektivnih vrsta vocaka u Republici Makedoniji sa minimalnom hemijskom zastitom.  Zbornik radova „Ekologija, zdravlje, rad, sport” 1, 2, 380-382.

Katerina Nikolić, Zoran Nikolić, Aleksandar Markovski, Ana Selamovska. 2006. Značaj integralne zaštite jabuka u proizvodnji zdravsteno bezbedne hrane. Zbornik radova „Ekologija, zdravlje, rad, sport” 1, 2, 375-377.

Nikolić, Katerina, Selamovska Ana, Nikolić, Z., Knezevic B. 2006. Pracenje najznacajnijih stetocina kao isnovna strategija proizvodnje jabuke. Agroznanje, 7, 3, 17-24.

Selamovska Ana, Nikolić, Katerina, Nikolić, Z., Knezevic B. 2006. Modifikovani nacin proizvodnje svezih zivica jagoda. Agroznanje, 7, 3, 25-34.

Селамовска А. 2005/2006. Влијание на некои фактори врз цутењето и зреењето на јагодите во Скопско. Годишен зборник на земјоделскиот институт, XXIV/XXV, 97-103.

Selamovska Ana, Nikolić, Z. Nikolić, Katerina, (2005. Uticaj mrazeva na izmrzavanje cvetnih pupoljaka I cvetova kod nekih sorti jagoda. Vocarstvo, vol. 39., 152 (4), 485-491.

Катерина Николић, З. Николић, Ана Селамовска, Надица Савић. 2005. Динамика на еклозијата на пеперутките на Cydia pomonella L. во текот на 2001. и 2002. година во Јабланичката околија. Годишен зборник за заштита на растенијата, год. XVI, Vol. XVI, 121-129.

Katerina Нikolic, Marijana Stojanovic, Ana Selamovska, Zoran Nikolic. 2004.. Prognoza pojave stetocine kao znacajni preduslov za racionalnu primenu pesticide. Zbornik radova ”Еkoist ’04”, Ekoloska istina,  270-273.

З. Николић, Катерина Николић, Гордана Јовановић, Ана Селамовска. 2004. Меристемското размножување како метод за добивање на здрав саден материјал кај некои сорти јагода. Годишен зборник за заштита на растенијата, год. XV, Vol. XV, 153-162.

Katerina Нikolic M. Stojanovic, A Selamovska, Z. Nikolic. 2003. Integralna zastita jabuke kao osnov za ocuvanje zivotne sredine, Ekoloska istina, 223-226.

Т. Arsov, Ana Selamovska, A. Markovski, Melpomena Popovska, V. Gjamovski, Silvana Stevkova. 2002. Stete od poznih prolecnih mrazeva kod nekih vocnih vrsta u R Makedoniji. Zbornik naucnih radova, vol.8, br.1, str: 207-211, Beograd.

Селамовска Ана, Ангелова Елизабета, Марковски А, Поповска Мелпомена, Арсов Т. 2001. Односи во опрашувањето и оплодувањето кај некои сорти праски во скопскиот реон. Зборник на трудови факултет-стопанство, vol.9, str: 87-93.

Спировска Радмила, Селамовска Ана, Поповска Мелпомена, Марковски А.,  Арсов Т. 2000. Испитување на малината сорта виламет во бутолскиот реон. Годишен зборник на земјоделски институт, vol. XX, str: 129-135.

Радмила Спировска, Елизабета Ангелова, Александар марковски, Мелпомена Поповска, Тошо Арсов, Ана Селамовска, Јулијана Цветковиќ. 2000. Природни услови и економска оправданост од одгледувањето на актинидија во Струмичко. Македонска земјоделска ревија, vol.47, br.1-2, str: 31-38.

А. Марковски, Ана Селамовска, Мелпомена Поповска, Арсов Т. 2000. Односи во опрашувањето и оплодувањето кај некои сорти сливи во скопскиот реон. Годишен зборник на Земјоделски институт, vol. XX, str: 137-143;

Petkov T., Selamovska Ana, Angelova Elizabeta, Markovski A., Arsov T, Dragoiski K, Mihovska Bozana, Petrov P. 2000. Evaluation of the biological and economical performance of some raspberry cultivars in different regions of Macedonia and Bulgaria. Journal of high mountain agriculture on the Balkan, vol.3,1,p.112-121. Troyan, R Bulgaria .

Марковски А., Спировска Радмила, Поповска Мелпомена, Селамовска Ана, Арсов Т.  2000. Можности за одгледување на перспективни овошни видови во Р. Македонија. Годиш ен зборник за заштита на растенијата, XI, str: 109-119.

Селамовска Ана. 1998/99. Динамика на цутење и помолошка анализа на плодовите кај некои сорти бадеми во Скопско. Годишен зборник на Земјоделски институт, XVIII- XIX, str. 55-70.

Селамовска Ана, Ивановска Соња. 1999. Морфогенеза на цветните пупки кај бадемот. Morfogeneza na cvetnite pupki kaj bademot. Годишен зборник на Земјоделски факултет, vol. 44, 127-135.