MK | EN

Зборник на трудови

Кликнете и погледнете го Зборникот на трудови од научниот собир по повод 70 години од постоењето на Земјоделскиот институт – Скопје.