MK | EN

Ценовник за здравствена контрола на семенски посеви со поледелски култури


1. Пченица, јачмен, овес – 0,5 ден. /кг. натурално семе
2. Оризова арпа – 1,0 ден. /кг. натурално семе
3. Хибридна пченка и сирак – 5,0 ден. /кг. натурално семе
4. Добиточен грашок и граорица – 2,5 ден. /кг. натурално семе
5. Луцерка, еспарзета, детелина и жолт звездан – 10,0 ден. /кг. натурално семе
6. Маслодајна репица – 10,0 ден. /кг. натурално семе
7. Сончоглед-сорта – 4,0 ден. /кг. натурално семе
8. Сончоглед-хибрид – 10,0 ден. /кг. натурално семе
9. Соја – 3,0 ден. /кг. натурално семе
10. Шеќерна репа –натурален саден материјал за изводници – 1,0 ден. /кг. натурално семе
11. Шеќерна репа-семенски материјал – 5,0 ден. /кг. натурално семе

Напомена: За непризнаена (одбиена) површина под семенски посев цената изнесува 1500 ден./ха независно од посеаната култура.

Во цената е вклучен ДДВ. Патните трошоци на стручното лице се на товар на производителот.