MK | EN

Ценовник за стручна контрола на производството на материјал за размножување и саден материјал од овошни растенија


I. Стручна контрола на материјал за размножување:

Рб Вид на материјал за размножување Количина, денари/број од вид на материјал за размножување
До 5000 5001-20000 20001-50000 50000 –100.000 Над100.000
1 Калем гранки 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00
2 Резници (неожилени и ожилени) 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10
3 Избојци (вегетативни подлоги) 0.40 0.35 0.25 0.20 0.20
4 Изданоци 0.40 0.35 0.25 0.20 0.20
5 Семенци (генеративни подлоги) 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20
6 Окуланти 1.25 1.00 0.80 0.60 0.40
7 Семе 3000/мостра

 

II. Стручна контрола на саден материјал (овошни садници):

Рб Вид на саден материјал Број, денари/садница
До 5000 5001-20000 20001-50000 50000 –100.000 Над100.000
1 Калемени садници 2.50 2.00 1.50 1.25 1.00
2 Изданоци од малина и капина 1.50 1.25 1.00 0.80 0.70
3 Школувани изданоци 2.00 1.50 1.25 1.00 0.80
4 Ожилени резници насопствен корен 2.00 1.50 1.25 1.00 0.80
5 Розети од јагоди 0.20 0.18 0.15 0.12 0.10

 

III. Стручна контрола на конечно сертифицирани матични растенија (се врши на секои три години после оматичување)

Рб Вид на матични растенија Број, денари / растение
До 50 51-100 101-200 200 -500 Над 500
1 Растенија за производство на калем гранки и семе 80 70 60 50 40
2 Растенија за производство на вегетативни подлоги (избојци) 20 18 15 13 10
3 Растенија за производство на резници и изданоци 50 40 30 20 5

 

Стручна контрола на конечно сертифицирани матични растенија од јагода (се врши секоја година) 

Рб Вид на саден материјал Број, денари/растение
До 1000 1001-5000 5001 –20000 20000 –50000 Над50000
1 Растенија за производство на розети од јагоди 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00

 

• Пресметката се врши според количините на саден материјал и материјал за размножување наведни во Сертификатот за стручна контрола.

• Доколку со Сертификатот за стручна контрола се одбива садниот матeријал и матријалот за размножување од причина што не ги исполнува условите да влезе во трговија, услугата за стручната контрола изнесува 12.000, ден.

• Во цените не е вклучен ДДВ. Патните трошоци за стручната контрола се на товар на производителот.