MK | EN

Ценовник за стручна контрола на производството на материјал за размножување и саден материјал и за оматичување на сорти и подлоги од винова лоза


1. Утврдување на квалитет и чистота на резници – 0.07 денари по резница + ДДВ
2. Утврдување на сортна чистота на калем гранки – 0.01 денари по окце + ДДВ
3. Утврдување на сортна чистота и квалитет при производство на ожилени лозни калеми – 0.6 денари по лозов калем + ДДВ
4. Утврдување на сортна чистота и квалитет при производство на ожилени резници – 0.4 денари по ожилена резница + ДДВ
5. Оматичување на сорти и подлоги винова лоза – 1.6 денари по матично растение + ДДВ