MK | EN

Ценовник за постапка за оматичување на растенија за производство на материјал за размножување на овошни видови


1. Матични растенија (стебла) за семе
Јаболчести – 1 300 ден. / растение
Коскести – 1 300 ден. / растение
Јаткасти – 1 300 ден. / растение
Шип, Киви – 700 ден. / растение
2. Матични растенија за вегетативни подлоги (избојци) – 200 ден. / растение
3. Матични растенија за калем гранки – 650 ден. / растение
4. Матични растенија за резници и изданоци – 550 ден. / растение
5. Матични растенија за производство на розети – 35 ден. / растение

Во цената е вклучен ДДВ. Патните трошоци на стручното лице се на товар на производителот.