MK | EN

Ценовник за лабораториски услуги што ги врши Одделението за педологија и агрохемија


I. Анализа на почва

Цените се за една проба во денари

1. Механички состав и скелет % – 450.00
2. Хигроскопна влага % – 150.00
3. Ретенционен воден капацитет (Rvk)% – 250.00
4. Привидна густина(Stv) g/cm3 – 250.00
5. Фактичка густина(Stf) g/cm3 – 300.00
6. Порозност% – 100.00
7. Ретенција на влага при 0.33 бари% – 200.00
8. Ретенција на влага при 15 бари % – 500.00
9. Вкупен азот (N)% – 500.00
10. Леснодостапен азот (N)% – 350.00
11. Леснодостапен калиум (K2O) мг/100г – 300.00
12. Леснодостапен фосфор (R2O5) мг/100г – 300.00
13. Содржина на карбонати (SaSO3) % – 250.00
14. Содржина на активна вар – 300,00
15. Содржина на хумус % – 400.00
16. rN – реакција во N2О и nKCl – 250.00
17. Сума на адсорбирани бази (S) me/100 g – 250.00
18. Хидролитичка киселост (y’) me/100 g – 250.00
19. Капацитет на атсорбирани катјони (T) me/100 g – 100.00
20. Степен на заситеност на почвата со бази (V)% – 100.00
21. Леснодостапен магнезиум (Mg) ppm – 400,00
22. Леснодостапен манган (Mn) ppm – 400.00
23. Леснодостапен бакар (Cu) ppm – 400.00
24. Леснодостапен цинк (Zn) ppm – 400.00
25. Леснодостапно железо (Fe) ppm – 400.00
26. Вкупни форми на тешки метали (Pb, Zn, Cd, Cu, Ni, Cr) ppm (за секој посебно) – 500.00

Одделението за педологија и агрохемија нуди и некои најчесто барани пакет услуги.
1. Основен пакет за ѓубрење на поледелски и градинарски култури и подигнати овошни и лозови култури
• rN – реакција во N2О и nKCl – 250.00
• Содржина на карбонати (SaSO3) % – 250.00
• Леснодостапен калиум (K2O) mg/100g – 300.00
• Леснодостапен фосфор (R2O5) mg/100g – 300.00

Вкупно: 1100,00ден

Препорака за ѓубрење 1100, 00 ден.

2. Проширен пакет за ѓубрење на поледелски и градинарски култури и подигнати овошни и лозови насади
• rN – реакција во N2O и nKCl – 250.00
• Содржина на карбонати (SaSO3) % – 250.00
• Леснодостапен калиум (K2O) mg/100g – 300.00
• Леснодостапен фосфор (R2O5) mg/100g – 300.00
• Леснодостапен магнезиум (Mg) ppm – 400,00
• Леснодостапен манган (Mn) ppm – 400.00
• Леснодостапен бакар (Cu) ppm – 400.00
• Леснодостапен цинк (Zn) ppm – 400.00
• Леснодостапно железо (Fe) ppm – 400.00

Вкупно: 3100,00 ден

Во овие цени е вклучена и препорака за ѓубрење.

3. Основен пакет почвени анализи пред подигање на овошни и лозови насади (за една почвена проба)
• rN – реакција во N2O и nKCl – 250.00
• Содржина на карбонати (SaSO3) % – 250.00
• Содржина на активна вар – 300,00
• Механички состав и скелет % – 450.00
• Содржина на хумус % – 400.00
• Леснодостапен калиум (K2O) mg/100g – 300.00
• Леснодостапен фосфор (R2O5) mg/100g – 300.00

Вкупно: 2250,00ден

Во овие цени е вклучено и изготвување на педолошки елаборат.

4. Проширен пакет почвени анализи пред подигање на овошни и лозови насади (за една почвена проба)
• rN – реакција во N2O и nKCl – 250.00
• Содржина на карбонати (SaSO3) % – 250.00
• Содржина на активна вар – 300,00
• Содржина на хумус – 400,00
• Механички состав и скелет % – 450.00
• Леснодостапен калиум (K2O) mg/100g – 300.00
• Леснодостапен фосфор (R2O5) mg/100g – 300.00
• Леснодостапен магнезиум (Mg) ppm – 400,00
• Леснодостапен манган (Mn) ppm – 400.00
• Леснодостапен бакар (Cu) ppm – 400.00
• Леснодостапен цинк (Zn) ppm – 400.00
• Леснодостапно железо (Fe) ppm – 400.00

Вкупно: 4250,00

Во овие цени е вклучено и изготвување на педолошки елаборат.

Зависно од целта на проучувањата, почвените проби се земаат по хоризонти и слоеви за педолошки цели, додека за агрохемиски цели се земаат просечни почвени проби од 0-30 cm длабочина за поледелски и градинарски култури и од 0-30 и 30-60 cm длабочина за овошни култури и винова лоза. За подигање на овошни  и лозови насади се земаат почвени проби од ископани педолошки профили до најмалку 120cm длабочина, односно до матичната стена. Копањето на педолошките профили е од страна на нарачателот.

II. Анализа на ѓубрива

1. Вкупен азот (N) % – 2000.00
2. Калиум (K2O) % – 1500.00
3. Воднорастворлив фосфор (R2O5) % – 1500.00
4. Цитратнорастворлив фосфор (R2O5) % – 1500.00
5. Микроелементи (за секој поединечно) – 700.00

Забелешка:
• Во овие цени не се вклучени транспортните трошоци за одење на терен, и се пресметуваат по километар.
• Во оваа цена е пресметан ДДВ.

Шеф на Одделение за педологија и агрохемија
Д-р Марјан Андреевски