MK | EN

Ценовник за апликативна дејност на Одделение за овоштарство


I. СТРУЧНИ СОВЕТИ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА НОВИ ОВОШНИ НАСАДИ:

1. Увид на површината и стручен совет – 65 ЕУР

2. Програма за начин на подигнување овошен насад, избор на сорти и подлоги врз основа на педолошка анализа и климатски показатели во реонот каде се подигнува овошниот насад – 320 ЕУР

3. Координација за обележување на парцелата (сите реквизити за маркирање ги обезбедува производителот) – 110 ЕУР

4. Координација за садење на насад – 75 ЕУР

5. Патните трошоци се на товар на производителот

II. СТРУЧНИ СОВЕТИ ЗА ПОДИГНАТИ ОВОШНИ НАСАДИ:

1. Увид на површината и стручен совет – 65 ЕУР

2. Програма за одржување и одгледување на подигнат овошен насад – 530 ЕУР

3. Стручни совети за резидба – 110 ЕУР

4. Стручно-техничка соработка за одржување насад – 1100 ЕУР до 1ха (годишно)

5. Патните трошоци се на товар на производителот.

III. ЕЛАБОРАТ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОВОШЕН НАСАД – 1 600 ЕУР

IV. ЛАБОРАТОРИСКА АНАЛИЗА ЗА ОПШТ ПАЗАРЕН СТАНДАРД НА СВЕЖО ОВОШЈЕ – 30 ЕУР

Во цените не е вклучен ДДВ. Цените на услугите се фактурираат во денарска противвредност, според курсот на НБРМ.