MK | EN

Решенија за акредитација на ментори на студенти на втор циклус студии


Д-р Климе Белески
Д-р Јулијана Цветковиќ
Д-р Виктор Ѓамовски
Д-р Гордана Глаткова
Д-р Мелпомена Поповска