MK | EN

Информации за студенти


Листа на потребни документи за упис

• Пријавен лист за упис
• Образец за запишување семестар
• Две слики
• Две уплатници – 50 денари
• Уплатница – 500 евра во денарска противвредност

На уплатницата за школарина треба да стои:

Назив и седиште на примач: УКИМ Земјоделски Институт – Скопје
Банка на примач: НБРМ
Трансакциска с-ка: 100000000063095
С-ка на буџетски корисник: 160010859178816
Приходна шифра: 723 012
Програма: 41

 

Студиски програми

– Растителна биотехнологија – Енологија

1 година (два семестри)
2 години (четири семестри)

– Растително производство – Расадничко производство

1 година (два семестри)
2 години (четири семестри)

– Растително производство – Семепроизводство на поледелски и градинарски култури
1 година (два семестри)
2 години (четири семестри)

– Растително производство – Интегрално производство

1 година (два семестри)

– Растително производство – Органско производство
1 година (два семестри)

На едногодишните програми, студентите се стекнуваат со 60 ЕКТС.
На двогодишните програми, студентите се стекнуваат со 120 ЕКТС.