MK | EN

Прво соопштение

НАУЧНИ ТЕМИ
Заштита на растенијата и безбедност на храна
• Растително производство
• Одржливо земјоделство
• Заштита на животната средина и управување со природните ресурси
• Рурален развој и агроекономика

ПОВАЖНИ ДАТИ
Поднесување на апстракти  –  15 Септември 2014
• Известување за прифаќање на апстрактите  –  01 Октомври 2014
• Второ соопштение  –  15 Октомври 2014
• Доставување на комплетни трудови  –  11 Декември 2014

КЛИКНЕТЕ ЗА ДА ГО ПРЕЗЕМЕТЕ СООПШТЕНИЕТО ВО ЦЕЛОСТ