Почетна

УСЛУГИ

Даваме разни услуги во повеќе гранки на земјоделството, како поледелство, градинарство, испитување на семето, заштита на растенијата, педологија и агрохемија, лозарството, винарството

ИСТРАЖУВАЊЕ

Вршиме истражувања во се повеќе гранки на земјоделството, поделено по оддели поледелство, градинарство, испитување на семето, заштита на растенијата, педологија и агрохемија

НАСТАВА

Студиските програми се Енологијата, Расадничко производство, Интегрално производство, Органско производство, Семепроизводство на поледелски и други градинарски култури, итн.

Објави

Аплицирајте

Аплицирајте за Последипломски Студии

Панел Истражувања

ИСТРАЖУВАЊА

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

Проекти и теми финансирани и изработени по различни основи од 1952 до 1968 година, од 1969 до 1977 година, проекти и теми финансирани од страна на СИЗ за научни дејности и Министерството за наука – Скопје од 1963 до 1977

ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОЗАРСТВОТО И ВИНАРСТВОТО

Проекти и теми финансирани и изработени по различни основи од 1952 до 1977 година, Инвестициони програми за подигање на лозови насади изработени во Заводот, Институтот за лозарство и винарство – Скопје од 1969 до 1990

ЈНУ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

Проекти и теми финансирани од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство од 1998 до 2001 година, проекти и теми финансирани од Министерство за наука од 1991 до 2001 година

ЗАВОД ЗА ОВОШТАРСТВО

Проекти и теми финансирани и изработени по различни основи од 1952 до 1977 година

ИНСТИТУТ ЗА ОРИЗ

Проекти и теми финансирани и изработени по различни основи од почетокот до 2000 година

РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ

Проекти и теми финансирани од страна на Министерството за наука од 1978 до 1990 година

Панел Галерија

Informacii za Zemjodelski Institut